Geen rol voor burgers in windpark Emmen Pottendijk

Windmolenbouwers Raedthuys en Yard zien alsnog kans om in Emmen windmolens te bouwen die niet hoger zijn dan 150 meter. Beide partijen schrijven dit afgelopen week in een brief aan de gemeente Emmen. Door dit besluit kan burgercoöperatie De Windvogel geen rol meer in spelen bij het bouwen van burgerwindmolens, omdat er voor inwoners geen ruimte meer is in de businesscase van deze lage windmolens.

Ruimte voor eigen inwoners van tafel
De gemeente Emmen heeft in haar participatieproces te beperkt ruimte geboden voor energiecoöperaties. De Windvogel betreurt dit zeer, omdat de eigen inwoners die wel graag duurzame energie willen opwekken met wind hierdoor zijn buitengesloten. Ook de leden van De Windvogel die in Emmen wonen, hebben zo geen kans gehad om te participeren in deze duurzame ontwikkeling. Wanneer eigen inwoners participeren in de ontwikkeling maar ook in het project, is de acceptatie van windenergie groter. Daarnaast ontstaat er een geldstroom die lokaal beschikbaar is voor meer duurzame buurtprojecten.

Lage molens vangen geen wind
De ontwikkelaars zagen voorheen geen heil in het bouwen van lage windmolens omdat dat een risicovolle onderneming zou zijn. Echter daalt de aanschafprijs van windturbines recentelijk. Het feit dat de gemeente Emmen nadrukkelijk stuurt op het verlenen van de vergunning geeft investeerders ook meer zekerheid. Daarom hebben de ontwikkelaars besloten toch een plan in te dienen voor windmolens lager dan 150 meter.

Geknipper
Grotere windmolens veroorzaken niet meer hinder dan kleinere windmolens. De hoeveelheid geluid die mag ontstaan bij een woning is altijd gelijk, ongeacht het aantal windmolens en de hoogte daarvan. Dat geldt ook voor slagschaduw. De hoogte van turbines maakt ook niet uit voor de knipperlichtjes op de top: inmiddels hoeven de lampen niet meer te knipperen vanaf 150 meter en worden deze ook gedimd.

Gemiste kans voor het gebied

Behalve dat lagere windmolens geen voordelen hebben, is er wel een groot nadeel voor de inwoners van Emmen: Met lagere windmolens is er, naast de afdracht volgens de NWEA-gedragscode, verder financieel geen ruimte voor omwonenden en voor de lokale energietransitie. Het was de bedoeling dat inwoners van Emmen via de coöperatie De Windvogel samen een windmolen bezitten en exploiteren. Dit levert de mensen die meedoen rendement op en daarnaast een jaarlijks buurtrendement voor maatschappelijke doeleinden, bijvoorbeeld de energietransitie.
Ook bestaat de kans dat de ontwikkelaars de windmolens doorverkopen aan het buitenland om zo op hun minst de ontwikkelkosten die er in dit langdurige project zitten terug te verdienen. Op deze manier wil De Windvogel geen turbines bouwen, wat een gemiste kans is voor de burgers van Emmen die bij hoge windmolens met een gezond rendement optimaal zelf hadden kunnen profiteren, maatschappelijk en financieel.

Burgerwindmolens nog niet van de baan
De Windvogel blijft, als samenwerkingspartner van Raedthuys in Emmen, zich inzetten voor burgerwindmolens bij de N34 en de Zwartenbergerweg. Daar pleiten wij samen voor een project met moderne windmolens, zodat er ruimte genoeg is om de omgeving echt iets te kunnen bieden en erin te laten delen. Daarnaast is het belangrijk dat we kansen voor duurzame opwek goed benutten, omdat we nog enorme hoeveelheden duurzaam opgewekte stroom nodig hebben in Nederland.

Stilstand windmolen de Gouwevogel

Sinds een aantal dagen staat onze windmolen in Gouda onverwacht stil. Molenaar Harry van den Hooren en een monteur van Enercon hebben ernaar gekeken en constateren problemen met een lager. Reparatie is erg kostbaar. Het is de vraag of de kosten van reparatie gaan opwegen tegen de opbrengsten die de molen ons nog gaat brengen. Dat gaat het bestuur komende tijd uitzoeken.

Windmolen de Gouwevogel aan de Gouwe te Gouda is 18 jaar oud. De Gouwevogel is geplaatst in november 2000. Deze turbine heeft een vermogen van 600 kilowatt, wat voldoende is om circa 370 gezinnen van schone elektriciteit te voorzien.

Arie Wingelaar, penningmeester: ‘’Dit komt voor ons onverwacht. De molen draaide lekker, hoewel er al wel een tijdje geluiden te horen waren. Die geluiden bleken niet met de lager te maken te hebben. Toch ga je er niet vanuit dat zo’n windmolen nu al kapot is.’’

Volgens het bestuur is een kapotte lager geen onbekend fenomeen, het is echter niet te voorspellen wanneer zoiets gebeurt.

Koepelcoöperatie Energie Samen staat voor energietransitie van onderaf

Vijf coöperaties en verenigingen op het gebied van duurzame energie gaan samenwerken binnen één koepelcoöperatie onder de naam Energie Samen. Vandaag tekenen zij hiertoe een samenwerkingsovereenkomst. ODE Decentraal, REScoopNL, ECODE, Hoom en PAWEX denken zo de burgerinitiatieven voor de verduurzaming van energieproductie en -gebruik krachtiger te kunnen ondersteunen. Maatschappelijk eigenaarschap is in de praktijk namelijk een belangrijke sleutel tot succes.

Volgens REScoopNL-voorzitter Felix Olthuis is samenwerking nodig om het belang van burgerbetrokkenheid in de energietransitie zichtbaar te maken. “We kiezen voor één gezamenlijke rechtspersoon, een koepelcoöperatie van coöperaties en verenigingen. Daarmee zijn we effectiever, krachtiger, beter zichtbaar en ook voor de overheid een partij om rekening mee te houden.”

“Nederland heeft een sterke traditie van samenwerken in de vorm van coöperaties”, zegt Siward Zomer, directeur van ODE Decentraal. “Ook in de energietransitie komt dit tot uitdrukking, onder meer in het succes van de eerste windenergiecoöperaties en in de samenwerking die tussen energiecoöperaties is ontstaan. Die samenwerking krijgt nu een naam: Energie Samen.”

Energie Samen is een brancheorganisatie van duurzame energie-initiatieven. De vijf samenwerkende partijen zeggen een substantiële bijdrage te willen leveren aan de regeringsdoelstelling voor het reduceren van CO2-emissie. In hun beleidsplan benoemen ze de acties die Energie Samen gaat uitvoeren, geordend naar de thema’s van de sectortafels van minister Wiebes. Het gaat voornamelijk om opschaling van de activiteiten die de leden van Energie Samen al langer uitvoeren.

Energietransitie vanuit burgerinitiatieven is onze ‘core business’, zegt Thijs de la Court, algemeen secretaris van het Gelders Energieakkoord. “De omslag naar een duurzame energievoorziening in Nederland wordt een succes als burgers zich erbij betrokken weten. Met de oprichting van Energie Samen willen we de beweging van onderop meer stem en daadkracht geven. Het gaat in essentie om het versterken van maatschappelijk eigenaarschap.”

Binnenkort komt Energie Samen met een globale berekening van de concrete bijdrage die de coöperaties kunnen leveren aan de doelstelling van het regeerakkoord. Deze berekening wordt uitgevoerd door Quintel. Energie Samen gaat zich daarnaast ook bezighouden met kennisdeling, opleiding en monitoring.

Scenario’s voor grootschalige duurzame opwek in Rijnenburg

In Utrecht zijn een aantal scenario’s in de maak voor grootschalige energieopwekking in Rijnenburg en Reyerscop. Deze worden na de zomer aan de gemeenteraad voorgelegd ter beoordeling. De raad weegt af welk scenario zij het meest wenselijk vindt en kijkt daarbij naar de energieopwekking, de recreatie , het landschap, de natuurwaarden, hoe de participatie geregeld is en naar mogelijke gevolgen voor omwonenden.

Scenario’s zijn ontwerpen van energielandschappen met daarin zonnevelden en/of windmolens, waarin de meerwaarde en ook de effecten op het gebied en op de omgeving in kaart worden gebracht. Rijnenburg is een gebied van 1200 hectare dat ooit bedoeld was voor woningbouw maar nu is omgedoopt tot een pauzelandschap voor grootschalige opwekking. Er moet in de scenario’s wel rekening gehouden worden met eventuele toekomstige woningbouw na 2030. De gemeente Utrecht heeft de regie over de totstandkoming van de scenario’s.

De Windvogel werkt mee aan deze scenario’s samen met het bewonerscollectief Rijne Energie, een lokale coöperatie in oprichting. We kijken daarbij vooral naar de energieopwekking, naar de participatie en naar de meerwaarde die er voor het gebied ontstaat door in coöperatief verband eigenaar te worden. We willen dat deze ontwikkeling substantieel bijdraagt aan de energiedoelstellingen van Utrecht en omgeving en een vliegwiel is voor verdere verduurzaming en een mooier ingericht gebied.

Iedereen uit de omgeving van Rijnenburg kan straks lid worden van de lokale coöperatie en investeren naar eigen draagkracht.

Leiderdorp eerste project voor Rijnland Wind

Rijnland Wind Coöperatie u.a is een regionale energiecoöperatie, opgericht door burgers uit de regio Holland Rijnland, bestaande uit 14 gemeenten. Rijnland Wind ziet concrete kansen voor burgerwindmolens in een aantal gemeenten waaronder Leiderdorp. De baten van deze windmolens worden zo veel mogelijk bestemd voor de directe gemeenschap. Inwoners van de regio hebben zo direct profijt van nieuwe windmolens.

De coöperatie ontwikkelt, financiert, beheert en is eigenaar van de windmolens. U kunt zelf actief zijn in Rijnland Wind, door u aan te melden via rijnland-wind@gmail.com.

Holland Rijnland wil in 2050 een energieneutrale regio zijn. In 2025 moet dan minstens 2,5 PJ duurzaam opgewekt worden, waarvan 0,8 PJ met windenergie (82,5 MW). Dit betekent dat er tussen de 25-36 windturbines bij geplaatst moeten zijn in 2025. In Leiderdorp is een locatieonderzoek uitgevoerd en heeft de gemeenteraad aangegeven dat ze de mogelijkheden in de polder Achthoven nader wil onderzoeken.

Met name de locatie ten noorden van de Vadedo plas tussen de A4 en de rivier de Does heeft op dit moment de voorkeur. Rijnland Wind is in gesprek met de gemeente over een overeenkomst en een Plan van Aanpak voor windenergie in Leiderdorp. De Windvogel ondersteunt Rijnland Wind in de projectontwikkeling.

Grote stappen voor windpark Zeewolde

In januari bereikte Windpark Zeewolde een belangrijke mijlpaal. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft toen namelijk SDE (Stimulering Duurzame Energieopwekking) toegekend. Daarmee zetten de initiatiefnemers en de overheid een gezamenlijke stap naar een duurzame toekomst.

Vrijwel alle turbine eigenaren zijn aangesloten bij windpark Zeewolde. Op maandag 12 maart 2018 is de definitieve overeenkomst tussen Windpark Zeewolde B.V., Raedthuys en Eneco (dat recent de activiteiten van De Wolff overnam) ondertekend. Daarmee is geborgd dat Raedthuys en De Wolff al hun oude turbines saneren.
De komende maanden worden er een aantal juridische zaken voorbereid.

Hoe het park er uiteindelijk uit komt te zien wordt ook steeds concreter. Alle onderzoeken voor archeologie, niet-gesprongen explosieven en ecologie lopen op dit moment.

Onze windturbines De Appelvogel en De Elzevogel zijn betrokken bij de sanering en opschaling van het windmolenbestand in de gemeente Zeewolde. In 2015 is De Windvogel lid geworden van de Windvereniging Zeewolde, omdat wij twee turbines in eigendom hebben in dit gebied. Deze windturbines worden voor sanering en bijbehorende vergoeding ingebracht.

De financieringsbehoefte voor ons deel in het windpark is:
voor 2018: € 200.000
voor 2019: € 1.800.000
We reserveren in totaal € 2.000.000

Lees hier meer over Windpark Zeewolde.

De Windvogel weer terug op haar geboortegrond

Van 80 kW toen naar een gebiedsproces voor 0,5 PJ schone stroom nu

Coöperatieve vereniging De Windvogel is weer terug op haar geboortegrond, in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Daar werd de windcoöperatie in 1991 opgericht en van 1993 tot 2016 draaide daar onze eerste windmolen: De Windvogel, een Lagerwey van 80kW. Nu helpen we samen met de lokale coöperatie de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in het proces naar een klimaatneutrale gemeente. De Wind-vogel trekt daarbij de kar van het proces naar duurzame opwek uit zon en wind.

Deel van de oude Lagerwey windturbine van De Windvogel in Bodegraven, vlak nadat deze in 2016 om veiligheidsredenen was afgebroken.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft grote ambities om in 2035 klimaatneutraal te zijn, maar locaties voor duurzame energieprojecten zijn nog niet vastgelegd. De Windvogel heeft een eigen procesaanpak ontwikkeld om grootschalige duurzame energieprojecten te ontwikkelen samen met bewoners. Deze aanpak heeft de gemeente nu omarmd.

Uitgangspunten
De coöperatieve procesaanpak van De Windvogel heeft als doel de lokaal-betrokkenen mede-eigenaar van het vraagstuk en daarmee ook van de oplossing te maken: dus van het ontwikkelde duurzame energie resultaat. We werken met drie belangrijke uitgangspunten:

1. Geen grondspeculatie: alle grondeigenaren in een gebied besluiten samen wat de verdeelsleutel wordt voor de grondopbrengsten. Op die manier wordt voorkomen dat grondeigenaren tegen elkaar worden uitgespeeld. Dit is belangrijk voor de sociale samenhang in een gebied.
2. Eén plan, één aanspreekpunt. Ook als er op meerdere plekken duurzame ontwikkelingen plaatsvinden blijft samenhang het uitgangspunt. Door te werken met een aanspreekpunt zorg je ervoor dat de gemeente met een partij te maken heeft die namens alle initiatiefnemers spreekt. Dit zorgt voor helderheid en bevordert de voortgang. En het zorgt ervoor dat verschillende projecten niet met elkaar gaan concurreren.
3. De opbrengsten van het project worden lokaal ingezet. Zo profiteert iedereen van de duurzame energieprojecten en versterkt deze ontwikkeling de regio.

In drie bijeenkomsten komen tot locatiekeuzes
Het proces van De Windvogel bestaat uit drie soorten bijeenkomsten. Elk project en elke locatie is weer anders, maar deze bijeenkomsten vormen de basis van het participatieproces. Voor de procesaanpak is het belangrijk dat er nog iets te kiezen valt voor de bewoners, en dat de gemeente ambities geformuleerd heeft, die vastliggen in beleid. Zoals de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Zij hebben in haar beleid opgenomen dat ze in 2035 klimaatneutraal willen zijn. Voor de opgave in deze gemeente betekent dat dat er 0,5 PJ stroom duurzaam opgewekt moet worden met windenergie en zonne-energie. Dit kan bijvoorbeeld door 78 hectare zonnevelden aan te leggen en 10 windmolens te bouwen. De circa 15.000 huishoudens van de gemeente moeten daarnaast ook 7000kWh per jaar per huishouden aan energie besparen.

Stap één: doelstellingen
In de eerste bijeenkomst worden de duurzame doelstellingen van de gemeente toegelicht. Wat heeft de gemeente vastgelegd in haar beleid en wat betekent dat voor de besparings- en opwekopgave? Deze bijeenkomst is in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in vijf dorpskernen gehouden. De tweede en derde bijeenkomst worden centraal georganiseerd. Maar dit kan per gemeente anders zijn.

In verschillende presentaties wordt onderbouwd en visueel gemaakt:
– Welke belemmeringen er lokaal zijn voor windenergie en zonnevelden
– Wat de benodigde hoeveelheid energie is voor de gemeente
– Hoeveel energie windmolens en zonnevelden produceren en hoe zich dat verhoudt tot het ruimtegebruik
– Wat de verschillen en de voor- en nadelen zijn van windenergie en zonnevelden

Daarnaast wordt ook ingegaan op de kansen die de ontwikkelingen bieden aan de gemeenschap. Met al deze kennis in het hoofd gaan de deelnemers van de bijeenkomst in groepjes uiteen om stippen op de kaarten te zetten om aan te geven waar zij de meeste kansen zien voor zon en voor wind.

Stap twee: afwegen
Bij de tweede bijeenkomst worden de in de eerste sessie opgehaalde locaties besproken. De deelnemers gaan dan afwegingen maken op basis van met elkaar vastgestelde criteria. De criteria zijn bijvoorbeeld: afstand tot woningen, geluid, slagschaduw, landschap, ecologie, hoeveelheid opwek, businesscase en hoeveelheid grondgebruik. Vervolgens is ter bespreking wat de stappen zijn om tot een plan te komen. Wie zijn de betrokken stakeholders? Zijn er mogelijkheden om de leefbaarheid te verbeteren? Wie moeten er benaderd worden voor het vervolgtraject?

Stap drie: scenario’s
In de derde en laatste bijeenkomst gaan de deelnemers verschillende scenario’s ontwikkelen voor de locaties die zijn overgebleven. Bewoners gaan aan de slag met de inrichting van de locaties en de omgeving. Met hulptools als ‘Rom3D’ of ‘Windplanner’ kunnen ze zich een beeld vormen van hoe het er in het landschap er straks uit komt te zien.

Deze laatste bijeenkomst richt zich op vier uitgangspunten:
1. De ruimte; waar kunnen de installaties staan, wat is acceptabel voor de omgeving.
2. Integrale planvorming: Denk aan verbetering van natuur of omgevingsinrichting in de directe nabijheid.
3. Coöperatie: Hoe organiseren we de coöperatie en het participatiemodel voor inwoners en lokale ondernemers en welke andere duurzame energie-projecten kunnen hierna opgepakt worden.
4. Leefbaarheid: Welke problemen of verbeterpunten zijn er aan te wijzen in de gemeente die ondersteuning kunnen krijgen met een gedeelte van de opbrengsten van de nieuwe duurzame energieprojecten.

Afspraken
De Windvogel heeft afgesproken om dit proces met inwoners en lokale ondernemers samen met de gemeente te begeleiden, zonder financiële vergoeding. Hiervoor stelt De Windvogel wel voorwaarden. De gemeente legt de juiste beleidskaders vast en de leden van De Windvogel krijgen in samenwerking met de inwoners van Bodegraven Reeuwijk de kans om voor een deel mee te investeren.
Uiteindelijk wordt het eigendom van de duurzame energieprojecten economisch en juridisch overgedragen aan de lokale coöperatie. De Windvogel blijft voor 20% eigenaar van de duurzame energieprojecten. Dit garandeert de continuïteit van de coöperatie en zo kunnen we meer projecten vanuit onze eigen procesaanpak ontwikkelen.

Belangstelling
De belangstelling voor de bewonersavond in Bodegraven was groot. Zo’n 70 bewoners waren op de informatieavond afgekomen. In de weken daarvoor waren ook al drukbezochte bijeenkomsten in de andere dorpskernen gehouden. Aanvankelijk kwamen er na de presentaties van de gemeente over de opgave, en van De Windvogel over de werkwijze, kritische vragen en opmerkingen uit de zaal. Je kon merken dat niet iedereen enthousiast was over het idee dat er windmolens gebouwd moeten worden in de gemeente. Maar dit was zeker niet de sfeer die de overhand kreeg. Na de pauze gingen de bewoners juist constructief aan de slag met het zoeken naar geschikte locaties voor wind en zon. Al hun vragen, zorgen en kritiekpunten konden zij ook vermelden op de kaarten.

Wethouder Kees Oskam is duidelijk over de opgave van zijn gemeente. “Dit is de opdracht die onze gemeenteraad heeft gekregen; in 2035 is Bodegraven-Reeuwijk klimaatneutraal, dus daarmee gaan we aan de slag. Je kunt natuurlijk de vraag stellen over windmolens, vind je ze mooi, of vind je ze lelijk? Maar er speelt eigenlijk een veel belangrijker vraag: vind je ze nodig? En daarop is mijn antwoord: ja!”

Aan het einde van de avond werden de gebiedskaarten met elkaar vergeleken. Opvallend veel overeenkomsten. Wat natuurlijk niet zo vreemd is in een dichtbevolkt land als Nederland. Ook waren er meteen al ideeën voor drijvende zonneparken in combi-natie met natuurontwikkeling. Al eerder waren er andere mooie ideeën opgehaald voor warmte-koudeopslag bij de surfplas en zonnepanelen boven een parkeergarage.

Vervolg
In dit mooie beeldverslag van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk krijgt u een goede impressie van de opbrengst van de eerste vijf bewonersavonden.

Op 14 mei wordt de tweede fase van het proces in Bodegraven-Reeuwijk georganiseerd. Ook daarvan houden we u op de hoogte.


De kaartjes met symbolen voor windenergie en zonne-energie worden
verschoven op de kaart om de beste locaties te vinden.

Save the date: ALV bij de Amstelvogel op 23 juni

ALV bij mooi weer bij windmolen de Amstelvogel op 23 juni 2018

Op de Algemene Ledenvergadering van 23 juni 2018 bespreken we het ondernemingsplan inclusief het financieel plan voor de komende jaren. Alle leden krijgen dit tijdig toegestuurd. De verwachte investeringen en opbrengsten per project voor de komende 5 jaar kunt u daarin overzichtelijk terugvinden. Investeren kan niet per project maar u investeert in de hele coöperatie De Windvogel, wat als voordeel heeft dat risico’s gespreid zijn over al onze duurzame energie projecten. Tijdens de ALV kunt u al uw vragen stellen over de projecten en de participatie in De Windvogel.

Locatie de Amstelvogel is nog even onder voorbehoud.

  1. Aanmeldformulier ALV 23 juni 2018
  2. (required)
  3. (valid email required)
 

cforms contact form by delicious:days

 

Voorinschrijving nieuwe windmolens geopend

We hebben goed nieuws. U kunt in het najaar van 2018 weer investeren via participaties. Ook kunt u dan uw participatie verhogen met elk gewenst bedrag. De reden daarvoor is dat we over een jaar nieuwe windmolens gaan bouwen. Een aantal wind-projecten die al jaren in voorbereiding zijn, zijn in een fase gekomen dat we grotere voorbereidingskosten hebben. Het gaat om onze deelname in de windparken Drentse Monden en Zeewolde. Daarnaast komen ook Ridderkerk en Vlaardingen steeds meer richting bouwfase.

Voorinschrijving
De Windvogel wil alvast inventariseren hoeveel leden geïnteresseerd zijn om te investeren en aan welk bedrag zij dan denken. U krijgt de gelegenheid zich aan te melden voor de voorinschrijving tot 1 mei. Leden die zich inschrijven en direct storten hebben voorrang op andere leden en op nieuwe leden.

U kunt zich op drie manieren aanmelden voor de voorinschrijving en aangeven hoeveel geld u wilt investeren in het najaar van 2018:
– via de ledenwebsite https://dewindvogel-site.e-captain.nl/
– een mail sturen naar penningmeester@windvogel.nl
– een brief naar Postbus 2183, 2800 BH Gouda

Benodigd ledenkapitaal
In totaal verwachten wij € 3 miljoen te gaan investeren in nieuwe windprojecten aan de start van 2019. Een groot aantal leden heeft al een participatie of lening uitstaan bij De Windvogel. We verwachten tegen die tijd zo’n € 1,2 tot € 1,65 miljoen aan ledenkapitaal te hebben. Dit betekent dat u nog € 1,35 tot 1,8 miljoen kunt investeren via participaties in 2018. Als dit bedrag bereikt is, stellen wij een participatiestop in om te voorkomen dat we teveel kapitaal op de bank hebben staan.

Verwachte investeringen in onze nieuwe windparken
Hier ziet u alvast de belangrijkste projectinvesteringen die op stapel staan. In ons Ondernemingsplan komt een uitgebreid overzicht van al onze projecten en verwachte investeringen voor de komende vijf jaar. Dit plan ontvangen alle leden vóór de Algemene Ledenvergadering van 23 juni 2018.
• Windpark Drentse Monden eind 2018 : investering € 2.500.000
• Windpark Zeewolde in 2018 en 2019 : reservering € 2.000.000

Ons rentebeleid
De Windvogel heeft al jaren een stabiele organisatie. Dat komt doordat wij gestaag, zorgvuldig en doelgericht naar meer windmolens en zonnevelden bouwen. Uw investering is daarmee een investering in de toekomst, waarin we zorgen voor een schone en democratische energievoorziening.
We verwachten de eerstkomende twee bouwjaren in ieder geval de bekende twee procent rente uit te kunnen keren. Daarna zal de rente met draaiende nieuwe windparken langzaam doorstijgen, met vijf procent als streefrente. Zoals u van ons gewend bent keren we pas rente uit als het verdiend is.

ALV bij windmolen de Amstelvogel op 23 juni 2018
Op de Algemene Ledenvergadering van 23 juni 2018 bespreken we het ondernemingsplan inclusief het financieel plan voor de komende jaren. Alle leden krijgen dit tijdig per mail toegestuurd. De verwachte investeringen en opbrengsten per project voor de komende 5 jaar kunt u daarin overzichtelijk terugvinden. Investeren kan niet per project maar u investeert in de hele coöperatie De Windvogel, wat als voordeel heeft dat risico’s gespreid zijn over al onze duurzame energie projecten. Tijdens de ALV kunt u al uw vragen stellen over de projecten en de participatie in De Windvogel.

Coöperatie Windenergie Waterland bedankt onze molenaar

Coöperatie Windenergie Waterland bedankt Harry van den Hooren voor zijn toegewijde inzet voor hun windmolens. Op 1 januari heeft Harry van den Hooren de surveillance van de windmolens overgedragen aan Windunie Beheer.

Harry raakte bij CWW betrokken toen zij in de aanloop naar opschaling van hun vorige molens op zoek waren naar een projectbureau dat deze klus voor ons wilde klaren. Via een oud-bestuurslid van de CWW kwamen ze in contact met De Windvogel die kort daarvoor eenzelfde molen had geplaatst als CWW voor ogen had. De Windvogel had daarvoor uit eigen geledingen een projectbureau opgericht: Stroomversnelling. De twee mensen die voor het project van CWW werden ingeschakeld waren Jaap Hoogendoorn en Harry van den Hooren. Na een goed gesprek kwamen CWW en Stroomversnelling overeen dat zij de kar gingen trekken voor de opschaling van het project van Windenergie Waterland. Dit hebben ze met veel enthousiasme en betrokkenheid gedaan.
Het resultaat: in 2011 staan de twee Enercon molens op de Nes, aan de kop van de Markerdijk.

Gedurende het traject bleek voortdurend hoe onontbeerlijk de expertise van Jaap en Harry was. Aan tal van voorwaarden moest worden voldaan en grote obstakels moesten worden weggenomen. CWW: “Eén ding stond voor ons als een paal boven water: Harry laat zich geen nee verkopen!”

De molens kwamen er en Harry was bereid om de surveillance op zich te nemen. Hij hield nauwgezet in de gaten of de productie overeenkwam met wat Enercon garandeerde, hij hield toezicht op het onderhoud en zag er vooral ook op toe dat er gedaan werd wat er beloofd was. Maandelijks stuurde Harry ons gedetailleerde productiegegevens van de molens en hij hield de coöperatie scherp op tal van zaken die met de turbines te maken hadden.

CWW: “Vorig jaar gaf Harry aan dat hij zijn focus wilde gaan richten op zijn familie en zijn werkzaamheden bij ons wilde overdragen.” CWW heeft vervolgens in Windunie Beheer een professionele partij gevonden. CWW: “Maar we weten zeker dat we Harry zijn enthousiasme en vastberadenheid gaan missen.”