Je buren en vrienden wiekeren toch ook mee?

Onze leden hebben in 2018 voor € 1.1 miljoen euro ingelegd om te wiekeren in onze nieuwe windparken die gebouwd worden in 2019.

Ons doel in 2019? Meer leden zodat die ook gaan wiekeren in onze nieuwbouw windparken Drentse Monden en Zeewolde!
Om dit doel te bereiken vragen we je om andere mensen te verleiden om ook te gaan wiekeren en lid te worden van De Windvogel.

Voorbeeld bericht dat je kunt sturen naar vrienden, buren en kennissen:

“Hallo,  ik ben al een tijdje lid van De Windvogel:  Een landelijke energiecoöperatie van 3350 burgers die samen schone energie opwekken met windmolens en zonnedaken. Voor eenmalig 50 euro ben jij ook lid van De Windvogel en draag je direct bij aan schone energie van Nederlandse bodem!  Je kunt dan ook vanaf medio 2019 investeren tegen een gezond rendement. Lid worden is heel eenvoudig en binnen 2 minuten geregeld via deze link op de website: https://www.windvogel.nl/aanvraag-formulier/.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het jaar 2018 in Wind-Vogelvlucht

Aan het einde van het jaar maken we allemaal ons lijstje op. Wat ging er goed en wat kan er beter? We maakten een top 10 van 2018!

 

De Top 10 van De Windvogel in 2018

1. We doen mee in twee grote windparken: windpark Zeewolde en windpark Drentse Monden en Oostermoer.
2. We bouwen ook windmolens ‘van onderop’, volgens coöperatieve principes. In Vlaardingen, Kaag en Braassem en in Bodegraven.
3. Onze penningmeester Arie Wingelaar verlaat ons na 8 jaar trouwe dienst. Gelukkig is er ook een opvolger: Frank Schoenmakers.
4. Ojee. Er liggen zomaar ineens projecten een tijdje stil (Lansingerland en Rid-derkerk). Laten we ze in 2019 nieuw leven inblazen.
5. We helpen mee aan de oprichting van nieuwe lokale coöperaties, Rijne Ener-gie in Utrecht en Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk.
6. Bij Qurrent kun je voortaan onze Amstelvogelstroom afnemen. We maakten een film met prachtige dronebeelden.
7. Onze leden investeerden in 2018 meer dan € 1 miljoen, om te wiekeren in nieuwe windmolens die we in 2019 gaan bouwen
8. We doen mee aan verschillende ontwerpateliers die gemeenten organiseer-den, bijvoorbeeld in Utrecht en in Bodegraven-Reeuwijk.
9. Het ledenaantal blijft stabiel op 3350 leden. En dat zonder marketing.
10. De Gouwevogel krijgt in 2018 een ernstig probleem aan het lager; de molen levert nog niet eens de helft van de stroom van normaal! Gelukkig werkt de gemeente Gouda mee in onze zoektocht naar opschaling en vervanging. Een mooie kans om dubbel zoveel te produceren!

Nieuwe functionaris gegevensbescherming en security officer

Voor De Windvogel is het belangrijk om correct met de gegevens van onze leden om te gaan. Zeker omdat wij niet alleen persoonsgegevens van onze leden hebben, zoals adresgegevens, maar ook financiële gegevens. Uiteraard hadden wij dit al hoog in het vaandel staan, maar nu de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei van kracht ging, hebben we samen met adviseur Auke ten Hoeve een privacybeleid opgesteld waarin al onze processen rondom het bewaren en verwerken van gegevens staan vastgelegd. Dit beleid moet in de ALV door de leden worden vastgesteld. Om ervoor te zorgen dat we dit beleid goed uitvoeren hebben we binnenkort een security officer. Jan Jennissen zal deze taak op zich nemen.

Daarnaast zal de Functionaris Gegevensbescherming (FG) Auke ten Hoeve op afstand toezicht houden en controleren of de privacy van onze leden in orde is. Een FG is de persoon die erop toeziet dat de wetgeving op het gebied van gegevens bescherming op een goede manier wordt toegepast. In de wet is vastgelegd dat de secretaris van een organisatie de eindverantwoordelijke is voor de gegevensbescherming.

Jan Jennissen, die op dit moment nog de ledenadministratie op zich neemt, legt uit wat zijn nieuwe functie bij De Windvogel inhoudt. Op de vraag of hij zijn nieuwe functie naast de ledenadministratie zal blijven doen antwoordt hij: “lk stop als ledenadministrateur -zodra wij ons nieuwe ledenadministratie systeem hebben-, want die functie is niet goed te combineren met de taken van een security officer. Die petten moet je gescheiden houden.”

Jan Jennissen is bij de Rijksoverheid in dienst als security officer, daardoor is hij zeer goed op de hoogte van alles dat nodig is voor een goede bescherming van de gegevens van de leden.

Wat ga je precies doen?
“Van alle processen die met gegevensadministratie te maken hebben gaan we een beschrijving maken. Welke informatie bewaren we van onze leden en waarom? Ook ga ik vastleggen op welke termijn de gegevens vernietigd worden als mensen niet meer lid zijn en erop toezien dat dit op de juiste manier gebeurt.
Het is belangrijk om je steeds af te vragen waarom je bepaalde gegevens bewaart. Het beste is om zo min mogelijk gegevens van de leden administreren. Voor alles dat je bewaart moet een reden zijn. Het privacybeleid is wat mij betreft een levend document. Het kan steeds worden verbeterd, daar moeten we als vereniging naar blijven kijken.”

Gaat het alleen om administratie van gegevens?
“Ook op de website hebben we aanpassingen gedaan om de privacy van onze websitebezoekers zoveel mogelijk te beschermen. De cookies op de website hebben we zo veel mogelijk ‘uitgekleed’ zodat alleen het minimale dat noodzakelijk is voor de website wordt gebruikt. Bezoekers van de website kunnen ervan op aan dat er geen gegevens kunnen worden ingezien door anderen. Op het ledendeel van onze website hebben we Google analytics (een tool om de websitebezoekers en hun activiteiten te kunnen volgen, red.) helemaal uitgezet, zo worden de gegevens van onze leden optimaal beschermd.”

Kunnen leden informatie krijgen over welke gegevens wij van hen bewaren?
“Leden kunnen deze informatie bij De Windvogel opvragen. Ook daarom is het van belang dat we niet meer dan nodig vastleggen, zo kunnen we makkelijk rapporteren als dat nodig is.”

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. En soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan.
Sommige cookies zijn noodzakelijk. Omdat de website het anders niet doet. Er zijn ook cookies die handig zijn voor de bezoeker. Bijvoorbeeld omdat hij onthoudt in welke taal u de website wilt lezen.

Vervangen Windmolen de Gouwevogel

De Gouwevogel, onze windmolen in Gouda, staat sinds april onverwacht stil. Molenaar Harry van den Hooren en een monteur van Enercon hebben ernaar gekeken en constateerden problemen met een lager, die niet goed op te lossen zijn.

Arie Wingelaar, penningmeester: ‘’Dit komt voor ons onverwacht. De molen draaide lekker, hoewel er al wel een tijdje geluiden te horen waren. Die geluiden bleken niet met de lager te maken te hebben. Toch ga je er niet vanuit dat zo’n windmolen nu al kapot is.’’

Enercon heeft eraan gewerkt, maar de molen draait te langzaam en levert daardoor te weinig op. Gelukkig zijn er geen problemen met de veiligheid.

Er zijn een paar mogelijke oplossingen onderzocht. Eerst is gekeken naar de snelste oplossing: de windturbine vervangen door een nieuwe kleine windmolen met dezelfde hoogte. Zoals een EWT. Dit is doorgerekend, maar het blijkt te duur te worden. De businesscase is lastig rond te krijgen.

De beste oplossing blijkt te zijn om de windturbine te vervangen door een nieuwe. Bijvoorbeeld een met een ashoogte van 80 meter. Hiermee kan winst gemaakt worden. Het bestemmingsplan zou dan moeten worden gewijzigd via een verkorte procedure.  Hier gaan we op inzetten, omdat we dan ook veel groene stroom kunnen opwekken.

De omgeving van de Gouwevogel is aan de windmolen gewend, onze molen is daar al een landmark. Verder wordt in de buurt van de molen een duurzaam afvalverwerkingsstation ingericht. We kunnen zo optimaal gebruik maken van de locatie.

We willen dus een nieuwe windmolen gaan bouwen op de locatie van de Gouwevogel, wil je meehelpen? Neem contact op via info@windvogel.nl

 

Windmolen de Gouwevogel aan de Gouwe te Gouda is 18 jaar oud. De Gouwevogel is geplaatst in november 2000. Deze turbine heeft een vermogen van 600 kilowatt, wat voldoende is om circa 370 gezinnen van schone elektriciteit te voorzien.

Vacature boekhoudkundig medewerker

Het huidige bestuurslid die de financiële administratie van De Windvogel doet, stopt met zijn werkzaamheden.

Het bestuur is daarom op zoek naar een vrijwillig medewerker die in nauwe samenwerking met de penningmeester deze taak kan overnemen.

Taken:

– Verwerken in de financiële administratie van de mutaties van de bankrekeningen
– Controleren van inkomende facturen
– Correspondentie met leden
– Bijhouden van de administratie van leningen en participaties
– Verstrekken van tussentijdse informatie
– Meewerken aan het samenstellen van begroting, jaarrekening, meerjarenprognoses en overige administratieve werkzaamheden

Functie-eisen en vaardigheden:

– Ervaring met het MS-officepakket en boekhoudpakketten
– Ervaring met functioneren in een vrijwilligersorganisatie
– Goede schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid
– Mbo-niveau
– Affiniteit met duurzame energie en de doelstelling van de coöperatieve vereniging zoals verwoord in de statuten
– Voldoende tijd voor het uitvoeren van deze werkzaamheden, die naar schatting gemiddeld 8 uur per week vergen, maar op piekmomenten meer tijd kunnen vergen
– Vaardigheden: rapporteren, administratief schrijven, Microsoft Office, processen managen, organiseren, informatie analyseren, professionaliteit, oplossingsgericht, schriftelijke communicatie
– Lid van De Windvogel

Arie Wingelaar neemt afscheid als bestuurslid

Arie Wingelaar, voormalig penningmeester en nu administrateur van De Windvogel, treedt op de ALV van 24 juni terug als bestuurslid. Arie zit sinds 2010 in het bestuur en heeft als langst zittend bestuurslid van het huidige bestuur veel ontwikkelingen meegemaakt. Als administrateur van de vereniging is hij onder meer verantwoordelijk voor de jaarrekening en de presentatie daarvan aan de leden.

We laten Arie graag nog even aan het woord over zijn werk en zijn geschiedenis bij onze vereniging.

Kun je iets vertellen over je werk bij De Windvogel?
“Ik doe de boekhouding en het ledencontact en daarnaast zijn er veel overleggen waar ik aan mee doe. Ik heb een accountancy achtergrond, boekhouden heb ik altijd leuk gevonden, vooral om de cijfers zodanig te presenteren dat het voor iedereen inzichtelijk en begrijpelijk is. De eerste jaren dat ik in het bestuur zat hadden we een aantal windmolens in exploitatie en we zorgden voor het onderhoud. Toen er door De Windvogel steeds serieuzer gekeken werd of er meer projecten gebouwd konden worden, kwamen we in een hele andere fase.
Daarbij was het van belang om inzicht te hebben in de financiële positie van coöpera-tie. Daarvoor hebben we een meerjarenbegroting ontwikkeld. We gaan fors investe-ren en er moet nu geld binnen gehaald worden om ze te kunnen bouwen. Via deze meerjarenbegroting kunnen we de financiële consequenties daarvan inzichtelijk ma-ken”

Waarom stop je als boekhouder bij De Windvogel?
“Mijn zittingstermijn zit erop de komende ledenvergadering. In de toekomst komt de nadruk steeds meer te liggen op het beleidsmatige deel van de financiën. Bovendien komen er steeds meer mogelijkheden door verdere automatisering van de admi-nistratie. Het zou mij veel tijd kosten om dat te gaan leren. Het is een goed moment om te stoppen.”

Wat zijn interessante dingen die je hebt meegemaakt in jouw tijd als bestuurslid?
“De Windvogel had in de periode 2005-2009 geïnvesteerd in Duitse solarparken, maar in 2011 ontstonden daar problemen. Samen met het bestuur hebben we er veel werk van gehad om dat weer op orde te krijgen. Gelukkig konden we alles oplos-sen en kunnen we het beheer van de parken gewoon voortzetten.
Toen ik in het bestuur kwam bestond het bestuur vooral uit mensen die nog betrok-ken waren geweest bij de oprichting van De Windvogel. In de afgelopen jaren is het bestuur heel snel vernieuwd en verjongd. Het is interessant om te zien hoe er een andere manier van werken is ontstaan waardoor de vereniging steeds mee kan blij-ven gaan met de tijd.”

Heb je een tip voor de nieuwe boekhouder?
“Jazeker, en dat is een goede raad die ik meekreeg van de penningmeester voor mij. Als De Windvogel vragen vraagtwe onze leden om te investeren. Het is daarom heel belangrijk dat je het vertrouwen van de leden hebt. Dat we kunnen laten zien dat we goed met hun geld omgaan. Eigenlijk werken we een beetje als een bank. Maar wij moeten het nog beter doen dan een bank. Het is daarom van belang om heel ade-quaat te reageren op onze leden. Dus binnen een week een bericht sturen als iemand zich heeft aangemeld als lid, maar ook als leden een lening geven is een snelle reactie nodig. Laat je niet snel iets horen, dan krijg je binnen een week een mailtje of tele-foontje waarin mensen vragen of alles wel goed ontvangen is.”

Je gaat vast niet achter de geraniums zitten.
“Nee, zeker niet. Het is fijn om straks meer tijd hebben voor mijn vrouw en om op te passen op mijn kleinkinderen. En voor mijn hobby’s: fietsen en het verzamelen van frankeerstempels, dat doe ik al sinds 1982.
Ik blijf betrokken bij Dde Windvogel voor de Duitse deelnemingen, voor de admi-nistratie van Stroomversnelling BV, en ik ga natuurlijk de nieuwe penningmeester inwerken.”

Voorinschrijving nieuwe windmolens geopend

We hebben goed nieuws. U kunt in het najaar van 2018 weer investeren via participaties. Ook kunt u dan uw participatie verhogen met elk gewenst bedrag. De reden daarvoor is dat we over een jaar nieuwe windmolens gaan bouwen. Een aantal wind-projecten die al jaren in voorbereiding zijn, zijn in een fase gekomen dat we grotere voorbereidingskosten hebben. Het gaat om onze deelname in de windparken Drentse Monden en Zeewolde. Daarnaast komen ook Ridderkerk en Vlaardingen steeds meer richting bouwfase.

Voorinschrijving
De Windvogel wil alvast inventariseren hoeveel leden geïnteresseerd zijn om te investeren en aan welk bedrag zij dan denken. U krijgt de gelegenheid zich aan te melden voor de voorinschrijving tot 1 november. Leden die zich inschrijven en direct storten hebben voorrang op andere leden en op nieuwe leden.

U kunt zich op drie manieren aanmelden voor de voorinschrijving en aangeven hoeveel geld u wilt investeren in het najaar van 2018:
– via de ledenwebsite https://dewindvogel-site.e-captain.nl/
– een mail sturen naar penningmeester@windvogel.nl
– een brief naar Postbus 2183, 2800 BH Gouda

Benodigd ledenkapitaal
In totaal verwachten wij € 3 miljoen te gaan investeren in nieuwe windprojecten aan de start van 2019. Een groot aantal leden heeft al een participatie of lening uitstaan bij De Windvogel. We verwachten tegen die tijd zo’n € 1,2 tot € 1,65 miljoen aan ledenkapitaal te hebben. Dit betekent dat u nog € 1,35 tot 1,8 miljoen kunt investeren via participaties in 2018. Als dit bedrag bereikt is, stellen wij een participatiestop in om te voorkomen dat we teveel kapitaal op de bank hebben staan.

Verwachte investeringen in onze nieuwe windparken
Hier ziet u alvast de belangrijkste projectinvesteringen die op stapel staan. In ons Ondernemingsplan komt een uitgebreid overzicht van al onze projecten en verwachte investeringen voor de komende vijf jaar. Dit plan ontvangen alle leden vóór de Algemene Ledenvergadering van 23 juni 2018.
• Windpark Drentse Monden eind 2018 : investering € 2.500.000
• Windpark Zeewolde in 2018 en 2019 : reservering € 2.000.000

Ons rentebeleid
De Windvogel heeft al jaren een stabiele organisatie. Dat komt doordat wij gestaag, zorgvuldig en doelgericht naar meer windmolens en zonnevelden bouwen. Uw investering is daarmee een investering in de toekomst, waarin we zorgen voor een schone en democratische energievoorziening.
We verwachten de eerstkomende twee bouwjaren in ieder geval de bekende twee procent rente uit te kunnen keren. Daarna zal de rente met draaiende nieuwe windparken langzaam doorstijgen, met vijf procent als streefrente. Zoals u van ons gewend bent keren we pas rente uit als het verdiend is.

ALV bij windmolen de Amstelvogel op 23 juni 2018
Op de Algemene Ledenvergadering van 23 juni 2018 bespreken we het ondernemingsplan inclusief het financieel plan voor de komende jaren. Alle leden krijgen dit tijdig per mail toegestuurd. De verwachte investeringen en opbrengsten per project voor de komende 5 jaar kunt u daarin overzichtelijk terugvinden. Investeren kan niet per project maar u investeert in de hele coöperatie De Windvogel, wat als voordeel heeft dat risico’s gespreid zijn over al onze duurzame energie projecten. Tijdens de ALV kunt u al uw vragen stellen over de projecten en de participatie in De Windvogel.

Coöperatie Windenergie Waterland bedankt onze molenaar

Coöperatie Windenergie Waterland bedankt Harry van den Hooren voor zijn toegewijde inzet voor hun windmolens. Op 1 januari heeft Harry van den Hooren de surveillance van de windmolens overgedragen aan Windunie Beheer.

Harry raakte bij CWW betrokken toen zij in de aanloop naar opschaling van hun vorige molens op zoek waren naar een projectbureau dat deze klus voor ons wilde klaren. Via een oud-bestuurslid van de CWW kwamen ze in contact met De Windvogel die kort daarvoor eenzelfde molen had geplaatst als CWW voor ogen had. De Windvogel had daarvoor uit eigen geledingen een projectbureau opgericht: Stroomversnelling. De twee mensen die voor het project van CWW werden ingeschakeld waren Jaap Hoogendoorn en Harry van den Hooren. Na een goed gesprek kwamen CWW en Stroomversnelling overeen dat zij de kar gingen trekken voor de opschaling van het project van Windenergie Waterland. Dit hebben ze met veel enthousiasme en betrokkenheid gedaan.
Het resultaat: in 2011 staan de twee Enercon molens op de Nes, aan de kop van de Markerdijk.

Gedurende het traject bleek voortdurend hoe onontbeerlijk de expertise van Jaap en Harry was. Aan tal van voorwaarden moest worden voldaan en grote obstakels moesten worden weggenomen. CWW: “Eén ding stond voor ons als een paal boven water: Harry laat zich geen nee verkopen!”

De molens kwamen er en Harry was bereid om de surveillance op zich te nemen. Hij hield nauwgezet in de gaten of de productie overeenkwam met wat Enercon garandeerde, hij hield toezicht op het onderhoud en zag er vooral ook op toe dat er gedaan werd wat er beloofd was. Maandelijks stuurde Harry ons gedetailleerde productiegegevens van de molens en hij hield de coöperatie scherp op tal van zaken die met de turbines te maken hadden.

CWW: “Vorig jaar gaf Harry aan dat hij zijn focus wilde gaan richten op zijn familie en zijn werkzaamheden bij ons wilde overdragen.” CWW heeft vervolgens in Windunie Beheer een professionele partij gevonden. CWW: “Maar we weten zeker dat we Harry zijn enthousiasme en vastberadenheid gaan missen.”

Klimaatakkoord: geef energie terug aan de burgers

Zoals u misschien weet ben ik naast mijn functie van voorzitter van De Windvogel, directeur van ODE Decentraal. Dit is de branchevereniging van de energiecoöperaties in Nederland. In die functie zit ik aan de Elektriciteitstafel van het Klimaatakkoord om de belangen van de energiecoöperaties te behartigen.

Vijf jaar geleden stond ik als kersverse voorzitter van De Windvogel aan de zijlijn van het eerste Energieakkoord te kijken hoe er een omslachtige postcoderegeling bedacht werd “om de coöperaties ook iets te geven.” Het is nu een wereld van verschil.

Ten eerste omdat de energiecoöperaties zich bewezen hebben. Zo hebben onze collega’s in Goeree-Overflakkee en Zeeland (Deltawind en Zeeuwind) een prachtig project van meer dan 100 MW gebouwd. De energiecoöperaties in Limburg hebben vanuit het niets, na de bouw van onze Coöperwiek een groeispurt van jewelste gemaakt en hebben een goeie 30 MW aan windprojecten losgetrokken. Ze zijn nu overal de vergunning aan het voorbereiden. In Zuid-Holland pakken de lokale coöperaties, met onze steun, hun rol in windprojecten. In totaal zijn er in Nederland nu zo’n 400 energiecoöperaties met honderden zon- en windprojecten.

Ten tweede omdat iedereen die aan die Elektriciteitstafel zit weet dat we niet op de oude voet kunnen door ontwikkelen. We kunnen niet meer vanuit grondposities aan de slag en dan aan het eind de burgers erbij vragen. Daar komt dan mijn ervaring als voorzitter van De Windvogel handig van pas. Wij pleiten al 26 jaar voor een aanpak waarin burgers centraal staan. Het meest recente is de fijne samenwerking met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, waar we in een goed georganiseerd proces samen met bewoners locaties voor wind- en zonneparken aanwijzen en afwegen.

Ik hoop dat dit Klimaatakkoord – als we er met de partijen uitkomen – de geschiedenis in zal gaan als het keerpunt in de ontwikkeling van grootschalige energie in Nederland. Waar de ontwikkeling weer terug wordt gegeven aan burgers. Dat zij vanuit hun eigen kracht duurzame energie in hun omgeving kunnen bouwen. Niet alleen, maar samen met marktpartijen. Zoals De Windvogel nu als gelijkwaardige partner samenwerkt met Eneco, Raedthuys en De Windunie.

Als dat lukt breekt er een gouden eeuw aan voor energiecoöperaties, waarin hard gewerkt zal moeten worden, veel geïnvesteerd en veel gebouwd. De Windvogel doet dit al 26 jaar en we zijn er klaar voor, juist om die nieuwe golf van energiecoöperaties te helpen hun eigen projecten te bouwen.

Siward Zomer,
voorzitter De Windvogel

Kerstwindvaan

Het dikke pak sneeuw is allang weer weggesmolten terwijl we dit schrijven. Laat dat maar plaats maken voor een lekker briesje met de Kerst. Zo’n bries waarmee het ons allemaal voor de wind gaat.

Hoe het met De Windvogel gaat, leest u in het decembernummer van de Windvaan.

Zoals u in het artikel over de Lokale Energie Monitor vanaf pagina 7 kunt lezen is er het afgelopen jaar niet zoveel coöperatieve wind bijgekomen, maar er staat des te meer op stapel! Stilte voor de storm, kun je gerust zeggen, om maar even in de toepasselijke beeldspraak te blijven. Bouwt u met ons mee? Lees meer op pagina 6 over participaties.

Het bestuur van De Windvogel wenst u een fijne Kerst en een energiek en windrijk Nieuwjaar toe!