Nieuwe windmolenprojecten

De Windvogel ontwikkelt op twee manieren nieuwe windenergie-projecten:
1. In samenwerking met andere (lokale) energiecooperaties
2. Op eigen initiatief met een lokale werkgroep

Hoe bouw je een windmolen?
Een windmolen bouwen doe je niet zomaar. Daarvoor zijn we steeds op zoek naar goede windlocaties, nieuwe plekken, vrijliggend, zonder al te veel woningen in de directe omgeving of nabijheid. Het bouwen is een complex proces dat kan starten met een stuk grond waar een eigenaar wel windmolens op zou willen. Ook kan een lokaal initiatief ervoor zorgen dat er een windmolen in de gemeenschap komt. Daartoe haken ze in op de lokale politiek. Een politieke partij die voor windmolens pleit kan ook het proces op gang brengen. Wanneer het om grotere windparken gaat, hebben het Rijk en de provincies concrete plannen waar grotere windparken kunnen komen. Het ontwikkelen van een windpark kost veel tijd: 5 tot 7 jaar en in sommige gevallen kan het zelfs oplopen tot 20 jaar.

Wat levert een windmolen op?

Feiten en cijfers over windenergie voor en door burgers leest u in het informatieblad Wat betekent een dorpsmolen voor uw gemeenschap? Dit factsheet laat aan de hand van een voorbeeld zien wat de investeringen en de opbrengsten zijn van een dorpsmolen die in bezit is van de lokale bevolking.

Jaarlijkse geldstromen van een cooperatieve dorpsmolen

REScoopNL
Windcoöperaties die elkaar helpen, dat is REScoopNL. De bestaande windcoöperaties helpen elkaar  met financiering, projectontwikkeling, communicatie en zo meer. Met deze koepel krijgen de burger-windcoöperaties in Nederland een gezicht. Nieuwe lokale energie-initiatieven kunnen door REScoopNL ondersteund worden. Inmiddels zijn alle bestaande burgerwind-coöperaties lid van REScoopNL.

Voorwaarden voor een nieuwe windmolen
Voordat De Windvogel met u kan samenwerken moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan:
1. er moet een geschikte locatie zijn met overeenkomst met de eigenaar
2. er moet burgerdraagvlak zijn
3. er moet politiek draagvlak en planologische inpassing zijn

Participatie
Lokale energie-coöperaties vormen de sleutel naar een duurzame energietransitie.  Zij organiseren de lokale burgers die in coöperatief verband eigenaar zijn van het windpark – of een deel ervan. Op die manier profiteert de lokale bevolking mee van de windmolens. met de wist kunnen meer duurzame projecten voor de buurt gefinancierd worden. De Windvogel heeft in 2013 deze strategie met succes toegepast op een aantal locaties.

Ondersteuning aan lokale cooperaties
Uw lokale coöperatie is al een tijdje bezig om duurzame energie te realiseren maar u loopt tegen complexe zaken aan zoals de financiering, de planologische inpassing of het organiseren van burgerdraagvlak. De Windvogel kan u daarbij helpen en dat doen we op maat. We bieden strategische, technische en financiële ondersteuning, maar ook hulp bij het verwerven van draagvlak bij lokale burgers en bedrijven. De Windvogel heeft inmiddels zelf zeven windmolens met burgerkracht gebouwd.

Lokale windwerkgroepen
Initiatieven van leden om in de eigen omgeving op zoek te gaan naar de mogelijkheden voor het plaatsen van windmolens kunnen rekenen op advies en begeleiding om het draagvlak te vergroten in de plaatselijke gemeenschap. De mogelijke locaties worden onderzocht op haalbaarheid, zowel plantechnisch als financieel. Bestaande werkende molens kunnen voor aankoop getaxeerd worden op duurzaamheid. Er kan vooroverleg gevoerd worden met eigenaren en overheden over de mogelijkheden voor windenergie in ruimte en tijd. Door een lokale windwerkgroep op te richten zal De Windvogel dit proces ondersteunen.

De bouw
Als er voldoende maatschappelijk draagvlak is, de grond in eigendom en de locatie in ruimtelijke plannen verankerd is, kan de bouw beginnen, uiteraard na zorgvuldige toetsing op eisen ten aanzien van veiligheid, geluid, hinder en natuurwaarde. Voor de bouw begint, wordt een businesscase gemaakt door technische en financiële experts.

Heeft u een goede locatie voor een nieuwe windmolen op het oog? Neem contact op met De Windvogel.