Participaties

Onze leden kunnen participaties nemen voor het financieren van onze windenergie- en zonne-energieprojecten. Over uw participatie wordt jaarlijks rente uitgekeerd. Ieder jaar wordt de hoogte van die rente opnieuw bepaald door de Algemene Ledenvergadering. Ook bepalen we samen hoeveel participaties terugbetaald kunnen worden. Als u participaties wilt van De Windvogel, dient u eerst lid te worden en vervolgens het gewenste bedrag over te maken o.v.v. uw lidnummer. Bij vragen neem dan contact op. Via onze besloten ledenwebsite heeft u inzicht in uw gegevens en uw participatie.

Lees onze veelgestelde vragen over Participaties van De Windvogel voor meer informatie.

Investeren in duurzame energie van De Windvogel
Leden kunnen participaties nemen voor het financieren van onze windenergie- en zonne-energieprojecten. Dit kan al vanaf €50 of een veelvoud daarvan. Over de participaties wordt rente uitgekeerd. Ieder jaar wordt die rente opnieuw bepaald door de Algemene Ledenvergadering. Afgelopen jaar was dat 2%. De rente wordt uitgekeerd een maand na de stemming door de leden op de algemene ledenvergadering. Als u geld wilt investeren in De Windvogel, neem dan contact op of maak het gewenste bedrag over op bankrekeningnummer NL87INGB0000370158 ten name van DE WINDVOGEL COOP VER WINDM BA te Reeuwijk.

Verhogen van uw bestaande participaties

Verhogen kan door het gewenste bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL87INGB0000370158 te name van De Windvogel in Reeuwijk. Van elke verhoging van uw participaties ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Het is van belang dat u er voor zorgt dat uw gegevens (naam, adres, woonplaats en uw tegenrekeningnummer) altijd up to date zijn. Vermeld steeds bij uw betalingen en correspondentie uw lidnummer. Tenzij u anders hebt aangegeven wordt het bankrekeningnummer van uw eerste lening als tegenrekening gehanteerd.

Betrokken bij de financiering
De eerste molens van onze coöperatie werden geheel en de laatste twee gedeeltelijk met leningen van leden gefinancierd. Het is van belang dat zoveel mogelijk leden, die daartoe de mogelijkheid hebben, financieel betrokken zijn. U moet lid zijn van de coöperatie om te kunnen participeren.

Participatiereglement
Voor de participaties van leden is door de algemene ledenvergadering op 24 juni 2017 een nieuw Participatiereglement vastgesteld, op te vragen via info[at]windvogel.nl. In dit reglement is geen vaste rentevergoeding voorzien. Deze vergoeding wordt jaarlijks, op voorstel van het bestuur, door de ledenvergadering vastgesteld. De rentevergoeding is afhankelijk van de financiële uitkomsten en dus ook indirect van de wind in dat jaar. Binnen een maand na de ledenvergadering wordt de rentevergoeding uitbetaald. Over de afgelopen jaren werd zo’n 2 tot 7% rentevergoeding uitgekeerd; over het jaar 2016 was dit 2%.

Aflossen, verhandelen en opvragen
Het participatiereglement geeft aan dat participaties doorlopen, opvraagbaar en verhandelbaar zijn. Deze bepaling geeft onze externe financiers de geruststelling dat zij gedurende meerdere jaren op de financiering door de leden kunnen afgaan. De Windvogel betaalt op verzoek tot terugbetaling het oorspronkelijk gestorte bedrag terug, als het past binnen de aflossingsruimte voor dat jaar die is vastgesteld door de ALV. Het kan zijn dat die financiële ruimte er niet is, doordat bijvoorbeeld er net grote investeringen zijn gedaan waar het altijd even duurt voordat de inzet rendeert. Het bestuur bekijkt dan op volgorde van binnenkomst of het verzoek past in de aflossingsruimte van het volgende jaar. De waarde van toekomstig rendement wordt niet ingecalculeerd. Onderlinge verhandeling geschiedt in principe ook tegen de oorspronkelijke waarde. Als leden er meer of minder voor willen betalen is dat iets tussen betrokken leden onderling.

Belastingen
Een participatie in De Windvogel is box 3 vermogen. Noch de vrijstelling in box 3, noch de extra heffingskorting voor groenfondsen is hier van toepassing.

Veel gestelde vragen over Participaties van De Windvogel.