Energieke leden gezocht in Bodegraven-Reeuwijk

De Windvogel is op zoek naar leden uit Bodegraven-Reeuwijk die actief mee willen doen met duurzame energieontwikkelingen in de gemeente. Mensen kunnen meedoen met het bewonerspanel van de gemeente dat in februari 2018 van start gaat en we zoeken nog actieve leden voor de lokale energiecoöperatie. Doet u ook mee? Neem dan contact op met Jan Bouwens: jjob@xs4all.nl of info@windvogel.nl.

De Windvogel en de gemeente organiseren samen met de lokale energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk een serie bewonersavonden om locaties voor windmolens en zonnevelden te zoeken. De eerste avond is gepland op . Daarna volgen er nog vier startbijeenkomsten in de dorpskernen, een uitwerkingsavond en een avond waarin alle locaties en buurtprojecten worden vastgesteld.

Lees meer over de ontwikkelingen in Bodegraven-Reeuwijk op : https://www.windvogel.nl/bodegraven-reeuwijk/

Winter aangebroken in de Europese Unie

Niet alleen in Nederland is de winter aangebroken, maar zeker ook in de Europese Unie. Daar wordt de laatste hand gelegd aan het zogeheten WinterPackage. Dit is een enorm pak nieuwe maatregelen en richtlijnen die de toekomst van de Europese energiemarkt gaan bepalen. Een klein, maar belangrijk onderdeel van dit pakket is het feit dat energiecoöperaties gedefinieerd worden. Dat zegt iets over de toekomst van de energiemarkt en die van De Windvogel.

Je zou kunnen denken dat een definitie voor energiecoöperaties niet zo veel voorstelt, maar het heeft toch gigantische implicaties. Wat De Europese Unie hiermee namelijk zegt is: er bestaan verschillende partijen met verschillende rollen. De meesten hebben we al gedefinieerd, zoals wat is een leverancier of wat is een netbeheerder. Maar nu zegt de EU: er komt een nieuwe partij met een bijzondere rol bij. In het verleden is het denken van de Europese Unie gericht geweest op het creëren van een markt. De EU ziet erop toe dat partijen met elkaar kunnen concurreren. Het mantra was altijd: concurrentie creëert efficiëntie, en met een goed functionerende markt gaan we die energietransitie wel voor elkaar krijgen. Met het definiëren van energie-coöperaties komen ze daar een klein beetje op terug. Ze zeggen eigenlijk: voor de internationale energiemarkt zien wij toe op een goede markt. Maar er komt een nieuwe, belangrijke speler op de markt, voor wie niet concurrentie en het maken van winst het hoofddoel is, maar het voorzien in de (energie)behoefte van hun leden op lokaal niveau. De Europese Unie wil er nu voor zorgen dat er plek is voor dit soort organisaties in de markt. Want ze zien, met name dankzij het goede werk van de Europese federatie REScoop.eu, dat deze een grote impact zullen hebben op de energietransitie. En op lokaal niveau veel meer gedaan krijgen dan internationaal concurrerende bedrijven.

De activiteiten waar De Windvogel 25 jaar geleden mee begon, en met name haar zelfleveringsproject, worden nu erkent door de Europese Commissie. Er wordt ons een belangrijke rol toegedeeld voor de toekomstige energiemarkt en het energiesysteem. Met 25 jaar voorsprong en ervaring zijn we er als De Windvogel klaar voor om die rol op ons te nemen. We gaan dus niet alleen een nieuw spannend jaar tegemoet, maar nog eens een interessante en coöperatieve toekomst.

Ik wens u allen daarom ook een prettig 2018 en een mooie coöperatieve toekomst toe.

Siward Zomer, voorzitter

Open ALV over Windenergie in Ridderkerk door de Groene Stroom op 3 juli

logo-groenestroom-1Op maandagavond 3 juli organiseert coöperatie De Groene Stroom een Open Algemene Ledenvergadering die in het teken zal staan van windenergie. Tijdens deze infoavond gaan we met alle geïnteresseerde bewoners van Ridderkerk in gesprek over hoe we samen schone energie kunnen opwekken op bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard. Daar komen een drietal windmolens waarmee stroom opgewekt kan worden voor 10.000 Ridderkerkse woningen.

De Groene Stroom, wil samen met en voor bewoners van Ridderkerk een deel van deze energie in eigen beheer opwekken. Wanneer de bewoner coöperatie zelf eigenaar is van een of meerdere windmolens, kunnen we als inwoners samen beslissen wat we met de opbrengsten doen, zodat ze lokaal bruikbaar zijn. Bij de komst van de windmolens nemen we ervaringen van andere windparken mee om overlast van geluid en slagschaduw zoveel mogelijk te voorkomen. De locatiekeuze in Nieuw Reijerwaard heeft al alles in zich om dit tot een succesvol project te maken.

De Windvogel is een landelijke burgercoöperatie met vier eigen windmolens, drie zonnedaken en één gezamenlijke windmolen. In Ridderkerk is De Windvogel partner van de Groene Stroom, om de kennis en het kapitaal dat nodig is voor een windproject te waarborgen. Met haar 3300 leden en 25 jaar ervaring helpt De Windvogel de kersverse Ridderkerkse coöperatie op gang.
Hoe kun je meedoen? De Groene Stroom is er voor iedereen die eigen schone energie dichtbij huis wil opwekken. Ook u kunt dus meedoen! Dat kan door te investeren in dit windproject. Dat is mogelijk voor bewoners en voor bedrijven.

Wil je meer weten over de laatste stand van zaken en over participeren in deze windmolens? Kom dan meepraten op 3 juli!

Waar gaat de avond over:
– Hoever zijn de plannen voor de windmolens in Nieuw-Reijerwaard?
– Hoe is de samenwerking tussen De Groen Stroom, De Windvogel en Engie?
– Hoe is de participatie geregeld en hoe kan ik meedoen?

Tijd: 20-22u (inloop 19:30u)
Locatie: Gemeentehuis, foyer en zaal
Meer info: www.fb.com/groene-stroom, info@degroenestroom.org

Lees het bericht in De Combinatie Ridderkerk, week 20.

Windvaan juni 2017

In deze Windvaan veel aandacht voor de Algemene Ledenvergadering op 24 juni 2017, waarin een nieuw Participatiereglement wordt voorgesteld aan de leden.

Een paar belangrijke punten over het Participatiereglement uitgelicht:

• De Windvogel blijft De Windvogel, met dezelfde statuten en dezelfde ideële doelstellingen.
• Participaties zijn evengoed leningen maar met nieuwe regels voor terugbetaling. We veranderen de naam en de voorwaarden. Er wordt een participatierekening van leden binnen de coöperatie bijgehouden.
• De grootste veranderingen zijn: het vervallen van de looptijd van 15 jaar, toegevoegd worden de verhandelbaarheid en het jaarlijks door de ALV vastgesteld financieel plan

Leest u hier de toelichting op het Participatiereglement door Siward Zomer en Edgar Wortmann.

Na de vergadering is er een lunch, gevolgd door een lezing van Dirk Vansintjan.

Lees hier de Windvaan juni 2017 als pdf: https://www.windvogel.nl/wp-content/uploads/2008/11/Windvaan-juni-2017-def.pdf

foto bestuur 2017

Bestuur en medewerkers van De Windvogel. Foto: De Telegraaf, mei 2017

De Windvogel kiest voor verandering!

siward zomerDe Windvogel is 26 jaar jong. In die 26 jaar zijn twee keer de statuten gewijzigd en één keer het leningreglement. De laatste veranderingen waren voornamelijk nodig om mee te gaan met technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Namelijk, leden werden altijd nog per brief of gedrukte Windvaan uitgenodigd voor de ALV’s. Nu kan dat ook via de digitale weg, mits een lid daar toestemming voor geeft aan de coöperatie.

Op zich spreekt het voor De Windvogel, dat de statuten zo weinig gewijzigd zijn en de basis zo goed was dat leden zich er 26 jaar in konden vinden. Echter gaan we nu een nieuwe tijd tegemoet en we zullen onze organisatie aan moeten passen aan de tijd die gaat komen.

In een tijd waarin meer burgers samen gaan ondernemen, worden de ondernemingen van burgers groter en breiden hun activiteiten uit. Tot twee jaar geleden kon De Windvogel voornamelijk alleen opereren. De turbines die zij bouwden waren direct eigendom van de coöperatie. Nu de windmolenmarkt groter en complexer is geworden, werkt De Windvogel steeds meer samen met andere partijen. In veel projecten werken we nu samen met projectontwikkelaars, agrariërs of lokale energiecoöperaties in de ontwikkeling van windparken. In de komende jaren zullen deze projecten tot wasdom moeten komen. In plaats van zelf windturbines te bezitten, zullen we die samen met de partijen met wie we samenwerken beheren. De verdere ontwikkeling, maar voornamelijk de bouw zal gefinancierd moeten worden door onze leden en die van de samenwerkingspartners.

Om die reden hebben we ons 26 jaar oude leningreglement tegen het licht gehouden. Met de aankomende projecten en veranderende bedrijfsvoering in gedachten, ziet het bestuur dat er een nieuw reglement nodig is om ons aan te passen aan de toekomstige financiële structuur van onze coöperatie. Vanwege de verschillende deelnemingen in de nieuwe windparken is het nodig dat explicieter gemaakt wordt dat burgers samen aan het ondernemen zijn. Dat kan via Participaties waarin onze leden een bedrag storten dat De Windvogel kan gebruiken voor de financiering van haar eigen activiteiten en deelnemingen in projecten. Dat past beter bij de huidige tijd, maar het meest belangrijk: het past ook netjes binnen de wet. De wet Financieel Toezicht schrijft voor dat ledenleningen niet doorgeleend mogen worden aan andere ondernemingen; dat kan wel in de vorm van Participaties.

De Windvogel kiest dus voor de sprong voorwaarts, onderzoekt momenteel de juridische en financiële mogelijkheden voor aanpassing van het leningreglement en zal u op korte termijn informeren over de veranderingen en een nieuw reglement ter stemming brengen op de ALV.

Vlaardings Energie Collectief aan de lat voor windmolens

Het Vlaardings Energiecollectief (VEC) is een lokaal energiecollectief met projecten voor zonne- en windenergie. Het VEC regelt bijvoorbeeld een collectieve inkoopactie van zonnepanelen. Dat ontzorgt mensen die zonnepanelen willen en levert hen ook nog eens financieel voordeel op. Daarnaast bereidt het VEC een aantal zonprojecten op publieke daken voor.

Ook nieuwe windmolens bouwen
Vlaardingen telt 33.500 huishoudens en één nieuwe windmolen voorziet direct in meer dan 5% van het energieverbruik van de Vlaardingse huishoudens. Het is volgens het VEC van belang dat de energie die opgewekt wordt met windmolens ook naar Vlaardingse bewoners, organisaties en bedrijven gaat.

Gemeente Vlaardingen ziet rol voor burgercoöperatie
Via het beleid van de gemeente Vlaardingen is het sinds kort makkelijker gemaakt dat de opbrengsten van windenergie via een coöperatie voor de Vlaardingers beschikbaar komen. Door de gemeente Vlaardingen is een beleidskader windenergie vastgesteld op 26 januari van dit jaar. Het College hecht sterk aan betrokkenheid van burgers en lokale bedrijven bij de realisatie van de windprojecten. Het VEC is daar vooralsnog het meest aangewezen platform voor. In het beleid van de gemeente zijn ook locaties voor windmolens opgenomen. De VEC ziet kansen in het Oeverbos, waar de participatie van bewoners goed geregeld zou kunnen worden.

Samenwerking met De Windvogel
Het realiseren van een windmolen vergt veel tijd, vanwege de verschillende belanghebbenden en de onderzoeken die moeten plaatsvinden voor de bouw. Het VEC werkt er hard aan om komende jaren zelf windmolens te kunnen bouwen. De Windvogel is hierin een samenwerkingspartner vanwege de ervaring die zij al hebben met windenergieprojecten voor en door burgers.

Lokale werving van leden
Deze zomer zal het VEC in samenwerking met De Windvogel een lokale campagne starten waardoor nieuwe leden zich kunnen gaan aansluiten bij het nieuwe Vlaardingse collectief. De campagne zal inwoners van Vlaardingen informeren over het voordeel van zonne- en windenergie en over de voordelen die lidmaatschap van het VEC met zich meebrengen.

‘Zonder wind gaat het niet’

Windstroom producerenOp 28 mei nam milieuwethouder Cees Oskam 660 handtekeningen in ontvangst na de uitleg van Dick van Elk over de petitie voor een nieuwe, grotere windmolen in Bodegraven.

Vriend en vijand waren verbaasd over zo ongelofelijk veel voorstanders en slechts 3 (drie!) tegenstanders. En nu vlug verder. Met zoveel urgentie voor maatregelen en zoveel voorstanders onder de plaatselijke bevolking is Bodegraven-Reeuwijk een voorbeeld voor Nederland. Iedere bestuurders zal een dergelijke steun van de bevolking verwelkomen.

“Op de Lokale Klimaattop op 28 september, waarbij ideeën voor een routeplan gevraagd worden, brengen wij een windvoorstel in.” Dit moet in de op te stellen Routekaart naar 2035 worden vastgelegd. “Zonder wind gaat het niet!”, aldus een van de initiatiefnemers Broos de Groot.

25 jaar terug en 25 jaar vooruit

Siward Zomer voor de windDoor Siward Zomer – De Windvogel is bijna 25 jaar jong. Er zijn weinig bedrijven in de duurzame energie-wereld die dat kunnen zeggen. Dat maakt De Windvogel tot een bijzondere organisa-tie, maar geen vreemde vogel. Het coöperatieve model zorgt ervoor dat we een duurzame organisatie zijn.

De Windvogel begon in Reeuwijk, waar een kleine groep burgers vanuit de kerk aan duurzaamheid werkte. Na het Brundtland rapport en het rapport ‘Limits to Growth’ van de Club van Rome vonden deze pioniers dat er genoeg gepreekt werd over duur-zaamheid, maar te weinig gedaan. De toekomstige penningmeester Arnold Abbema en voorzitter Dick van Elk gingen op zoek naar een praktische invulling van duur-zaamheid en kwamen uit bij verschillende bestaande windenergiecoöperaties die zich in die tijd al verenigd hadden in de Organisatie van Duurzame Energie (ODE). Ze be-sloten om een windturbine in Bodegraven te plaatsen.

Het ging de oprichters niet alleen om duurzaamheid met betrekking tot de energie-productie. Ze vonden het ook belangrijk dat de organisatie duurzaam georganiseerd was. Ze kozen voor de coöperatieve vorm en het credo ‘leven van de wind’ werd in het leven geroepen. Dat betekende: als het hard waait keren we meer winst uit, als het wat minder gaat met de organisatie keren we wat minder uit. Door jaarlijks sa-men met de leden de winstuitkering te bepalen, kon de organisatie altijd financieel gezond blijven.
Maar financieel gezond blijven is niet genoeg. Er zijn in het verleden verschillende energiecoöperaties gestopt, niet omdat ze financieel ten onder gingen, maar omdat er geen sociaal kapitaal meer ingebracht werd. Met andere woorden er stonden geen nieuwe vrijwilligers en bestuursleden klaar om de organisatie draaiende te houden. De Windvogel heeft altijd een sterke basis van professionele vrijwilligers gehad, maar dat is niet vanzelfsprekend. We zijn daarom ook erg blij met de nieuwe initiatieven van onze Windkuikens die een jongere generatie aanspoort en inspireert om zich in te zetten voor duurzame energie en coöperatief ondernemen.

Zo is De Windvogel een duurzame organisatie waar een constante balans wordt ge-zocht tussen people, planet en profit. De windenergiemarkt is in grote mate veran-derd ten opzichte van 25 jaar en het is van groot belang dat we deze balans blijven behouden de volgende 25 jaar. Zelfs in een tijd en in een sector waar de balans tus-sen people, planet en profit wel eens verloren gaat.
Siward Zomer, voorzitter

De Gasloze Eengezinswoning

Door Martien Vogelezang – Om de overgang naar een CO2-arme samenleving compleet te maken zal ook het gebruik van aardgas voor woonruimte- en tapwaterverwarming worden teruggedrongen. In Denemarken is al een afbouw-programma van CV-ketels opgestart, netbeheerders vragen zich  af of het nog zin heeft het gasnetwerk met grootscheepse vervangingen in perfecte staat te houden. De bodemproblemen in Groningen, risico’s van brand en ontploffing, pleiten allemaal in de richting van een toekomst met woonwijken zonder gas. Maar, kúnnen we zonder?

Warmteopslag met water

Ja, rekenkundig krijgt een redelijk geïsoleerde eengezinswoning zoveel zonne-energie op haar dak dat zij ruim kan voorzien in haar standaard warmtevraag van 9.000 kWh/jr. Een zongericht dakoppervlak van 16 m2 ontvangt gemiddeld ruim 16.000 kWh/jr. aan zonne-energie. Dus wat is het probleem.

Punt is dat niet alle zonstraling omgezet kan worden in voor het wonen bruikbare energie. Omzetting in elektriciteit met PV-panelen levert slechts 15% van de energie [=2400 kWh] die meteen naar het elektriciteitsnet verdwijnt, met alleen een financieel voordeel op de elektriciteitsrekening.

hoe-werkt-een-wamrtepompOmzetting in warmte met collector-systemen komt al snel op 45-50% [±7500 kWh/jr]. Voor de situatie dat we het hiermee moeten doen, is enerzijds extra isoleren en besparen nodig. Dit kan eenvoudig door dak- of vloerisolatie aan te pakken en warmteterugwinning op ventilatielucht toe te passen. Anderzijds moeten we de warmte-energie, die vooral in de zomer op ons dak valt, tot in het stookseizoen voor ruimteverwarming (±7000 kWh/jr) bewaren. Dit is lastig en vraagt wel behoorlijk ingrijpende voorzieningen.

Om de zonnewarmte ruim zes maanden vast te houden is een groot watervolume de eenvoudigste en meest veilige oplossing. Om warmteverlies – in dat halfjaar – te beperken moet het watervolume enerzijds heel goed van de omgeving geïsoleerd worden en anderzijds moet het temperatuurverschil met de omgeving zo klein mogelijk zijn. Hiervoor zijn verschillende technieken ontwikkeld. Ze hebben allemaal wel twee dingen gemeen: ze vragen nogal wat ruimte en ze kosten nogal wat.

Woninguitbreiding of opslagvat? 

In Nederland hebben de meeste eengezinswoningen een kruipruimte onder de begane grond vloer. Een goed geïsoleerde kunststof waterzak van 25 m3 compleet voorzien van warmteoverdracht-techniek voldoet voor de benutting van 5.000 kWh aan opgeslagen zonne-energie. Aangevuld met 2.000 kWh aan noodzakelijke elektrische energie, kan voorzien worden in de warmtevraag van ruimte- en tapwaterverwarming. De elektriciteit is nodig om middels warmtepompsystemen de minimaal gewenste temperatuur te leveren, tapwater vraagt 60°C en vloer/wandverwarming 40°C.

De temperatuur in de opslag varieert van 80 tot 0°C over het jaar. Isolatie van de begane grond vloer zal daarom extra hoogwaardig uitgevoerd moeten worden om overlast van grote temperatuurverschillen in de woonruimte (± 20°C) te voorkomen. Beste oplossing is om de gehele begane grond vloer te vervangen, zodat alle techniek eenvoudig ingebracht kan worden. Variant is om dit te combineren met een woninguitbreiding aan de achterzijde, zoals die vrijwel overal is toegestaan ter grootte van ±40 tot 80m2 op de begane grond.

werkingsprincipe-ecovat-warmte-koudeverdelingAndere oplossingen voor efficiënte warmteopslag zijn: een groot rond opslagvat -van Ekovat vanaf 1.500m3 voor circa 100 woningen en (weliswaar nog grootschaliger en meer bedacht voor kantoren) opslag in de diepere ondergrond – de WKO-installatie.

Panelen op het dak

Voor de efficiënte omzetting van zon in warmte op het dak zijn ook verschillende systemen beschikbaar. Langzaamaan beginnen deze installaties meer toegepast te worden, mede door subsidie op warmtepompen en -collectoren.

A            De ‘vacuumbuiscollector’, die met name in China ver is doorontwikkeld, levert bij sterke zoninstraling heel hoge watertemperaturen af. Ze hebben een nogal merkwaardige technisch en kwetsbaar aanzien, maar zijn zeer efficiënt. Met de kanttekening dat de hoge temperatuur (120°C) eigenlijk het grootste technische probleem vormt.

B             Het PV/T-paneel, dit is een combinatie van een PV-paneel en een zonnecollector. Hier wordt meer van lagere temperaturen gebruik gemaakt. Voordeel is dat de afvoer van zonnewarmte weer ten goede van de PV-opbrengst komt en ook de warmteverliezen beperkt blijven. Als een PV-paneel warmer wordt, levert hij beduidend minder elektriciteit op en hoge watertemperaturen tonen sneller grote energieverliezen. De geleverde elektriciteit wordt weer ingezet om het warmtepompsysteem aan te drijven.

Van belang voor de zonnewarmtebenutting is nog dat vanwege de standverliezen de zonnestraling in het stookseizoen veel beter benut wordt dan die in de zomer. De stand van de collector moet dan ook meer dan 45°, steiler dus, gekozen worden, zodat de winterzon optimaal opgevangen en omgezet wordt.

Aanpak warmtevoorziening appartementen

Al met al staan ons nog ingrijpende veranderingen te wachten rond de woningverwarming, de technieken zijn er al en zullen alleen nog maar efficiënter worden. De boven beschreven decentrale warmtevoorziening voor op het dak schieten te kort voor appartementsgebouwen. Daarvoor zullen grootschaliger voorzieningen gecombineerd of nog uitgevonden moeten worden, zoals die van Eco-Vat. De nu functionerende stadsverwarming krijgt nogal wat kritiek en staat kostentechnisch onder druk. Hoofdreden is dat het transport van warmte eigenlijk altijd onvoordelig grote verliezen geeft, dit in tegenstelling tot elektriciteit dat met ons uitgebreid en efficiënt netwerk eenvoudig op elke plaats geleverd kan worden. Een pleidooi om voor nog meer windenergie te kiezen lijkt me op deze plaats overbodig.

Wat mij betreft is de volgende stap in de energietransitie: het gasloos wonen met zonnedaken en een aanvulling van windstroom voor appartementen. Er zullen nog heel wat bestaande daken en huishoudens aangepast moeten worden. Wat uiteindelijk de beste techniek zal zijn, is aan de markt om uit te vechten. Onze overheid heeft, ook hier weer, lang op haar handen met de bekende dubbele pet op gezeten.

Beleidsvorming in de richting van afbouw van onze gasvoorziening, bevindt zich nu in de opstart fase, zie daarvoor ook http://www.hieropgewekt.nl/kennis/dossier/warmte/wijken-zonder-aardgas .

De gietijzeren tegels met de tekst ‘KOOKT OP GAS’ liggen hier en daar nog in de straat. En dan is het best lastig zo’n ommezwaai aan de burger uitleggen. Er zijn voldoende argumenten, maar wie durft het aan om rigoreus te stoppen met dat vertrouwde maar gevaarlijke aardgas uit “eigen” bodem? Ook de consumenten-prijsverhouding van aardgas/elektriciteit per kWh van één op twee werkt nog niet mee. Alle reden om tijdig het verbruik van ook aardgas te verminderen. Technisch kan het heel goed, de vraag is op welk moment en hoe precies de voorraad eengezinswoningen aangepast of verbouwd kan worden, doen we dat per woonhuis, de hele straat of met de hele wijk. Kortom er zal nog heel wat doorgesproken en uitgevonden gaan worden op dit terrein. Basis blijft – naar mijn verwachting – het elektriciteitsgebruik waar wij een steeds groter aandeel windenergie aan blijven leveren.

Martien Vogelezang, 15 maart 2016

Bronnen: Eigen berekeningen, Solar Freezer, Ecovat, Triple Solar en Hejiasun.