Emmen

In 2020 wordt in de gemeente Emmen 95,5 MW aan windenergie gerealiseerd. Dit zijn ongeveer 32 windmolens. De gemeenteraad heeft zoekgebieden voor deze windmolens aangewezen en over de randvoorwaarden van plaatsing is met de inwoners van gedachten gewisseld. De Windvogel ziet goede mogelijkheden voor een lokale coöperatie, en heeft diverse brieven naar de gemeente gestuurd met voorstellen hoe burgerparticipatie middels een cooperatie ingericht kan worden. De gemeente Emmen is daar tot op heden niet op ingegaan. De Windvogel werkte constructief mee in het overleg van Platform Windkracht 3. Dit platform van de gemeente werkte een gedragscode uit.

Afspraken met ontwikkelaars Raedthuys en Yard Energy
Twee ontwikkelaars hebben samen met De Windvogel een voorstel ingediend aan de gemeente Emmen om windmolens te bouwen op de locaties N34, Zwartenbergerweg en Pottendijk, voor respectievelijk 5, 7 en 20 windmolens. Per gebied komt er één burgerwindmolen; dat betekent dat de burgercoöperatie eigenaar van deze windmolen is en dat inwoners van Emmen lid van deze coöperatie kunnen worden. Leden kunnen meedoen in het bestuur van de burgercoöperatie en geld lenen aan de coöperatie voor de financiering van de burgerwindmolens. Voor windpark Pottendijk zijn burgerwindmolens echter niet meer mogelijk, omdat de gemeente een hoogtebeperking van 149 meter heeft opgelegd en er daarom geen windmolens gebouwd kunnen worden met rendement voor de omgeving.

Een lokale energiecoöperatie in Emmen
Het opbouwen van een lokale coöperatie kost tijd. Daarom stelt De Windvogel voor om in twee fasen te werk te gaan:

Fase 1: De coöperatie met windwerkgroep ‘Emmen’
Inwoners van Emmen kunnen lid worden van de lokale windwerkgroep ‘Emmen’ via de landelijke burgercoöperatie De Windvogel. Lid worden van onze coöperatie kost eenmalig 50 euro en geeft u meteen de mogelijkheid om geld te lenen aan de coöperatie. Op de leningen zit een gezond rendement dat elk jaar wordt vastgesteld door de leden. Onze doelstelling is om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken voor en door burgers.

Fase 2: Lokale energiecoöperatie Emmen
Wanneer er, volgens de werkgroep en het bestuur, genoeg leden zijn, kan er een lokale coöperatie opgericht worden die de burgerwindmolens zelfstandig beheert. Tot die tijd waarborgt De Windvogel een goede ontwikkeling, exploitatie en beheer. Inwoners van Emmen kunnen in deze eerste fase meteen al geld lenen aan de burgercoöperatie. Deze geldstromen kunnen in een latere fase van het project overgedragen worden aan de lokale coöperatie. Ook blijft het mogelijk om het beheer geheel bij De Windvogel te laten. Burgers werken zo samen aan meer duurzame energie; de organisatievorm past zich aan aan de lokale situatie.

De geldstromen in de coöperatie
Uitgangspunt is dat de opbrengsten van de burgerwindmolens ten goede komen aan de burgerleden en aan duurzame ontwikkelingen in het gebied volgens de besluiten van de coöperatie. De leden van de coöperatie besluiten over de hoogte van de rente op burgerleningen en ook over de financiering van duurzame lokale projecten voor omwonenden en inwoners van Emmen. De Windvogel wil in dialoog met inwoners de werkwijze voor het beheren van deze geldstromen en de duurzame projecten vormgeven.

Planning
De structuurvisie “Emmen, Windenergie” geeft een ruimtelijk kader voor de ontwikkeling van windparken. Met de vaststelling van de structuurvisie wijst de raad ook de locaties aan waar windparken binnen de gemeente Emmen worden toegestaan. Deze windparken kunnen vervolgens in de periode 2016 – 2021 worden ontwikkeld.

Nieuws
Opinie: zorg voor regie bij windenergie, 11 juni 2018
Geen rol voor burgers in windpark Emmen Pottendijk, 30 april 2018
Toeristen mijden regio niet snel door windmolenpark, 11 juli 2016
Meerderheid raad stemt voor windmolenplan, 29 juni 2016
Brief naar omwonenden van de locaties N34, Zwartenbergerweg en Pottendijk, afzender Raedthuys, Yard Energie, De Windvogel, 10 juni 2016
Inspreektekst gemeenteraad Emmen – Siward Zomer 1 juni 2016
Pleidooi voor hogere molens in Emmen – RTV Drenthe 25 mei 2016
College wijst drie gebieden aan voor windmolens – 24 mei 2016
Emmen hakt knoop door over locatie windmolens- 23 mei 2016

Geld vier molens naar bevolking Emmen

Documenten

Ontwerp Structuurvisie Emmen

Themapagina ‘Windenergie in de gemeente Emmen’

Brief aan Platform Windkracht 3 – 18 maart 2015

Zienswijze Emmen De Windvogel – 21 januari 2015

Brief aan de gemeenteraad Emmen – 19 november 2014

Brief aan de Commissie Wonen en Ruimte – 7 november 2014

Kaart kansrijke en reservegebieden windenergie Emmen

 

 

One thought on “Emmen

  1. Pingback: Windvaan april 2015 | De Windvogel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *