De Windvogel kiest voor verandering!

siward zomerDe Windvogel is 26 jaar jong. In die 26 jaar zijn twee keer de statuten gewijzigd en één keer het leningreglement. De laatste veranderingen waren voornamelijk nodig om mee te gaan met technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Namelijk, leden werden altijd nog per brief of gedrukte Windvaan uitgenodigd voor de ALV’s. Nu kan dat ook via de digitale weg, mits een lid daar toestemming voor geeft aan de coöperatie.

Op zich spreekt het voor De Windvogel, dat de statuten zo weinig gewijzigd zijn en de basis zo goed was dat leden zich er 26 jaar in konden vinden. Echter gaan we nu een nieuwe tijd tegemoet en we zullen onze organisatie aan moeten passen aan de tijd die gaat komen.

In een tijd waarin meer burgers samen gaan ondernemen, worden de ondernemingen van burgers groter en breiden hun activiteiten uit. Tot twee jaar geleden kon De Windvogel voornamelijk alleen opereren. De turbines die zij bouwden waren direct eigendom van de coöperatie. Nu de windmolenmarkt groter en complexer is geworden, werkt De Windvogel steeds meer samen met andere partijen. In veel projecten werken we nu samen met projectontwikkelaars, agrariërs of lokale energiecoöperaties in de ontwikkeling van windparken. In de komende jaren zullen deze projecten tot wasdom moeten komen. In plaats van zelf windturbines te bezitten, zullen we die samen met de partijen met wie we samenwerken beheren. De verdere ontwikkeling, maar voornamelijk de bouw zal gefinancierd moeten worden door onze leden en die van de samenwerkingspartners.

Om die reden hebben we ons 26 jaar oude leningreglement tegen het licht gehouden. Met de aankomende projecten en veranderende bedrijfsvoering in gedachten, ziet het bestuur dat er een nieuw reglement nodig is om ons aan te passen aan de toekomstige financiële structuur van onze coöperatie. Vanwege de verschillende deelnemingen in de nieuwe windparken is het nodig dat explicieter gemaakt wordt dat burgers samen aan het ondernemen zijn. Dat kan via Participaties waarin onze leden een bedrag storten dat De Windvogel kan gebruiken voor de financiering van haar eigen activiteiten en deelnemingen in projecten. Dat past beter bij de huidige tijd, maar het meest belangrijk: het past ook netjes binnen de wet. De wet Financieel Toezicht schrijft voor dat ledenleningen niet doorgeleend mogen worden aan andere ondernemingen; dat kan wel in de vorm van Participaties.

De Windvogel kiest dus voor de sprong voorwaarts, onderzoekt momenteel de juridische en financiële mogelijkheden voor aanpassing van het leningreglement en zal u op korte termijn informeren over de veranderingen en een nieuw reglement ter stemming brengen op de ALV.

Vlaardings Energie Collectief aan de lat voor windmolens

Het Vlaardings Energiecollectief (VEC) is een lokaal energiecollectief met projecten voor zonne- en windenergie. Het VEC regelt bijvoorbeeld een collectieve inkoopactie van zonnepanelen. Dat ontzorgt mensen die zonnepanelen willen en levert hen ook nog eens financieel voordeel op. Daarnaast bereidt het VEC een aantal zonprojecten op publieke daken voor.

Ook nieuwe windmolens bouwen
Vlaardingen telt 33.500 huishoudens en één nieuwe windmolen voorziet direct in meer dan 5% van het energieverbruik van de Vlaardingse huishoudens. Het is volgens het VEC van belang dat de energie die opgewekt wordt met windmolens ook naar Vlaardingse bewoners, organisaties en bedrijven gaat.

Gemeente Vlaardingen ziet rol voor burgercoöperatie
Via het beleid van de gemeente Vlaardingen is het sinds kort makkelijker gemaakt dat de opbrengsten van windenergie via een coöperatie voor de Vlaardingers beschikbaar komen. Door de gemeente Vlaardingen is een beleidskader windenergie vastgesteld op 26 januari van dit jaar. Het College hecht sterk aan betrokkenheid van burgers en lokale bedrijven bij de realisatie van de windprojecten. Het VEC is daar vooralsnog het meest aangewezen platform voor. In het beleid van de gemeente zijn ook locaties voor windmolens opgenomen. De VEC ziet kansen in het Oeverbos, waar de participatie van bewoners goed geregeld zou kunnen worden.

Samenwerking met De Windvogel
Het realiseren van een windmolen vergt veel tijd, vanwege de verschillende belanghebbenden en de onderzoeken die moeten plaatsvinden voor de bouw. Het VEC werkt er hard aan om komende jaren zelf windmolens te kunnen bouwen. De Windvogel is hierin een samenwerkingspartner vanwege de ervaring die zij al hebben met windenergieprojecten voor en door burgers.

Lokale werving van leden
Deze zomer zal het VEC in samenwerking met De Windvogel een lokale campagne starten waardoor nieuwe leden zich kunnen gaan aansluiten bij het nieuwe Vlaardingse collectief. De campagne zal inwoners van Vlaardingen informeren over het voordeel van zonne- en windenergie en over de voordelen die lidmaatschap van het VEC met zich meebrengen.

‘Zonder wind gaat het niet’

Windstroom producerenOp 28 mei nam milieuwethouder Cees Oskam 660 handtekeningen in ontvangst na de uitleg van Dick van Elk over de petitie voor een nieuwe, grotere windmolen in Bodegraven.

Vriend en vijand waren verbaasd over zo ongelofelijk veel voorstanders en slechts 3 (drie!) tegenstanders. En nu vlug verder. Met zoveel urgentie voor maatregelen en zoveel voorstanders onder de plaatselijke bevolking is Bodegraven-Reeuwijk een voorbeeld voor Nederland. Iedere bestuurders zal een dergelijke steun van de bevolking verwelkomen.

“Op de Lokale Klimaattop op 28 september, waarbij ideeën voor een routeplan gevraagd worden, brengen wij een windvoorstel in.” Dit moet in de op te stellen Routekaart naar 2035 worden vastgelegd. “Zonder wind gaat het niet!”, aldus een van de initiatiefnemers Broos de Groot.

25 jaar terug en 25 jaar vooruit

Siward Zomer voor de windDoor Siward Zomer – De Windvogel is bijna 25 jaar jong. Er zijn weinig bedrijven in de duurzame energie-wereld die dat kunnen zeggen. Dat maakt De Windvogel tot een bijzondere organisa-tie, maar geen vreemde vogel. Het coöperatieve model zorgt ervoor dat we een duurzame organisatie zijn.

De Windvogel begon in Reeuwijk, waar een kleine groep burgers vanuit de kerk aan duurzaamheid werkte. Na het Brundtland rapport en het rapport ‘Limits to Growth’ van de Club van Rome vonden deze pioniers dat er genoeg gepreekt werd over duur-zaamheid, maar te weinig gedaan. De toekomstige penningmeester Arnold Abbema en voorzitter Dick van Elk gingen op zoek naar een praktische invulling van duur-zaamheid en kwamen uit bij verschillende bestaande windenergiecoöperaties die zich in die tijd al verenigd hadden in de Organisatie van Duurzame Energie (ODE). Ze be-sloten om een windturbine in Bodegraven te plaatsen.

Het ging de oprichters niet alleen om duurzaamheid met betrekking tot de energie-productie. Ze vonden het ook belangrijk dat de organisatie duurzaam georganiseerd was. Ze kozen voor de coöperatieve vorm en het credo ‘leven van de wind’ werd in het leven geroepen. Dat betekende: als het hard waait keren we meer winst uit, als het wat minder gaat met de organisatie keren we wat minder uit. Door jaarlijks sa-men met de leden de winstuitkering te bepalen, kon de organisatie altijd financieel gezond blijven.
Maar financieel gezond blijven is niet genoeg. Er zijn in het verleden verschillende energiecoöperaties gestopt, niet omdat ze financieel ten onder gingen, maar omdat er geen sociaal kapitaal meer ingebracht werd. Met andere woorden er stonden geen nieuwe vrijwilligers en bestuursleden klaar om de organisatie draaiende te houden. De Windvogel heeft altijd een sterke basis van professionele vrijwilligers gehad, maar dat is niet vanzelfsprekend. We zijn daarom ook erg blij met de nieuwe initiatieven van onze Windkuikens die een jongere generatie aanspoort en inspireert om zich in te zetten voor duurzame energie en coöperatief ondernemen.

Zo is De Windvogel een duurzame organisatie waar een constante balans wordt ge-zocht tussen people, planet en profit. De windenergiemarkt is in grote mate veran-derd ten opzichte van 25 jaar en het is van groot belang dat we deze balans blijven behouden de volgende 25 jaar. Zelfs in een tijd en in een sector waar de balans tus-sen people, planet en profit wel eens verloren gaat.
Siward Zomer, voorzitter

De Gasloze Eengezinswoning

Door Martien Vogelezang – Om de overgang naar een CO2-arme samenleving compleet te maken zal ook het gebruik van aardgas voor woonruimte- en tapwaterverwarming worden teruggedrongen. In Denemarken is al een afbouw-programma van CV-ketels opgestart, netbeheerders vragen zich  af of het nog zin heeft het gasnetwerk met grootscheepse vervangingen in perfecte staat te houden. De bodemproblemen in Groningen, risico’s van brand en ontploffing, pleiten allemaal in de richting van een toekomst met woonwijken zonder gas. Maar, kúnnen we zonder?

Warmteopslag met water

Ja, rekenkundig krijgt een redelijk geïsoleerde eengezinswoning zoveel zonne-energie op haar dak dat zij ruim kan voorzien in haar standaard warmtevraag van 9.000 kWh/jr. Een zongericht dakoppervlak van 16 m2 ontvangt gemiddeld ruim 16.000 kWh/jr. aan zonne-energie. Dus wat is het probleem.

Punt is dat niet alle zonstraling omgezet kan worden in voor het wonen bruikbare energie. Omzetting in elektriciteit met PV-panelen levert slechts 15% van de energie [=2400 kWh] die meteen naar het elektriciteitsnet verdwijnt, met alleen een financieel voordeel op de elektriciteitsrekening.

hoe-werkt-een-wamrtepompOmzetting in warmte met collector-systemen komt al snel op 45-50% [±7500 kWh/jr]. Voor de situatie dat we het hiermee moeten doen, is enerzijds extra isoleren en besparen nodig. Dit kan eenvoudig door dak- of vloerisolatie aan te pakken en warmteterugwinning op ventilatielucht toe te passen. Anderzijds moeten we de warmte-energie, die vooral in de zomer op ons dak valt, tot in het stookseizoen voor ruimteverwarming (±7000 kWh/jr) bewaren. Dit is lastig en vraagt wel behoorlijk ingrijpende voorzieningen.

Om de zonnewarmte ruim zes maanden vast te houden is een groot watervolume de eenvoudigste en meest veilige oplossing. Om warmteverlies – in dat halfjaar – te beperken moet het watervolume enerzijds heel goed van de omgeving geïsoleerd worden en anderzijds moet het temperatuurverschil met de omgeving zo klein mogelijk zijn. Hiervoor zijn verschillende technieken ontwikkeld. Ze hebben allemaal wel twee dingen gemeen: ze vragen nogal wat ruimte en ze kosten nogal wat.

Woninguitbreiding of opslagvat? 

In Nederland hebben de meeste eengezinswoningen een kruipruimte onder de begane grond vloer. Een goed geïsoleerde kunststof waterzak van 25 m3 compleet voorzien van warmteoverdracht-techniek voldoet voor de benutting van 5.000 kWh aan opgeslagen zonne-energie. Aangevuld met 2.000 kWh aan noodzakelijke elektrische energie, kan voorzien worden in de warmtevraag van ruimte- en tapwaterverwarming. De elektriciteit is nodig om middels warmtepompsystemen de minimaal gewenste temperatuur te leveren, tapwater vraagt 60°C en vloer/wandverwarming 40°C.

De temperatuur in de opslag varieert van 80 tot 0°C over het jaar. Isolatie van de begane grond vloer zal daarom extra hoogwaardig uitgevoerd moeten worden om overlast van grote temperatuurverschillen in de woonruimte (± 20°C) te voorkomen. Beste oplossing is om de gehele begane grond vloer te vervangen, zodat alle techniek eenvoudig ingebracht kan worden. Variant is om dit te combineren met een woninguitbreiding aan de achterzijde, zoals die vrijwel overal is toegestaan ter grootte van ±40 tot 80m2 op de begane grond.

werkingsprincipe-ecovat-warmte-koudeverdelingAndere oplossingen voor efficiënte warmteopslag zijn: een groot rond opslagvat -van Ekovat vanaf 1.500m3 voor circa 100 woningen en (weliswaar nog grootschaliger en meer bedacht voor kantoren) opslag in de diepere ondergrond – de WKO-installatie.

Panelen op het dak

Voor de efficiënte omzetting van zon in warmte op het dak zijn ook verschillende systemen beschikbaar. Langzaamaan beginnen deze installaties meer toegepast te worden, mede door subsidie op warmtepompen en -collectoren.

A            De ‘vacuumbuiscollector’, die met name in China ver is doorontwikkeld, levert bij sterke zoninstraling heel hoge watertemperaturen af. Ze hebben een nogal merkwaardige technisch en kwetsbaar aanzien, maar zijn zeer efficiënt. Met de kanttekening dat de hoge temperatuur (120°C) eigenlijk het grootste technische probleem vormt.

B             Het PV/T-paneel, dit is een combinatie van een PV-paneel en een zonnecollector. Hier wordt meer van lagere temperaturen gebruik gemaakt. Voordeel is dat de afvoer van zonnewarmte weer ten goede van de PV-opbrengst komt en ook de warmteverliezen beperkt blijven. Als een PV-paneel warmer wordt, levert hij beduidend minder elektriciteit op en hoge watertemperaturen tonen sneller grote energieverliezen. De geleverde elektriciteit wordt weer ingezet om het warmtepompsysteem aan te drijven.

Van belang voor de zonnewarmtebenutting is nog dat vanwege de standverliezen de zonnestraling in het stookseizoen veel beter benut wordt dan die in de zomer. De stand van de collector moet dan ook meer dan 45°, steiler dus, gekozen worden, zodat de winterzon optimaal opgevangen en omgezet wordt.

Aanpak warmtevoorziening appartementen

Al met al staan ons nog ingrijpende veranderingen te wachten rond de woningverwarming, de technieken zijn er al en zullen alleen nog maar efficiënter worden. De boven beschreven decentrale warmtevoorziening voor op het dak schieten te kort voor appartementsgebouwen. Daarvoor zullen grootschaliger voorzieningen gecombineerd of nog uitgevonden moeten worden, zoals die van Eco-Vat. De nu functionerende stadsverwarming krijgt nogal wat kritiek en staat kostentechnisch onder druk. Hoofdreden is dat het transport van warmte eigenlijk altijd onvoordelig grote verliezen geeft, dit in tegenstelling tot elektriciteit dat met ons uitgebreid en efficiënt netwerk eenvoudig op elke plaats geleverd kan worden. Een pleidooi om voor nog meer windenergie te kiezen lijkt me op deze plaats overbodig.

Wat mij betreft is de volgende stap in de energietransitie: het gasloos wonen met zonnedaken en een aanvulling van windstroom voor appartementen. Er zullen nog heel wat bestaande daken en huishoudens aangepast moeten worden. Wat uiteindelijk de beste techniek zal zijn, is aan de markt om uit te vechten. Onze overheid heeft, ook hier weer, lang op haar handen met de bekende dubbele pet op gezeten.

Beleidsvorming in de richting van afbouw van onze gasvoorziening, bevindt zich nu in de opstart fase, zie daarvoor ook http://www.hieropgewekt.nl/kennis/dossier/warmte/wijken-zonder-aardgas .

De gietijzeren tegels met de tekst ‘KOOKT OP GAS’ liggen hier en daar nog in de straat. En dan is het best lastig zo’n ommezwaai aan de burger uitleggen. Er zijn voldoende argumenten, maar wie durft het aan om rigoreus te stoppen met dat vertrouwde maar gevaarlijke aardgas uit “eigen” bodem? Ook de consumenten-prijsverhouding van aardgas/elektriciteit per kWh van één op twee werkt nog niet mee. Alle reden om tijdig het verbruik van ook aardgas te verminderen. Technisch kan het heel goed, de vraag is op welk moment en hoe precies de voorraad eengezinswoningen aangepast of verbouwd kan worden, doen we dat per woonhuis, de hele straat of met de hele wijk. Kortom er zal nog heel wat doorgesproken en uitgevonden gaan worden op dit terrein. Basis blijft – naar mijn verwachting – het elektriciteitsgebruik waar wij een steeds groter aandeel windenergie aan blijven leveren.

Martien Vogelezang, 15 maart 2016

Bronnen: Eigen berekeningen, Solar Freezer, Ecovat, Triple Solar en Hejiasun.

‘Mijn groene dak helpt de zonnepanelen een beetje’

Groen dak rene webInterview met bestuurslid Rene Spriensma in zijn woonplaats Utrecht over zijn groene dak en zijn passie voor duurzaamheid.

Waarom heb je een groen dak op je huis?
Een groen dak is vooral fijn in de zomer; het dak brengt verkoeling op warme dagen. Op platte daken in Nederland wordt donker bitumen gelegd, dat wordt ontzettend warm. Als we onze daken van groen voorzien zou dat een hoop verkoeling brengen. In je eigen huis en in de stad. Laat het dak in ieder geval niet grijs. Als je geen groendak wilt kun je het ook wit maken. Wit reflecteert warmte. Waarom denk je dat huizen in Andalusië allemaal wit zijn? Een tweede effect van een groendak is dat ze de opbrengst van mijn zonnepanelen vergroten. De panelen liggen tussen de plantjes [Sedum, red.] waardoor ze niet zo warm worden. Zonnepanelen werken het beste bij een temperatuur tot 25 graden. In de zomer warmen platte daken tot wel 80 graden op. Aan de isolatie in de winter draagt het groene dak overigens weinig bij, daar heb je gewoon goede dakisolatie voor nodig. Maar vergeet niet het ecologisch effect van een groen dak. Het stikt hier altijd van de vogels en de vlinders en het ziet er ook gewoon erg mooi uit. We zien toch liever een tuin dan saaie grijze daken? Er zijn gemeenten en waterschappen die subsidie geven aan burgers die een groendak willen aanleggen.

Waarom ben je lid van De Windvogel?
Duurzaamheid vind ik erg belangrijk. Ik werk aan grote infrastructuurprojecten en wil ook altijd duurzaamheid meenemen in de planontwikkeling. Dat valt niet altijd mee omdat er zo veel belangen meespelen. Maar elke stap in de goede richting helpt. In mijn eigen woning heb ik zoveel mogelijk maatregelen genomen om duurzaam te wonen. In en rond een eigen huis is dat niet moeilijk. Op de grote schaal vind ik het heel interessant om te zien hoe windmolens in het landschap ingepast kunnen worden. Langs grote infrastructuur zoals kanalen en snelwegen bijvoorbeeld, daar passen windmolens beter want er is dan al een onderbreking van het landschap. Draagvlak is natuurlijk zeer belangrijk om windmolens te kunnen bouwen, maar het is ook een utopie dat iedereen er blij van zal worden. Het is mooi en leerzaam te zien hoe De Windvogel met dat spanningsveld omgaat.

Wat zou je willen doen als bestuurslid?
Het mooist zou zijn als ik voor De Windvogel een duurzaam energie project kan initiëren. Ik ben mij nu vooral aan het oriënteren wat een energiecoöperatie kan betekenen in de energietransitie. Een volgende stap is de kansen in beeld brengen en dan een project voor en door burgers in gang zetten. We hebben alle beetjes nodig, van windmolens tot zonnedaken. En laten we ook niet de energiebesparing uit het oog verliezen.

Hoe zie je dat voor je in de provincie Utrecht?
In Utrecht denkt de provincie na over zoeklocaties voor windenergie. Je kunt dan afwachten tot er concrete projecten van gemaakt zijn en dan je kans grijpen als cooperatie om deel te nemen, maar het is misschien effectiever om nu al bij de provincie Utrecht en gemeenten aan te geven dat participatie van burgers in windprojecten goed is voor het ruimtelijke en maatschappelijke proces.

Kijk voor meer informatie over Groene Daken op de website van Milieu Centraal.

Groen dak Rene medium

Column van voorzitter Siward Zomer

Siward Zomer voor de windLeven van de wind
We hebben een enerverend jaar achter de rug. Het jaar was symbolisch voor de transitie die De Windvogel doormaakt. Als een rups die zich ontpopt en als vlinder zijn oude cocon verlaat, hebben we een grote windturbine gebouwd en hebben we afscheid moeten nemen van onze twee oude Lagerweij turbines.

Samen ondernemen
Een coöperatie is een organisatie waarin burgers samen ondernemen om gezamenlijke doelstellingen van de leden te bereiken. Onze behoefte als duurzame burgers is meer dan alleen duurzame energie projecten ontwikkelen. We willen ook sociale en duurzame innovatie. En we ondernemen om dat voor elkaar te krijgen. Maar ondernemen is niet zonder risico’s en daar zijn we ons als organisatie en als leden ook van bewust. Dat maakt deze transitie tot een spannend proces.

Nieuwe windmolens op komst
Dit proces gaat zich in de komende jaren voortzetten, met als doel om een nog sterkere energiecoöperatie te worden die nog eens 25 jaar van de wind en de zon kan bestaan. De projecten van De Windvogel, die we veelal in samenwerking met andere partijen ontwikkelen, komen volgend jaar in een stadium van volle bloei. Dit betekent dat De Windvogel, in goede communicatie met haar leden, gaat investeren in de ontwikkeling van meerdere windprojecten.

ALV op 30 januari
Op de komende Algemene ledenvergadering legt het bestuur aan de leden uit wat de tijdlijn is van verschillende projecten, wanneer we verwachten leningen nodig te hebben en wanneer we weer nieuwe windmolens kunnen gaan bouwen. Dat willen we in goed overleg met de leden doen. Dat vergt van het bestuur een transpa-rante communicatie, maar daar hebben we ook leden bij nodig die het bestuur on-dersteunen. Met elkaar kunnen we de juiste beslissingen over zinvolle investeringen nemen. Daarom gaan we meer ALV’s houden, met als doel om u als lid mee te nemen in het proces. Ik hoop u daarom ook snel te zien op één van onze ALV’s, te beginnen op 30 januari 2016. Proost.

Siward Zomer, voorzitter De Windvogel

De Volhouder hield het 24 jaar vol

Na 24 jaar trouwe dienst is onze windmolen De Volhouder in het Brabantse Halsteren op 28 oktober gedemonteerd. Reden voor de sloop waren de niet meer goed werkende wieken, waardoor de windmolen teveel onderhoud vergde. Sinds april dit jaar is hij stilgezet om veiigheidsredenen.

De Volhouder was onze oudste windmolen. Hij leverde de eerste stroom, waarmee onze coöperatie steeds groter kon worden. De Windvogel heeft de molen in 2006 verkregen door een fusie met de Vereniging voor Collectief Bezit van Windmolens (VCBW) Noord-Brabant. Hij was van het type Lagerwey 18/75 dat destijds twee wieken had. Tegenwoordig hebben windmolens drie wieken omdat dit een rustiger beeld geeft en minder geluid veroorzaakt. Een moderne windturbine levert, door zijn hogere mast en grotere rotor en generator, tot wel zo’n 100 keer zoveel energie per jaar.

De windmolen werd uit elkaar gehaald en weggevoerd door een kraanbedrijf met een 160tons hijskraan en een zware trekker-oplegger voor de contragewichten. De Volhouder is naar Barneveld vervoerd om daar gerecycled te worden. Wat nu nog rest is de fundering die begin 2016 wordt verwijderd. Het oude betonnen schakelhuisje wordt mogelijk hergebruikt door het waterschap of samen met de fundering afgevoerd.
Op de foto ziet u de versleten rotorbladen, de reden voor de afkeur.

DSCF0024 bovendste mastdeelDSCF0031 middelste mastdeel in kraan web28 gondel met rotor webDSCF0037 Volhouder op de vrachtwagen 2 web17 blad detail 2 web

Windvaan september 2015

monteur op rotor in lucht juli 2015Deze Windvaan staat in het teken van leuke excursies en nieuwe bestuursleden. Voor de zomervakantie maakten we met elkaar een paar prachtige excursies mee. Op 27 juni gingen we naar het windpark Noordoostpolder in aanbouw, en op 17 juli was er de gezamenlijke excursie met Zuidenwind en Meerwind naar de bouw van onze turbine in Neer. Twee inspirerende dagen waarin tijd was om elkaar te ontmoeten en meer te weten te komen over moderne windturbines.

De komende jaren wil De Windvogel meer momenten van ontmoetingen met de leden creëren, door meer ledenvergaderingen, excursies en workshops te organiseren. Heb jij ook een idee voor een leuke en inspirerende middag? Laat het ons weten.

Nieuw op onze website is dat u de opbrengsten van onze eigen windturbines zowel op uw pc als op uw tablet of smartphone overzichtelijk kunt bekijken. Inclusief informatie over de besparing van de CO2 uitstoot, het aantal huishoudens dat we van stroom voorzien en welke molenaar ervoor zorgt dat de windmolen netjes blijft draaien.

Veel leesplezier!

Lees hier de webversie.
Lees hier de pdf.