Participaties

Onze leden kunnen participaties nemen voor het financieren van onze windenergie- en zonne-energieprojecten. Dat noemen we wiekeren. Als je wiekert, dan draag je direct bij aan de groei van duurzame energie in Nederland!

Een participatie is een lening aan De Windvogel die wij investeren in onze nieuwe windmolens en zonnevelden. Als je participaties wilt van De Windvogel, dien je eerst lid te worden en vervolgens het gewenste bedrag over te maken o.v.v. uw lidnummer op bankrekeningnummer NL87INGB0000370158 tnv De Windvogel.

Rente
Over je participatie wordt jaarlijks rente uitgekeerd. Ieder jaar wordt de hoogte van die rente opnieuw vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Binnen een maand na de ledenvergadering wordt de rentevergoeding uitbetaald. De rentevergoeding is afhankelijk van de financiële uitkomsten en dus ook indirect van de wind en zon in dat jaar. Het bestuur houdt voor 2018 en 2019 vast aan een voorzichtig rendement van 2%, passend bij de geldstromen in de coöperatie.

Van de nieuwbouw projecten verwachten we een verbetering van het rendement. De verwachting is dat de rente van 2% zal oplopen naar 5% in 2022. Over de afgelopen jaren werd een wisselend rendement uitgekeerd: tussen de 2 en de 7%.

Hoe werkt participeren in duurzame energie van De Windvogel?
– Leden kunnen participaties nemen voor het financieren van onze windenergie- en zonne-energieprojecten. Dit kan al vanaf €50 of een veelvoud daarvan.

– Over de participaties wordt rente uitgekeerd. Ieder jaar wordt die rente opnieuw bepaald door de Algemene Ledenvergadering. Afgelopen jaar was dat 2%. De rente wordt uitgekeerd een maand na de stemming door de leden op de algemene ledenvergadering.

– Als je geld wilt investeren in De Windvogel maak dan het gewenste bedrag over op bankrekeningnummer NL87INGB0000370158 ten name van DE WINDVOGEL COOP VER WINDM BA te Reeuwijk.

– In het IM De Windvogel Participaties 2019 (incl bijlagen) staat het gevraagde bedrag voor de participatieronde van 2019 van €800.000 aan participaties toegelicht. Bij vragen neem dan contact met ons op.

Verhogen van je bestaande participaties

Verhogen van je participatie kan door het extra gewenste bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL87INGB0000370158 te name van De Windvogel in Reeuwijk. Van elke verhoging van participaties ontvang je een schriftelijke bevestiging.
– Vermeld bij verhoging de volgende gegevens: correspondentie uw lidnummer. naam, adres, woonplaats en tegenrekeningnummer. Tenzij je anders hebt aangegeven wordt het bankrekeningnummer van de eerste lening als tegenrekening gehanteerd.
– Zorg dat je gegevens up to date zijn via de ledenwebsite: naam, adres, woonplaats en tegenrekeningnummer.

Participatiereglement
Voor de participaties van leden is door de algemene ledenvergadering op 24 juni 2017 een nieuw Participatiereglement vastgesteld, op te vragen via info[at]windvogel.nl.

Aflossen, verhandelen en opvragen van participaties
Het participatiereglement geeft aan dat participaties doorlopen, opvraagbaar en verhandelbaar zijn. Deze bepaling geeft onze externe financiers de geruststelling dat zij gedurende meerdere jaren op de financiering door de leden kunnen afgaan. De Windvogel betaalt bij verzoek tot terugbetaling het oorspronkelijk gestorte bedrag terug, als het past binnen de aflossingsruimte voor dat jaar die is vastgesteld door de ALV. We bepalen samen hoeveel participaties jaarlijks terugbetaald kunnen worden. In 2019 is de ruimte €130.000. Het kan zijn dat er soms een jaar is waarin de financiële ruimte er niet is, doordat bijvoorbeeld er net grote investeringen zijn gedaan waarvan het altijd even duurt voordat de inzet rendeert. Het bestuur bekijkt dan op volgorde van binnenkomst of het verzoek past in de aflossingsruimte van het volgende jaar. De waarde van toekomstig rendement wordt niet ingecalculeerd. Onderlinge verhandeling geschiedt in principe ook tegen de oorspronkelijke waarde. Als leden er meer of minder voor willen betalen is dat iets tussen betrokken leden onderling.

Hoe kan ik mijn participatie terugvragen?
1. Door een verzoek tot terugbetaling in te dienen bij het bestuur via info[at]windvogel.nl. Voor 2019 wordt de totale ruimte voor terugbetaling van participaties gesteld op € 130.000.
2. Door je participatie te verhandelen op ons prikbord op de ledenwebsite.

Belastingen
Een participatie in De Windvogel is box 3 vermogen. Noch de vrijstelling in box 3, noch de extra heffingskorting voor groenfondsen is hier van toepassing.

Meer informatie
Heb je nog vragen over wiekeren of participaties? Lees dan onze veelgestelde vragen over Participaties. Heb je nog meer vragen neem dan contact met ons op. Via onze besloten ledenwebsite hebben leden inzicht in de eigen gegevens en de participatie.