Update participatieronde 2019: Succesvol afgesloten!

Update Nieuwe Participatie Ronde 2019:
De Participatie ronde 2019 is succesvol afgesloten. Het benodigde kapitaal is inmiddels 100% binnen. Top resultaat.

Namens het Bestuur dank ik alle leden van de Windvogel voor dit geweldige resultaat!

Frank Schoenmakers
Penningmeester De Windvogel

Hoe werkt participeren:
– Leden kunnen in deze ronde weer geld inleggen voor onze projecten.
– In het Informatie Memorandum staat het gevraagde bedrag van €800.000 aan participaties toegelicht. Naast het informatie memorandum zijn er 7 bijlagen. U kunt alle documenten downloaden met de volgende link: IM De Windvogel Participaties 2019 (incl bijlagen).
– Leden kunnen een door henzelf zelfgekozen bedrag overmaken o.v.v. het lidnummer op bankrekeningnummer NL87INGB0000370158 tnv De Windvogel (BIC Code INGBNL2A)
– Start storting 2019: 23 juni 2019
– Einde storting 2019: 30 september 2019
– Als je nog geen lid bent kun je je hier aanmelden.

Rentestand
De ledenvergadering stemde in met het voorstel van het bestuur om op de leningen en participaties 2% uit te keren over 2018. De uitkering zal in de maand juli 2019 gedaan worden. Over één of twee jaar gaan de nieuwe projecten rendement opleveren en dan is er financiële ruimte om de rente op de participaties te verhogen. De verwachting is dat de rente van 2% zal oplopen naar 5% in 2022.

Nog te verwachte participatierondes 2020- 2021
Er staan voor De Windvogel flink wat nieuwbouwprojecten in de steigers. Windpark Drentse Monden wordt in 2019 gebouwd, Windpark Zeewolde in 2020 en ook in Vlaardingen verwachten we Windpark Oeverwind snel (2021-2022) te kunnen bouwen.

Het bestuur voorziet voor de komende jaren de volgende participatie-mogelijkheden:

In 2020 € 400.000
In 2021 € 1.200.000

Kan ik mijn participatie terugvragen?
Het participatiereglement geeft aan dat participaties doorlopen, opvraagbaar en verhandelbaar zijn. Deze bepaling geeft onze externe financiers de geruststelling dat zij gedurende meerdere jaren op de financiering door de leden kunnen afgaan.
Je kunt je participatie terugkrijgen:
1. Door een verzoek tot terugbetaling in te dienen bij het bestuur via info[at]windvogel.nl. Voor 2019 wordt de totale ruimte voor terugbetaling van participaties gesteld op € 130.000.
2. Door je participatie te verhandelen met andere leden op ons prikbord op de ledenwebsite.

Meer informatie
Heb je nog vragen over participaties? Lees dan onze veelgestelde vragen over Participaties. Heb je daarna nog meer vragen neem dan contact met ons op. Via onze besloten ledenwebsite hebben leden inzicht in de eigen gegevens en de participatie.

Wind in het Groene Hart

Windprojecten Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen

In het Groene Hart speelt momenteel de vraag of er plek is voor windenergie en grootschalige zon. Deze discussie is niet van gisteren; eens in de zoveel tijd laait hij weer op en nu is dat naar aanleiding van het nieuwe coalitieakkoord van de provincie Zuid Holland. Daarin staat dat windenergie in het Groene Hart niet de voorkeur heeft.

De gemeenten in de regio Midden Holland (gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas) hebben hierop laten weten, middels een brief aan Gedeputeerde Staten, in gesprek te willen met de provincie over geschikte windlocaties in hun gemeente. Ook de gezamenlijke energiecoöperaties hebben de provincie over hun zorgen geïnformeerd. Het volledig ontzien van het Groene Hart vergroot de druk op andere regio’s en maakt het behalen van de klimaatdoelen binnen hun gemeenten vrijwel onmogelijk. En dat terwijl er – vanuit de bevolking en vanuit energie coöperaties – wel wensen zijn voor burgerwindmolens; ook in het Groene Hart.

De gemeenten Waddinxveen en Bodegraven – Reeuwijk hebben onlangs bij de inwoners en coöperaties wensen en ideeën ten aanzien van grootschalige energieprojecten opgehaald. Het zou zonde zijn als met deze ideeën niets gedaan wordt. Temeer omdat het energieprojecten zijn die van onderaf uit de bevolking zijn ontstaan.

Ook ligt er wel een enorme duurzame energie opgave voor de hele regio Midden Holland, waaraan de gemeenten in het Groene Hart ook een bijdrage kunnen leveren. In 2050 wil de regio Klimaatneutraal zijn.

De energieopgave wordt momenteel door de regio onder de loep genomen in het RES (Regionale Energiestrategie) proces; daarin werken gemeenten samen aan regionale ruimtelijke afwegingskaders voor duurzame energieprojecten. Elke gemeente moet met een bod komen met daarin een aantal windmolens en zonnevelden. In juni 2020 moet een concept bod worden gedaan. Nog geen jaar later, in maart 2021, moet er een definitief akkoord liggen voor de hel regio. In dit regionale proces kan, met alle belanghebbenden, goed gekeken worden naar het Groene Hart , en de verhouding met andere mogelijke locaties.

De Windvogel en de lokale energie coöperaties Bodegraven Reeuwijk en Groen Waddinxveen zijn van mening dat windenergie in het Groene hart nog steeds wenselijk is en dat windmolens en grootschalige zon een onmisbare bijdrage leveren aan de energietransitie. De input die de gemeenten Waddinxveen en Bodegraven hebben opgehaald bij de inwoners blijft relevant en zullen wij blijven inbrengen in het regionale proces.

Wat de provincie in ieder geval graag wil: omwonenden moeten kunnen meedelen in de opbrengsten van windmolens. Laten wij dat als coöperaties nu juist goed kunnen organiseren!

Wanneer coöperaties betrokken zijn hebben projecten meer acceptatie en kunnen ze de lokale economie en energietransitie versterken. Bijvoorbeeld in combinatie met natuurontwikkeling kan duurzame energie de ecologie versterken. Of de opbrengsten kunnen ingezet worden in zonne-energieprojecten.

Het zou kunnen dat het voor de energiecoöperaties langer gaat duren voordat eventuele projecten in het Groene Hart ontwikkeld kunnen worden, omdat de afweging in de hele regio gemaakt wordt en niet alleen in de eigen gemeente.  Wij zullen ons blijven inzetten voor duurzame energie opwek en voor burgerparticipatie in dit proces, bijvoorbeeld door deel te nemen in het proces van de RES en mogelijke windlocaties in te brengen.

Stof tot nadenken

De Waterstofmolen: gaat hij er komen?

Op onze Algemene Ledenvergadering van 21 september jl. hield Bastiaan Bor van de firma Lagerwey/ Enercon een lezing over de kansen voor de waterstoftechnologie in Nederland. Lagerwey is een windmolen producent van direct drive turbines met permanente magneten. Opslag van overtollige windstroom kan in de toekomst met waterstof. De firma bestaat al 40 jaar en is in 2018 lid van de Enercon-familie geworden en is gevestigd in Barneveld.

In dit artikel vind je een samenvatting van de lezing van 21 september 2019.

De presentatie is hier te downloaden.

Het vlaggeschip de EP-5

Lagerwey Windturbine EP 5

Natuurlijk kan de business-developer het niet nalaten om de EP 5 turbine even te noemen in ons gezelschap van windmolenliefhebbers. Deze turbine is door Lagerwey ontwikkeld en wordt ook wel het vlaggenschip van het bedrijf genoemd. Het is een turbine met een flink vermogen (5 MW) zonder tandwielkast. De turbine kan met verschillende masthoogten gebouwd worden, en gaat richting 166 meter masthoogte bij een 160 meter rotordiameter (wieken).
Door de ‘modulair steel tower’ kun je ter plekke bouwen wat nodig is. De masten zijn herbruikbaar de modulaire torens variëren van 12 tot 18 meter in diameter. Om te kunnen bouwen met minimale opstelplaatsen is de ‘klimmende kraan’ ontwikkeld: zo is er geen externe kraan nodig tijdens de bouw. Met dit bouwprincipe verwacht Lagerwey een besparing van circa 10% te realiseren.

Waterstof kan de energietransitie verder helpen
Bastiaan Bor is er heilig van overtuigd dat waterstof kan helpen om de energietransitie vorm te geven. Op allerlei plekken is waterstof toepasbaar. Het is wel belangrijk om goed uit te leggen over welke waterstof we het hebben. Er zijn schone en minder schone soorten waterstof. Bastiaan: ‘’Ik geloof niet in elektrificatie. Er zijn ook andere energievormen nodig. Waterstof wordt momenteel enorm gehypet. Het woord ‘waterstof’ staat maar liefst 200 keer in het Klimaatakkoord, maar heeft geen eigen paragraaf. Laat dat de volgende stap zijn.”

Kip-ei-verhaal

De productie van waterstofgas uit elektriciteit is momenteel alleen economisch interessant als er een tijdelijk overschot is aan wind-, zonne-energie of waterkracht. Dan is de productie betaalbaar en dient waterstof als opslagmiddel van de overschotten. ‘’Overgaan op goedkope, massale productie met een duurzame oorsprong is een kip-ei-verhaal’’, vertelt Bastiaan. ‘’Het hangt af van vraag en aanbod: als er genoeg vraag is, zullen de prijzen voor de productie afnemen. We zien nu dat de vraag mondjesmaat toeneemt, bijvoorbeeld bij de aanvraag van waterstofbussen of het aanleggen van een warmtenet.”

Hoe wordt waterstof gemaakt?

Waterstof is een energiedrager die op locatie ingezet kan worden. Het wordt gemaakt door elektrolyse; een chemische reactie waarbij water in waterstof en zuurstof wordt omgezet door toediening van elektriciteit. Je hebt een energiebron nodig om waterstof te produceren. Die bron varieert van grijs tot groen. Hieronder passeren de verschillende vormen van waterstof de revue:

1. Grijze waterstof
Grijze waterstof wordt geproduceerd uit fossiele brandstoffen, meestal aardgas. Momenteel wordt 10% van ons aardgas omgezet in waterstof; deze grijze waterstof wordt gebruikt in de industrie.
Het is de goedkoopste manier om waterstof te produceren.

2. Blauwe waterstof
Blauwe waterstof wordt ook uit fossiele brandstoffen geproduceerd, verschil is dat de ontstane CO2 wordt opgevangen en opgeslagen. Blauwe waterstof is daarmee beter voor het klimaat, maar toch stuit deze vorm op maatschappelijke weerstand. Dat komt door de opslag van CO2, vanwege de nog onbekende risico’s daarvan.

3. Groene waterstof
De groene waterstof is de waterstof van de toekomst. Deze waterstof wordt met duurzame elektriciteit geproduceerd uit wind, zon en biomassa. Het is bovendien een zuivere vorm van waterstofproductie zonder CO2 en daarmee geschikt als brandstof voor auto’s. Het probleem is de beperkte beschikbaarheid van duurzame elektriciteit, er moet met name meer windenergie komen zodat de overschotten omgezet kunnen worden in waterstof.

4. Geïmporteerde waterstof
De vierde vorm is geïmporteerde waterstof in allerlei varianten. Dit is duur vanwege verliezen onderweg. Bastiaan Bor is ervan overtuigd dat we alle vormen van waterstof nodig hebben. We gaan van grijs naar blauw naar groene waterstof. De tussenvormen zijn nodig omdat we nog niet genoeg groene waterstof kunnen maken.

Hoe kan de energietransitie van de waterstofeconomie versnellen?

De energietransitie is in volle gang, we zien dat het veel geld gaat kosten. We hebben daarbij alle vormen van duurzame energie en brandstof nodig. We zien dat grote fossiele bedrijven zich ontwikkelen. “Neem nu Shell: die stoten hun olievelden af, schakelen over op gas, wat is de volgende stap? Het gaat richting het CO2 vrij maken van de industrie, grijze waterstof gaat geleidelijk duurder worden door een CO2-taks op grijze waterstof, dan komen we steeds meer in de richting van groene waterstof doordat de prijzen zakken. Het is dan wel nodig dat de vraag naar waterstof ook toeneemt.”

Vraag uit de zaal: ‘Kan zuurstof schade veroorzaken?’ Antwoord Bastiaan Bor: ‘Nee, zuurstof is een natuurlijk bestanddeel van onze lucht.’

Waar zal waterstof worden toegepast?
Waterstof is niet voor alle toepassingen even goed inzetbaar. Het is vooral een interessante energiedrager voor grote vervoermiddelen (vrachtschepen, bussen, vuilniswagens) en voor de industrie. Kleinere vervoermiddelen kunnen prima elektrisch rijden. Het voordeel van waterstof is dat je minder vaak hoeft op te laden en meer kilometers kunt maken op één tank. Sommige autobedrijven stappen direct over op waterstof, die gaan geeneens elektrische auto’s produceren. Voorbeelden van vervoerders die al met waterstof experimenteren: BMW, Mercedes, de trein in Bremen en Besla uit Groningen.
Ook in de warmtetransitie kan waterstof een rol spelen. Er bestaat al een waterstofketel. In Rozenburg (Rotterdam) is het eerste appartementencomplex op waterstof verwarmd. Zelfs koken op waterstof is mogelijk. Massaal warmtepompen in Amsterdam implementeren gaat niet werken; wellicht biedt waterstof een oplossing.
Bij de netbalancering kan waterstof een belangrijke rol spelen: bij harde wind moeten windmolens nu stilgezet worden vanwege de netcapaciteit. Als we die pieken kunnen opslaan heb je een win-win-situatie. Waterstofopslag biedt een extra oplossing naast batterijen. Momenteel is er 600 miljoen kubieke meter opgeslagen in zoutmijnen.

Waarom Nederland geschikt is voor waterstof

Bor: “Nederland heeft tot het einde van de gaswinning besloten en heeft een doel op CO2-uitstootbeperking gesteld. NL heeft een strategische ligging aan de Noordzeekust die geschikt is voor offshore-wind. De pijpleidingen die er nu liggen voor de gasdistributie zijn voor €600 miljoen om te bouwen naar waterstofleidingen. Nederland  is klaar voor de energietransitie. Uitbreiding van het kabelnet voor totale elektrificatie is erg kostbaar en gebruik van de gasleiding kan voor de zelfde kosten en deze transporteert meer energie.“ Bastiaan Bor toont een lijst met waterstof-initiatieven die nu operationeel of in ontwikkeling zijn: daaronder zitten bedrijven als Tatasteel, RWE en Engie.

Kritiek op waterstof

De grootste kritiek op de waterstoftechnologie zijn de energieverliezen bij de omzettingen: je verliest enkele tientallen procenten aan rendement bij de omzetting van elektriciteit naar waterstof en dan weer naar elektriciteit, warmte of naar beweging (vervoer). Lagerwey/Enercon is bezig om verliezen te beperken met 10 tot 20 % door de windmolen direct aan te sluiten op gelijkstroom (dc/dc). Bovendien moeten we niet vergeten dat bij elektrische opslag ook verliezen optreden, met name bij het snelladen van een elektrische auto.

Van onderop waterstofnetwerk ontwikkelen
Een interessante ontwikkeling aan de vraagkant is een samenwerking met Coöperatie Oudeschip bij de Eemshaven. De omgeving is vanaf het begin af aan betrokken bij de ontwikkeling van een waterstofnetwerk voor verwarming van woningen. Het project gaat gelijk op met het isoleren en aardbevingsbestendig maken van woningen. De Coöperatie wordt zelf eigenaar van de twee molens.

Vragen van leden van De Windvogel

De Windvogel sluit zich van harte aan bij deze cooperatieve ontwikkeling: samen met de inwoners ontwikkelen maakt dat mensen een nieuwe technologie sneller omarmen.

Waterstof is de volgende fase van de energietransitie, nu nog een belofte.

Vraag uit de zaal: ‘Is de warmte van de electrolysers te benutten voor woningen?’

A: ‘Ja, aansluiting op een warmte net kost echter nogal wat.’

V: ‘Komen de wieken als één geheel?

A: ‘ Ja dat kan maar ook in delen, de mast wordt in ieder geval in delen opgebouwd.’

V: ‘Enercon heeft als beleid geen off-shore te ontwikkelen, klopt dat nog wel bij het ideaal van een power-eiland met H2-productie en opslag?’

A: ‘Dit beleid is intern nog ter discussie de concurrentie achterstand in de ontwikkeling van grotere turbinevermogens is echter al fors. Enercon heeft gekozen voor minder rendement en risico door te kiezen voor lokale productie van elektriciteit en waterstof met benutting van ‘

Juist voor twee uur bedankt De Windvogel Bastiaan Bor voor de lezing met applaus en enkele exemplaren van De Energietransitie naar Energiedemocratie  voor hem en zijn collega’s bij Lagerwey.

Siward Zomer stopt als voorzitter bij De Windvogel

Zomer maakte zijn vertrek afgelopen zaterdag kenbaar op de Algemene Ledenvergadering. Hij is trots op wat De Windvogel in de afgelopen jaren heeft opgebouwd. Onder zijn voorzitterschap is de coöperatie geprofessionaliseerd en is een strategie voor de samenwerking met lokale coöperaties ontwikkeld. Dit heeft geleid tot mooie lokale duurzame energieprojecten die vanuit de gemeenschap zijn ontstaan.

Siward Zomer : “Mijn bestuursperiode is voorbij, ik ben na 7 jaar herkiesbaar. In 7 jaar tijd is De Windvogel veranderd van een vrijwilligersorganisatie naar een coöperatief bedrijf. Ik werd voorzitter toen een paar grote windprojecten in de beginfase zaten en die komen nu in de exploitatiefase. Dat is een mooi moment om ermee te stoppen. “

De 36-jarige Zomer gaat meer tijd steken in zijn functie als directeur van Energie Samen. Naast de belangenbehartiging voor de coöperatieve energie sector, blijft hij inzetbaar voor coöperatieve projectontwikkeling van wind- en zonne-energie.

Het bestuur van De Windvogel is op zoek naar een opvolger. De nieuwe voorzitter kan enkele maanden ingewerkt worden voor het vertrek van Siward Zomer in juni 2020. De functie van voorzitter vraagt een tijdsinvestering van minimaal 4 uur per week. Het profiel van de nieuwe voorzitter is gericht op het verder uitbouwen van de samenwerking met lokale energiegroepen en op het vertrouwen opbouwen bij gemeenten in lokale energieprojecten die van onderop worden ontwikkeld. Ook verdienen de gerealiseerde projecten aandacht in de beheerfase.

De vacaturetekst voor de nieuwe voorzitter lees je hier. De voorkeur gaat uit naar een vrouw of iemand jonger dan 35 jaar.

Zomer vindt het een eer om voor de leden van De Windvogel te hebben gewerkt: “Je werkt voor een bedrijf waar de leden trots op zijn. Het mooiste is als je kunt vertellen dat ze weer kunnen investeren, omdat we weer een nieuwe molen gaan bouwen.”

Vragen? Reacties?

U kunt met ons contact opnemen via 0303200702 of info@windvogel.nl

ALV 21 september met lunchlezing ‘De Waterstofmolen’

Op zaterdag 21 september 2019 organiseren we een Algemene ledenvergadering inclusief een lunchlezing over De Waterstofmolen. De lunchlezing wordt verzorgd door Bastiaan Bor van de firma Lagerwey. Alle leden zijn weer van harte welkom!

Gaat waterstof de belofte waarmaken of is het een hype?

In deze Lunchlezing wordt er inzicht gegeven over de verschillende soorten waterstof met daarbij de kansen en bedreigingen van de waterstofwereld.

De Lagerwey waterstofwindturbine, met een vermogen van 4,8MW, zal bijvoorbeeld geschikt worden gemaakt om elektrolyse technologie in te bouwen. Door de integratie van beide technieken kunnen er veel componenten weggelaten worden waardoor de waterstofproductie goedkoper, efficiënter en robuuster wordt.

Locatie: Kantoor De Windvogel, Herculesplein 5, 3584 AA Utrecht

Route: Ons kantoor ligt naast stadion Galgenwaard. De ingang is tegenover benzinestation BP. Kom indien mogelijk met ov of met de fiets. Vanaf Utrecht Centraal Station kunt u met bus 12 (in het weekend 41) naar halte stadion Galgenwaard.
Aan de overkant bij benzinestation BP is er de mogelijkheid om uw elektrische auto op te laden. Parkeren kan bij de sportvelden of in de parkeergarage van het stadion Galgenwaard.

Programma

10:30 – 11:00 Inloop met koffie en thee

11:00 – 12:00 Algemene Ledenvergadering (ALV)

12:00 – 14:00 Lunchlezing ‘De Waterstofmolen’.

Agenda ALV

1.           Opening en Mededelingen
2            Vaststelling Agenda
3.          Notulen ALV 22 juni 2019                         
4.          Jaarverslag en jaarrekening 2018
4.1         Toelichting jaarverslag en jaarrekening 2018 door Penningmeester
4.2         Reactie van de Financiële Advies Commissie op de Jaarrekening
4.3         Bevestiging: Bestemming saldo, Rente 2018 en Aflossingen
4.4        Herbenoeming van FAC-leden
5.           Stand van zaken
6.           Rondvraag en Sluiting

Graag aanmelden i.v.m. de lunch.

Burgerproject Oeverwind, doe je mee?

Vlaardingers zijn van harte welkom op de Informatieavond woensdag 18 september in de Windwijzer vanaf 20.30 uur.

Alle vlaardingers kunnen al meedoen aan zonnedaken van en voor Vlaardingers. Ondertussen is in samenwerking met gemeente Vlaardingen hard gewerkt aan een eigen windenergieproject. Het burgerwindproject Oeverbos. De ruimtelijke procedure is vergevorderd. Dat vroeg en vraagt nauwkeurige afstemming met de andere belangen in het gebied. Verder zijn Technische en financiële mogelijkheden onderzocht. De hoogste tijd om u te informeren over de plannen én de mogelijkheden om zelf mee te doen, te denken en mee te beslissen.

Ons groeiende aantal leden is uiteraard al geïnformeerd. Maar dat kan nog veel grootser. Laat u daarom informeren over lidmaatschap van de Vlaardings Energiecollectief en deelname aan onze projecten.

Woensdag 18 september houden we een open informatieavond voor alle Vlaardingers.

In de Windwijzer, Schiedamseweg …. U bent van harte welkom vanaf 20.30 uur.

De Windvogel en Meerwind dragen eigendom Coöperwiek over aan Zuidenwind

Op 14 september a.s. dragen coöperaties De Windvogel en Meerwind hun eigendomsaandeel van windturbine De Coöperwiek feestelijk over aan Zuidenwind. Hiermee wordt windenergiecoöperatie Zuidenwind volledig eigenaar van deze turbine. Deze mijlpaal onderstreept de grote waarde van onderlinge samenwerking van burgerinitiatieven bij de energietransitie. Met kennis en kapitaal van bestaande cooperaties is Zuidenwind nu uitgegroeid tot een volwassen cooperatie die zelf nieuwe windparken bouwt.

 

Uitnodiging voor leden van De Windvogel voor ‘Het feest van de Samenwerking’

Leden van De Windvogel zijn van harte welkom om de feestelijke overdracht van de aandelen bij te wonen. Locatie: de Staldijk 1A te Heibloem.

Programma
12.00 – 13.00 uur         Inloop en lunch

13.00 – 14.30 uur         Overdracht aandelen en feestprogramma

* Het geheim van de Zuidenwind-methode

* De voortplanting van die methode in Zuid-Nederland

* Windenergieperformance Wek iets op,  door zangeres Ien van Duijnhoven, dichter Arthur Lava en accordeonist Amir Swaab

14.30 uur     Borrel

Aanmelden

U kunt zich voor de lunch, de pendelbus en het middagprogramma aanmelden via het aanmeldformulier op de website van Zuidenwind. Neem bij vragen contact op met janne.opmeer@zuidenwind.org.

Bereikbaarheid

Voor bezoekers die met de trein komen: vanaf treinstation Weert brengt Zuidenwind u met een bus naar de feestlocatie. U kunt zich daar voor opgeven via het aanmeldformulier.

De pendelbus vertrekt eenmalig om 12.05 uur vanaf het station Weert, en brengt u na afloop ook weer daar terug.

Nieuwe windparken van Zuidenwind op komst!

Zuidenwind timmert inmiddels flink aan de weg om nieuwe windturbines te bouwen. Deze zomer beginnen zij met de bouw van twee nieuwe windturbines in Leudal. Deze turbines, met hun iets grotere wieken dan de Coöperwiek, zullen samen vier keer meer stroom produceren dan onze eerste turbine. De Coöperwiek produceert 4,5 miljoen kWh per jaar. De twee nieuwe molens samen leveren 21 miljoen kWh per jaar.

Het project vordert goed. Inmiddels is de bouwvergunning onherroepelijk afgegeven en zijn er met netbeheerder Enexis afspraken gemaakt over de aansluiting op het elektriciteitsnet. Ook de financiering is rond en zijn de twee turbines gekocht. De grond waarop de turbines komen te staan, is eigendom van Zuidenwind. Eerdaags wordt begonnen met de fundering van de bouwlocatie en de aanleg van wegen.

 

Eerste windturbine Drentse Monden draait

De rotorbladen van de windturbine bij 1e Exloërmond draaien sinds woensdag 21 augustus. Afgelopen weekeinde begonnen eerste testrondes. De procedure voor het ‘in bedrijf stellen’ bereikte woensdag een nieuwe stap toen de turbine voor het eerst elektriciteit leverde.
De rotorbladen (wieken) zullen mogelijk de komende weken zo nu en dan nog stil staan, maar nu de benodigde checks en testen achter de rug zijn, kan de productie van groene stroom beginnen.

Bekijk een korte video.

Save the date: ALV op 21 september 2019

Op zaterdag 21 september 2019 organiseren we weer een ledenvergadering inclusief een lunchlezing.

Locatie: Herculesplein 5, Utrecht. Je ontvangt nog een uitnodiging en programma.

Tijdens de ledenvergadering stellen we de jaarrekening en het jaarverslag van 2018 vast. Je vindt het Jaarverslag 2018 inclusief jaarrekening op onze website.

Nieuwe kansen voor coöperatieve windenergie in Amsterdam

Na een jarenlang bouwstop mogen er eindelijk nieuwe windmolens gebouwd worden rondom Amsterdam. De nieuwe coalitie in Noord-Holland heeft daartoe besloten. Bovendien is in het landelijk Klimaatakkoord afgesproken dat 50% tvan de nieuwe energiebronnen in coöperatief eigendom moet zijn. Dat is groot en goed nieuws voor de Amsterdamse Energie Coöperatie! Met andere Amsterdamse burgercoöperaties werken we in de coalitie Amsterdam Wind samen om nog meer Amsterdammers baas te maken over hun eigen energie.

Amsterdam Wind bestaat naast de landelijke cooperatie De Windvogel uit de lokale coöperaties Onze Energie, Zuiderlicht en Amsterdam Energie. Gezamenlijk verkennen we geschikte locaties en doorlopen we de ruimtelijke procedures. De gemeente Amsterdam heeft aangegeven graag met coöperaties rond de tafel te gaan. Op dit moment staan er rond Amsterdam zo’n 40 windmolens. Dat moeten er voor 2026 bijna twee keer zo veel worden.

Volgens de Amsterdams wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) zijn er kansen voor windmolens in Westpoort, langs de Noorder IJplas, tussen de A10 en Sciencepark en bij de Gaasperplas. Dit jaar najaar worden plekken aangewezen waar mogelijk nieuwe windmolens komen.