Kans opschaling Windvogel verkeken?

Tijdens de Bodegraafse raadsvergadering op donderdag 24 april j.l. heeft de Raad zich uitgesproken tegen opschaling van de Windvogel nabij het AC-restaurant. Raadsbesluit: De locatie is niet geschikt ??????

Tijdens de Bodegraafse raadsvergadering op donderdag 24 april j.l. heeft de Raad zich uitgesproken tegen opschaling van de Windvogel nabij het AC-restaurant. Raadsbesluit: De locatie is niet geschikt ??????

Onder een progressief college (Beter Bodegraven, PvdA, CU en GroenLinks) zou er een grotere kans van slagen moeten zijn. De Coöp. De Windvogel had zich goed voorbereid middels allerlei onafhankelijke rapporten over geluidsbelasting, slagschaduw en vogelonderzoek, die allen een positief advies gaven.
Verder was het college van B&W voor opschaling van de windturbine, die een aanzienlijke bijdrage zou kunnen leveren aan de lokale invulling van de overheidsdoelstelling van 20% duurzame energie in 2020, deze doelstelling wil n.b. het Bodegraafs college ook opvernemen.
Er was echter ook nog een actiecomité (GGW – geen grotere windmolen), dat door verwijzing naar uitspraken in allerlei negatieve rapporten maar met niet een met een direct betrekking op dit project.
En zo gebeurde dat ook tijdens de Raadsvergadering op 24 april, waarbij door het CDA een initiatiefvoorstel werd ingediend met een keuze voor of tegen opschaling. Dit o.a. om de Windvogel bij een eventuele afwijzing van een vergunningsaanvraag legeskosten te besparen.

Nadat er onder de coalitiepartijen aanvankelijk eensgezindheid leek te bestaan m.b.t. een aangepast voorstel (amendement) van de CU voor een turbine met een maximale tiphoogte van 100 meter om slagschaduw geheel te vermeiden, werd besloten dat, om belangenverstrengeling te voorkomen, er drie coalitieraadsleden die lid zijn van de Windvogel, niet aan de stemming zouden deelnemen. Er zou dan een 7 voor, 7 tegen stemming ontstaan, waardoor het ingediende voorstel zou zijn verworpen. Deze procedure werd echter niet begrepen door de PvdA-fractie, zij gingen weer om en stemden tegen en zo lag het Windvogelplan aan stukken. Bij de 3 overige oppositie partijen CDA, VVD en SGP was er al langer geen steun, ondanks dat zij steeds zeggen voor windenergie te zijn en ondanks het in hun vorige collegeperiode vastgelegde milieubeleid, structuurvisie en windconvenant. Politiek is ondoorgrondelijk. Is dit een betrouwbare overheid, een visie neerleggen en een vereniging veel kosten laten maken en dan pootje haken.

Het Windvogel-bestuur en diverse raadsleden waren zeer teleurgesteld door dit onverwachte einde, men zal zich beraden over de nieuw ontstane situatie. Hoe verder in Bodegraven en hoe maken we Nederland duurzaam? In de Raad is op 20 mei wel een hoge klimaatdoelstelling vastgesteld waarbij windenergie en belangrijke bijdrage moet leveren, met een extra motie: in de regio of toch in Bodegraven!!!!
Wethouder J. Bouwens gaat zijn best doen en de politiek leunt achterover.

Broos de Groot, molenaar van 80 kW