Klaar voor de start in Vlaardingen

Afgelopen dinsdag kwamen alle betrokken partijen bij elkaar om een vliegende start te maken voor het windproject in het Oeverbos in Vlaardingen. De Windvogel en het Vlaardings Energie Collectief zijn samen de initiatiefnemers van drie tot vijf burgerwindmolens aan de oever van het Scheur.

Project start-up

De gemeente Vlaardingen organiseerde deze project start-up waar, behalve de initiatiefnemers, ook Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Delfland, de gemeenten Rotterdam en Maassluis en de provincie Zuid-Holland aanwezig waren. Ook is er afstemming gezocht met een andere ruimtelijke ontwikkeling in het gebied: de aanleg van de Blankenburgverbinding A-24. De bouw van het windpark zal in twee fasen verlopen vanwege bouwwerkzaamheden bij de tunnel. De twee windmolens die het verst van de tunnelmond komen, worden het eerst gebouwd. Naar verwachting is dat in januari 2020.

Voor en door de Vlaardingers

Coöperatieve windenergie is windenergie van en voor alle Vlaardingers. Iedereen kan meedoen door te investeren in schone energie. De VEC wil  3 tot 5 windmolens laten bouwen in de rivierenzone die 100% schone energie leveren voor en door Vlaardingers. Wanneer we zelf windenergie opwekken in een coöperatie, kunnen we de opbrengsten lokaal inzetten voor verdere verduurzaming en voor de natuur.

Natuurwind

Een belangrijke element in dit windpark is de natuurontwikkeling. Natuurwind is een manier van werken tussen energiecoöperaties die windturbines bouwen op gebieden van Staatsbosbeheer of andere landschapsbeheerders. De energiecoöperaties De Windvogel en VEC reserveren een deel van de opbrengsten van hun activiteiten om de leefomgeving te verbeteren, in dit geval het Oeverbos en omgeving.

Projecten aandragen

Er komt een werkgroep die zorgt in overleg met lokale natuurverenigingen en Staatsbosbeheer dat er projecten voor natuur en recreatie aangedragen worden vanuit de samenleving. De Algemene Ledenvergadering van de VEC besluit welke projecten uitgevoerd kunnen worden. Deze projecten sluiten aan bij het lopende kwaliteitsprogramma van de gemeente en bij de huidige plannen van Staatsbosbeheer.

Doe mee

Word lid van het Vlaardings Energie Collectief. De winst wordt breed gedeeld: Vlaardingen krijgt meer duurzame energie, de winst gaat voor een deel naar natuurontwikkeling in en om het Oeverbos,
met het project wordt sociaal en duurzaam geïnnoveerd in Vlaardingen en over uw lening ontvang u jaarlijks een rendement.

 

 

 

Limburgs recept voor acceptatie windmolens: laat bevolking het zelf doen

Kunnen we in Drenthe iets leren van de manier waarop ze in Limburg omgaan met windenergie? Bestuursleden van een coöperatie in Limburg denken van wel. Bij het dorpje Heibloem is een windmolen neergezet waar de hele omgeving blij mee is.

De ‘burgerwindmolen’ de Coöperwiek staat net buiten Heibloem te draaien tussen windmolens die van grote bedrijven zijn. Ook in Midden-Limburg waren veel bewoners eerst niet zo enthousiast. Maar de turbine van de coöperatie heeft voor een verandering gezorgd. De aanpak is nu een voorbeeld.

Voorwaarden
“Het belangrijkste is dat het initiatief van onderaf moet komen”, zegt Andres Bauer van Coöperwiek. Secretaris Albert Jansen vult aan: “Hier hebben de gemeenten het overgelaten aan de basis, maar ze hebben wel voorwaarden gesteld. Het moet bij voorkeur coöperatief, het geld moet maximaal terug naar de omgeving en er mag maar één project in een gebied. Nou en toen zijn de buren en de coöperatie aan de gang gegaan en hebben er iets moois van gemaakt.”

In Drenthe komen de plannen voor windmolens van boeren, die dus eigenaar zijn van de grond. In Limburg laten coöperaties hun oog vallen op een geschikt gebied. Bauer: “We zeiden, dit is het gebied, maar we weten nog niet wat de beste lay-out is. We willen eerst weten wat de mening van de mensen is die er wonen. Je moet tegelijk met iedereen in gesprek, met bewoners, met grondeigenaren. Nou, er kan geld verdiend worden, dat is het mooie aan een windmolen, dus er staat ook iets tegenover. Maar dat gaan we niet geven aan de vier mensen die zo’n paal op hun grond krijgen, maar dat gaan we uitsmeren over het hele projectgebied. En niet wij bepalen hoe het geld verdeeld wordt, maar de mensen zelf.”

Glasvezel
Die aanpak werkte in Limburg goed. In het gebied is glasvezel aangelegd dankzij een bijdrage van de coöperatie, het buurthuis is opgeknapt en volgens Jansen wordt nu gekeken of er kan worden meebetaald aan het saneren van asbestdaken. De Limburgse windmolen wordt ook eens per maand opengesteld, zodat mensen er een kijkje kunnen nemen.

Openheid
Volstrekte openheid en communicatie zijn volgens Bauer essentieel. “Iedereen weet van elkaar in welke mate hij of zijn profiteert van de molen. Omdat in het voortraject is afgesproken hoe de opbrengst wordt verdeeld krijg je ook geen scheve gezichten.”Jansen kent de situatie in Drenthe goed en denkt dat de Limburgse aanpak ook hier kan leiden tot meer draagvlak, ondanks de grondposities van de initiatiefnemers.

Toch lijkt de Drentse burger niet heel warm te lopen om te investeren in een windmolen. Windvogel is een landelijke coöperatie en neemt samen met 20 boeren deel aan het windmolenproject in Borger-Odoorn. “Bewoners kunnen via ons meedoen”, vertelt Martien Vogelzang.

Windvogel heeft landelijk zo’n 3.000 leden. “Maar voor een lokale coöperatie is in Drenthe weinig animo.” Volgens de woordvoerder kunnen investeerders in een windmolenpark rekenen op een rendement van vijf procent.

In Limburg lukken trouwens ook niet alle projecten. In Venlo ruziën de gemeente en de provincie over de bouw van negen windmolens. Limburg is op dit moment de provincie met het laagste aandeel aan duurzame energie.

Bron:

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/138205/Limburgs-recept-voor-acceptatie-windmolens-laat-bevolking-het-zelf-doen

door Steven Stegen.

Wind in Vlaardingen

Samen met Vlaardings Energie Collectief (VEC) hebben we het project “de Windoever” in voorbereiding. In goede samenwerking met de gemeente Vlaardingen wordt de start van het project voorbereid. Voor het windproject worden deze zomer de mogelijke opstellingen uitgezocht, de belanghebbenden in kaart gebracht en een plan bedacht hoe we zo goed mogelijk de omgeving betrekken.

Voorop staat dat dit windproject een coöperatief project is; dus een project van en voor Vlaardingse burgers en bedrijven. De opbrengsten blijven lokaal beschikbaar via de coöperatie. Het VEC wil deze opbrengsten inzetten voor verdere verduurzaming en verbetering van onze woonomgeving, naast de rente of dividend die leden ontvangen op hun financiële participaties.

In september organiseert de gemeente een project-startup, waarbij initiatiefnemers en gemeente samen een plan van aanpak bespreken. Er zijn bijvoorbeeld diverse onderzoeken nodig naar de ruimtelijke en de ecologische gevolgen van dit windpark. Vlakbij het Oeverbos wordt ook de Blankenburgverbinding aangelegd. De gemeente houdt rekening met de twee projecten omdat ze beiden in hetzelfde gebied ontwikkeld worden.

Vragen of meedoen? Stuur een mail naar: info@vlaardingsenergiecollectief.nl

Doe mee met de voorinschrijving zomer 2018

De Windvogel wenst je een fijne zomer! Een zomer waarin je kunt dromen over duurzame projecten bij De Windvogel.

Wil jij ook samen met anderen een bijdrage leveren aan het verduurzamen van ons land? Heb jij belangstelling om te investeren in eigen windenergie?

Schrijf je dan vóór 1 september in voor participatie in onze nieuwe windmolens eind 2018. Dan stappen wij in meerdere nieuwbouw windparken. We hebben er lang aan getrokken, maar nu komen de projecten door heel Nederland echt los. De Windvogel is tenslotte alweer 27 jaar druk met windprojecten vóór en dóór burgers. Nu zit het tij mee en hebben we een flink aantal windprojecten in de investeringsfase.

Bouw mee aan deze projecten met jouw participatie en meld je aan!

Eerste participatieronde eind 2018
Eind 2018 is er voor €1.500.000 aan nieuwe participaties beschikbaar. Leden die zich hiervoor hebben aangemeld via de voorinschrijving hebben voorrang. Het mooie is dat je zelf de hoogte bepaalt van het bedrag dat je wilt investeren. Tot 1 september is voorinschrijving mogelijk. Je wordt dan gevraagd de storting voor 15 oktober 2018 te doen.

Aanmelden van het bedrag dat je wilt investeren kan:
– via de ledenwebsite https://dewindvogel-site.e-captain.nl/
– of een mail sturen met het gewenste bedrag naar penningmeester@windvogel.nl
– of een brief sturen naar Postbus 2183, 2800 BH Gouda

Lid worden
Om te kunnen participeren schrijf je je eerst in als lid van de Windvogel. Dat kan via ons aanmeldingsformulier. Voor eenmalig 50 euro ben je lid en mede-eigenaar van vier windturbines, een gezamenlijke windturbine en drie zonnevelden. En straks van nog veel meer windmolens en zonnevelden! Allemaal voor en door burgers gemaakt en beheerd.

Het financieel plan, de rente en de risico’s
De ledenvergadering is op 23 juni vol enthousiasme akkoord gegaan met het financieel plan. We gaan de komende jaren fors investeren in:
– Drenthe (bijna 20 windmolens)
– Zeewolde (bijna 100 windmolens)
– Ridderkerk (3 windmolens)
– Vlaardingen (3 tot 5 windmolens)

In het financieel plan lees je meer over de verwachte rentegroei en wat risico’s zijn. Je als lid kunt het plan deze hele zomer lang doorlezen op onze ledenwebsite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over de participatie-spelregels
Op onze website staan de veelgestelde vragen over participaties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk zet grote stappen

Sinds de oprichting van de coöperatie Bodegraven-Reeuwijk op 9 februari van dit jaar zijn er 70 leden bij, is er samen met de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk gezocht naar mogelijke wind- en zonlocaties en zijn er projecten met zonne-energie van bedrijfsdaken in voorbereiding. Grote stappen vooruit dus, en soms een stapje terug.

Coöperatie groeit in 4 maanden naar 70 leden
De vijf bewonersbijeenkomsten over locaties voor zonnevelden en windmolens brachten ons veel positieve inwoners!  Daarnaast is de cooperatie in gesprek met het Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk en met zo’n 20 ondernemers en agrariërs individueel. Zij overwegen het dak van hun bedrijfsgebouw ter beschikking te stellen voor zonne-energie. De eerste overeenkomsten met hen worden gesloten.

Een stap terug en twee naar voren
Een stap terug was de installatie van de nieuwe gemeenteraad tijdens de bijeenkomst van de inspraakraad op 6 juni. Het leek of de raad helemaal opnieuw begon en alle genomen besluiten negeerden; het ‘Actieplan 2017-2021’ en de ‘Routekaart Klimaatneutraal Bodegraven-Reeuwijk 2035 ‘ (vastgesteld op 19 april 2017) en de besluiten die daarop volgden.

In plaats van winst voor enkelen, profijt voor velen
Zo zou je het doel van de coöperatie kunnen samenvatten. Anders dan bij commerciële ondernemingen streeft de cooperatie niet naar optimalisatie van de winst ten behoeve van de aandeelhouders. Met het opwekken van duurzame elektriciteit dragen we bij aan de inzet om de opwarming van de aarde binnen de 2 graden te houden. Die lokaal opgewekte stroom levert de cooperatie aan de leden voor een redelijke prijs. Op den duur komt de nettowinst ten goede aan groene en sociale projecten binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Dat alles gaat beginnen zodra de eerste elektriciteit van de bedrijfsdaken stroomt. Op termijn aangevuld met de energie van windmolens.

ALV Bodegraven-Reeuwijk op 5 september
Alle reden dus om een Algemene Ledenvergadering (ALV) te plannen op woensdag 5 september. Daar komen de bestuursactiviteiten en de resultaten daarvan aan de orde. Een ander onderwerp is de ledenovereenkomst met afspraken over het afnemen van stroom, het participeren in zon- en windprojecten en de inzet voor de andere doelen van de coöperatie. Noteer alvast deze datum. Leden ontvangen tijdig een agenda voor deze eerste ALV.

Financieel participeren
Nu de eerste overeenkomsten met dakeigenaren gesloten worden, kunnen leden alvast aangeven of zij financieel willen participeren zodra projecten gerealiseerd gaan worden. Via het contactformulier op de website kunt u melden of u financieel wilt participeren en eventueel voor welk bedrag. De opgave is vertrouwelijk en geheel vrijblijvend. Op de ALV van 5 september worden de voorwaarden besproken.

Klimaatakkoord: samen nieuwe duurzame energie opwekken

50 procent van alle nieuwe duurzame energie opwek op land wordt eigendom van de lokale omgeving. Deze ambitie is uitgesproken in het voorstel voor hoofdlijnen van het nieuwe Klimaatakkoord.

Met deze ambitie wordt een belangrijke kans gecreëerd voor de lokale omgeving. Siward Zomer: “Deze kans moeten lokale partijen wel zelf oppakken en verzilveren. Het betekent samen ondernemen en risico nemen. We moeten echt aan de bak met z’n allen.”
Ieder project is maatwerk. De eigendomsverhoudingen en rolverdeling zullen daarom niet bij alle projecten hetzelfde zijn.

De lokale energiebeweging is straks vertegenwoordigd in alle 30 regio’s, waar de regionale energiestrategieën worden uitgewerkt. Ook op het gebied van energiebesparing en aardgasvrije wijken gaan bewonersinitiatieven een belangrijke rol spelen. In de komende drie jaar gaan zij er samen met gemeenten en andere partijen voor zorgen dat in 500 wijken een concrete uitvoeringsagenda wordt gerealiseerd.

Van iedereen wordt gevraagd actief mee te werken aan de energietransitie. Energie Samen wil samen met haar achterban stevig aan de slag. We roepen iedereen op om lid te worden van een energiecoöperatie in de buurt en/of zelf aan de slag te gaan met een duurzaam energie-initiatief.

Lees het uitgebreide persbericht en info over vervolgstappen en uitwerking van het Klimaatakkoord.

Lees het voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord

Bron: Energie Samen.

 

Feestelijke ALV op 23 juni

We hebben heel wat te vieren de komende ALV!
Om deze reden is de ALV dit keer op een speciale plek: bij de Watersportvereniging WVOP aan de Ouderkerkerplas, vlakbij onze windmolen de Amstelvogel. Aansluitend wandelen we met elkaar naar de windmolen toe om daar te lunchen en te genieten van wat feestelijke momenten met elkaar.

Feestje 1: Speciaal voor onze leden is er nu Amstelvogelstroom verkrijgbaar via Qurrent. Dat is 100% groene windenergie van onze eigen windmolen De Amstelvogel. Stroom van onze eigen molen, wie wil dat nu niet?

Feestje 2: Ook bespreken we het financiële plan en het ondernemingsplan voor de komende jaren. Als de leden deze plannen goedkeuren, kunnen we in het najaar van 2018 en begin 2019 gaan participeren in onze nieuwe windprojecten in Drenthe en Zeewolde. Investeren kan niet per project maar u investeert in de hele coöperatie De Windvogel, wat als voordeel heeft dat risico’s gespreid zijn over al onze duurzame energie projecten. Tijdens de ALV kunt u al uw vragen stellen over de projecten en de participatie in De Windvogel.

Het Ondernemingsplan kunt u hier lezen.
Het voorstel voor het Financieel Plan 2018 vindt u op de besloten ledenwebsite bij ‘Documenten voor Leden’.

Aanmelden voor de ALV
Graag aanmelden vanwege de bestelling voor de lunch, dat kan hier.

Programma (let op: er zijn twee locaties)

10:30 Inloop bij Watersportvereniging WVOP
11:00 – 13:00 ALV bij WVOP
13:00 – 13:30 Wandeling naar de Amstelvogel
13:30 tot 14:00 Lunch voor leden bij de Amstelvogel
14:00 – 14:30 Activiteiten kinderen, fotoshoot campagne, kraampjes, molen van binnen bekijken (niet naar boven)
14:30 – Openingswoord van Siward van deze middag bij de molen : successen vieren met elkaar
14:40 – Lancering Amstelvogelstroom ism Qurrent
15:00 – Korte pitch over participeren in windpark Drentse Monden door Eelco Meesen van Rebel Group
15:30 – Borrel bij de molen

Agenda ALV

1. Opening en vaststelling agenda
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen van de ALV van 4 november
4.Jaarverslag en jaarrekening 2017
4.1 Jaarverslag 2017 en nadere toelichting op de Jaarrekening 2017
4.2 Reactie van de Financiële Advies commissie (FAC)
4.3 Voorstellen inzake bestemming saldo, rente 2017, aflossingen
4.4 Veranderingen bestuurssamenstelling en herbenoeming leden FAC
5. Ondernemingsplan en Financieel plan 2018
5.1 Ondernemingsplan
5.2 Voorstel Financieel plan 2018: u vindt dit plan op de besloten ledenwebsite bij Documenten voor Leden
6. Projecten
6.1 Windpark Drentse Monden
6.2 Windpark Zeewolde
6.3 Overige projecten

Locatie ochtendprogramma 10:30 tot 13:30 uur
Watersportvereniging Ouderkerkerplas, Aan de Wind 9, 1191 LD Ouderkerk aan de Amstel

Route en parkeren
http://wvop.nl/contact/

Locatie middagprogramma 14:00 tot 16:30 uur
Open middag bij windmolen de Amstelvogel: voor iedereen die eens een kijkje wil nemen in een windmolen, kom gerust langs op onze open middag. Op deze speciale middag hoor je meer over Amstelvogelstroom en over participeren in Windpark Drentse Monden via onze cooperatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu verkrijgbaar: Amstelvogelstroom van Qurrent

Speciaal voor onze leden is er nu Amstelvogelstroom verkrijgbaar via Qurrent. Dat is 100% groene windenergie van onze eigen windmolen De Amstelvogel. Als je nog geen lid bent, dan word je dat nu gratis bij je overstap naar Qurrent!

Windmolen de Amstelvogel
In Ouderkerk aan de Amstel staat onze burgerwindmolen de Amstelvogel. Deze molen, met een ashoogte van 85 meter, produceert jaarlijks ongeveer 4.100.000 kWh groene energie. Genoeg voor 1200 huishoudens. De Amstelvogel is gekocht door onze coöperatie De Windvogel. Coöperatie De Windvogel bouwt samen met haar leden aan meer duurzame energieproductie in Nederland.

Stap over en doe mee
Stap over en doe mee aan dit unieke project. Je ontvangt dan 100% Nederlandse stroom van deze prachtige windmolen. Daarnaast help je mee aan de realisatie van nieuwe windmolens en zonnevelden doordat Qurrent bijdraagt aan onze projectontwikkeling. Als je nog geen lid bent, geeft Qurrent je dat lidmaatschap twv €50 kado. De makkelijkste manier om direct bij te dragen aan de groei van groene energie in Nederland.

Windenergie van Qurrent
Qurrent is een cooperatie en streeft niet naar maximale winst en levert groene energie tegen inkoopprijs. Dat scheelt. Door stroom af te nemen van windmolen De Amstelvogel steun jij onze coöperatie. Qurrent legt daar per klant wat geld voor bij. Mooi toch? De windenergie wordt door Qurrent geleverd. Meld je aan als klant bij Qurrent en zij regelen makkelijk en snel je overstap.

www.qurrent.nl/amstelvogel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden gezocht voor fotoshoot

We hebben het al eerder over onze wervingscampagne-in-ontwikkeling gehad. Nu we groen licht hebben op het plaatsen van windmolens in Drenthe, en straks ook in Zeewolde, gaan we ook door met het voorbereiden van onze wervingscampagne voor 2019.

We lichten alvast een tipje van de sluier op, want voor de campagne hebben we een aantal leden nodig. De campagne laat zien wat je allemaal met de opbrengst van je eigen windmolen kunt doen. We hebben foto’s nodig van verschillende mensen: jong en oud, man en vrouw, en allemaal echte leden van De Windvogel, jullie dus!

Vind je het leuk om mee te werken aan de campagne en ben je op zaterdag 7 juli 2018 beschikbaar?

Stuur dan een mailtje met foto ten voeten uit (mag gewoon een vakantiekiekje zijn), naam en telefoonnummer naar inge.verhoef@windvogel.nl, vóór 1 juli aanstaande.

Wat is de planning?
• Zet de datum van de fotoshoot alvast in de agenda: 7 juli.
• Uit alle aanmeldingen kiest de fotograaf de leden die we op de foto gaan zetten, met als uitgangspunt een mooi gemêleerd beeld.
• Alle aanmelders krijgen vervolgens bericht met bevestiging of bedankje.
• De mensen die gefotografeerd worden krijgen bericht met datum, tijd, adres, routebeschrijving en eventuele andere instructies.
• De mensen die uiteindelijk op de foto komen te staan, krijgen een mooi por-tret als dank voor hun tijd en medewerking en zien zichzelf terug in de wer-vingscampagne die dit najaar of begin volgend jaar van start zal gaan.

Waar worden de foto’s voor gebruikt?
• De foto’s worden bewerkt tot een campagnebeeld (je wordt onderdeel van een breder beeld, met windmolens).
• De campagnebeelden kunnen ingezet worden voor nieuwsbrieven, social media, onze website, posters (raamposters, bushokjes e.d.), advertenties, folders, brochures, uitnodigingskaarten: kortom alle middelen waarmee we nieuwe leden willen gaan werken met de wervingscampagne. De beelden worden zoals we nu kunnen voorzien zo’n twee tot vier jaar gebruikt.
We hopen op veel aanmeldingen!

Nog vragen? Neem contact op met Inge Verhoef, 030-3200702 of inge.verhoef@windvogel.nl voor meer informatie.