Wat is de Windvogel?

U leeft milieubewust. U vindt ook dat de aarde beter moet worden beheerd. Dan kunt u zich zeker vinden in de activiteiten van onze vereniging “De Windvogel”. Zoals u wellicht hebt vernomen gaat het slecht met de aarde. Het smelten van de poolkappen als gevolg van de toegenomen temperatuur van de aarde is een indirect gevolg van de toename van broeikasgassen, zoals o.a. CO2. De zeespiegel is gestadig aan het stijgen. Debet hieraan zijn het verkeer, de industrie en de huishoudens die in een versneld tempo de zich in miljoenen jaren gevormde fossiele brandstoffen opmaken om onze materiële welvaart te kunnen handhaven. Bij het huidige tempo van gebruik van deze brandstoffen zijn deze bronnen over ca 40 jaar uitgeput. Wetenschappers trachten politici te waarschuwen voor de schadelijke effecten van deze manier van potverteren. Helaas is er nog geen wereldwijde politieke overeenstemming m.b.t. de te nemen maatregelen. Dat is nog geen reden om bij de pakken te gaan neerzitten. Een van de manieren waarop de uitstoot van CO2-gas kan worden beperkt is het zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame energie. Wind- en zonne-energie zijn voorbeelden van duurzame energiebronnen. Momenteel is windenergie de meest economisch haalbare duurzame energiebron. Hoewel de overheid de opwekking van deze duurzame energie in ruime mate aanmoedigt en subsidieert, wordt de realisatie hiervan voor het grootste deel overgelaten aan het particuliere initiatief. Zo zijn er in Nederland windmolenverenigingen opgericht, die zich de opwekking van duurzame energie ten doel hebben gesteld.

Eén van deze verenigingen is de coöperatieve vereniging “De Windvogel.

De vereniging exploiteert momenteel zes windturbines. Twee hiervan n.l “De Volhouder” in Halsteren en “De Windvogel” in Bodegraven zijn resp. geplaatst in 1991 en in 1994 en hebben ieder een vermogen van 80 kW. Een derde windturbine “De Gouwevogel” aan de Gouwe te Gouda is geplaatst in november 2000. Deze turbine heeft een vermogen van 600 kilowatt, hetgeen voldoende is om ca. 300 gezinnen van schone elektriciteit te voorzien. De bouwkosten van “De Gouwevogel” zijn ongeveer € 500.000 geweest. Deze kosten zijn betaald met leningen van de Windvogelleden, subsidies en leningen bij banken. De exploitatiekosten, inclusief aflossing en rente van de turbines worden betaald uit de inkomsten die beschikbaar komen bij de verkoop van de opgewekte schone elektriciteit. In november 2005 is in Ouderkerk a/d Amstel een in 1992 geplaatste 80 kW Lagerwey vervangen door een moderne 2 MW turbine “De Amstelvogel” , waarmee kan worden voorzien in het stroomverbruik van ca 1300 huishoudens.

Doe mee met de Windvogel
Het is de windmolenvereniging “De Windvogel” ernst om nog meer locaties te vinden, waar windturbines zonder veel hinder voor de omgeving kunnen worden geplaatst. Op deze manier probeert ze het aandeel van de duurzaam opgewekte energie in Nederland te vergroten. Voor het realiseren van deze doelstelling zijn meer sympathisanten en leden nodig, die ons willen helpen en hiermee het draagvlak van toepassing van windenergie vergroten.

Indien u het streven van De Windvogel wilt ondersteunen, vul dan bijgaand formulier in en stuur dat op naar de ledenadministratie. De éénmalige inleg, ter grootte van € 50 is uw aandeel in de coöperatieve vereniging. Dit bedrag vormt het risicodragende kapitaal van de vereniging en kan dus niet altijd vanzelfsprekend worden teruggevorderd bij beëindiging van het lidmaatschap.

Nadat u het inleggeld hebt overgemaakt naar het  rekeningnummer NL87INGB0000370158, t.n.v. De Windvogel, wordt u als lid ingeschreven.

De meeste leden verstrekken ook een lening aan De Windvogel, waarmee daadwerkelijk wordt bijgedragen aan het financieren van projecten. De lening valt buiten het risicodragende vermogen van de coöperatieve vereniging.

U kunt uw lening tussentijds verhogen door het bedrag op bovengenoemde rekening over te maken met vermelding van “verhoging lening” en uw verkregen lidnummer.

Onze Duurzame Energie van De Windvogel

Als enthousiaste leden van De Windvogel zijn wij allen mede-eigenaar van onze windmolens. Het zijn er intussen zes en er zijn verschillende projecten in ontwikkeling. De door de windmolens geproduceerde elektriciteit is
voor het verbruik van leden met een elektriciteitsaansluiting beschikbaar.
Leden betalen voor het verbruik een gangbaar laag tarief.
De Windvogel zal daarmee zijn duurzame productiemogelijkheden uitbreiden.
Nieuwe windturbines oprichten, bestaande molens aankopen en exploiteren.
Ook kunnen we zo kleinere lokale duurzame energie-initiatieven, voor windmolens – zonnepanelen, met raad en daad ondersteunen bij de realisatie, van idee naar ingebruikstelling.

De Windvogel, als coöperatieve vereniging, wil duurzame energie, zonder subsidies en zonder energiebelastingheffing, economisch en maatschappelijk
verantwoord produceren. De betrouwbare afhandeling wordt voor ons verzorgd door het toegelaten energiehandelsbedrijf Anode.
Door voldoende draagvlak te organiseren in steden en regio’s willen we decentraal én meer windenergie produceren.
Met het draagvlak, gevormd door alle leden van De Windvogel, in de stad en op het land, hebben we voldoende overtuigingskracht om de verschillende overheidslichamen om hun medewerking te vragen.
Overtuigingskracht die nodig is om duurzame energievoorzieningen,
verspreid over het gehele land, te realiseren. Als ondernemende burgers
zorgen we voor onze eigen duurzame energie.

Elk lid van De Windvogel kan meedoen met zelflevering.
Log in op de website http://www.windvogel.eu en vul de gegevens in
met de laatste jaarafrekening en meterstanden. Een bonus van € 50 ligt klaar.

 

De jaarlijkse rentepercentages, die worden betaald over het leningbedrag, zijn afhankelijk van de winst en de elektriciteitsopbrengsten. De afgelopen jaren is de uitgekeerde rente 6, resp. 5 procent geweest over het geleende bedrag. Kortom, alle reden om met De Windvogel mee te doen en te streven naar het behoud van een leefbare wereld!!

Nadere informatie kunt u opvragen bij het secretariaat:

Coöperatieve vereniging tot collectief bezit van windmolens “De Windvogel” b.a.,

Bezoekadres: Herculesplein 5

3584 AA Utrecht

Postadres: Postbus 2183

2800 BH  GOUDA

Tel.: 0

of via dit formulier