Geld lenen aan De Windvogel

Investeren in duurzame energie van De Windvogel
Leden kunnen geld uitlenen voor het financieren van onze windenergie- en zonne-energieprojecten. Geld lenen kan vanaf €50 of een veelvoud daarvan. Over de lening wordt rente uitgekeerd. Ieder jaar wordt die rente opnieuw bepaald door de Algemene Ledenvergadering. Afgelopen jaar was dat 2%. De rente wordt uitgekeerd een maand na de stemming door de leden op de algemene ledenvergadering. Na 15 jaar krijgt u uw lening weer terug, tenzij u het geld wilt laten staan. Als u geld wilt lenen aan De Windvogel, neem dan contact op of maak het gewenste bedrag over op bankrekeningnummer NL87INGB0000370158 ten name van DE WINDVOGEL COOP VER WINDM BA te Reeuwijk.

Verhogen van uw bestaande lening

Verhogen kan door het gewenste bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL87INGB0000370158 te name van De Windvogel in Reeuwijk. Van elke verhoging van uw lening ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Het is van belang dat u er voor zorgt dat uw gegevens (naam, adres, woonplaats en uw tegenrekeningnummer) altijd up to date zijn. Vermeld steeds bij uw betalingen en correspondentie uw lidnummer. Tenzij u anders hebt aangegeven wordt het bankrekeningnummer van uw eerste lening als tegenrekening gehanteerd.

Betrokken bij de financiering
De eerste molens van onze coöperatie werden geheel en de laatste twee gedeeltelijk met leningen van leden gefinancierd. Het is van belang dat zoveel mogelijk leden, die daartoe de mogelijkheid hebben, financieel betrokken zijn. U moet lid zijn van de coöperatie om een lening te kunnen verstrekken.

Leningreglement
Voor de leningen van leden is door de algemene ledenvergadering een leningreglement vastgesteld, op te vragen via info[at]windvogel.nl. In dit reglement is geen vaste rentevergoeding voorzien. Deze vergoeding wordt jaarlijks, op voorstel van het bestuur, door de ledenvergadering vastgesteld. De rentevergoeding is afhankelijk van de financiële uitkomsten en dus ook indirect van de wind in dat jaar. Binnen een maand na de ledenvergadering wordt de rentevergoeding uitbetaald. Over de afgelopen jaren werd zo’n 2 tot 7% rentevergoeding uitgekeerd; over het jaar 2015 was dit 2%.

Aflossen en opvragen
Het is aan de jaarlijkse ledenvergadering om een bedrag voor aflossing van de leningen vast te stellen. Tot op heden heeft de ledenvergadering er de voorkeur aan gegeven de financiële middelen voor nieuwe investeringen van de coöperatie te bestemmen en is er nog nooit een aflossingsbedrag vastgesteld. Het leningreglement geeft aan dat leningen na verloop van 15 jaar opeisbaar zijn. Deze bepaling geeft onze externe financiers de geruststelling dat zij gedurende meerdere jaren op de financiering door de leden kunnen afgaan. Het bestuur heeft van de ledenvergadering het mandaat gekregen om, wanneer een lid daarom verzoekt en de financiële positie van de coöperatie dat toelaat, tot aflossing van een lening over te gaan. Wanneer de lening na verloop van 15 jaar (nog) niet wordt opgevraagd blijft de rentevergoeding in stand.

Geen garantieregeling
De Windvogel is geen spaarbank die zou kunnen meedoen in de collectieve garantieregeling, zoals die voor de (spaar)banken van kracht is. Men dient zich zelf te oriënteren op de financiële soliditeit van de coöperatie. Verwezen wordt naar het jaarverslag dat op de website beschikbaar is, zodra dit door het bestuur is vastgesteld.

Geen fiscale tegemoetkoming
Een lening aan De Windvogel is box 3 vermogen. Noch de vrijstelling in box 3, noch de extra heffingskorting voor groenfondsen is hier van toepassing. Deze faciliteiten zijn, ondanks onze pogingen daarin verandering aan te brengen, alleen voor banken beschikbaar. Uw rentevergoeding kan worden geacht een en ander te compenseren.

Meer informatie over geld lenen aan De Windvogel.