Neder-Betuwe

De gemeente Neder-Betuwe bestaat sinds 2002 door de fusie van de gemeenten Dodewaard, Echteld en Kesteren. De gemeente bestaat uit een aantal dorpen: Dodewaard, Echteld, Kesteren, Opheusden, IJzendoorn en Ochten. Tot de gemeente behoren ook vier buurtschappen. Hien en Wely liggen oostelijk van Dodewaard, Eldik ligt tussen Dodewaard en Ochten in, Pottum ligt oostelijk van Ochten. De gemeente wordt van oost naar west doorkruist door de A15, een prima locatie voor windmolens.

Op woensdag 11 oktober organiseert de gemeente een Klimaattop. Alle belangstellenden zijn welkom op een speciale bijeenkomst in het gemeentehuis op 11 oktober. Centrale vraag: hoe wordt Neder-Betuwe een energieneutrale gemeente?

In Ochten zijn in 2015 een aantal publieksbijeenkomsten over windenergie gehouden. De Windvogel was hier ook aanwezig. Er bleken een aantal burgers enthousiast om een lokale energiecoöperatie op te richten. Daarnaast heeft De Windvogel samenwerking gezocht met Raedthuys om een windturbine voor burgerparticipatie te realiseren.

In 2016 wordt een gemeentelijke visie op windenergie geschreven. In het huidige gemeentelijke beleid is er geen ruimte voor extra windenergieprojecten binnen de gemeente. Er dienen zich echter nieuwe (burger-) initiatieven rond windenergie aan en bovendien zoekt de provincie naar aanvullende locaties om de doelstellingen te realiseren. Op basis van de Windvisie komen mogelijke locaties naar voren en kan de structuurvisie eventueel worden aangepast. De gemeente wil in 2050 energieneutraal zijn. Meer windenergie is onontbeerlijk binnen dit traject.

Ook wil Raedthuys een aantal windmolens bouwen in Ochten. Zij willen dit samen met de gemeente en De Windvogel in een integrale duurzame gebiedsaanpak opnemen. De Windvogel kan samen met de nog op te richten lokale energiecoöperatie de participatie van burgers garanderen.

Op woensdag 10 juni 2015 organiseerde de gemeente Neder-Betuwe een avond over duurzaamheid, waarbij onder andere het oprichten van een lokale energiecoöperatie aan bod kwam. In het najaar van 2015 en het voorjaar van 2016 gaan we daadwerkelijk aan de slag om een lokale coöperatie op te richten. De gemeente maakt dan een Windvisie die de raad moet gaan vaststellen. De burger zou hier een rol in moeten krijgen, zodat burgers mede bepalen wat de omvang en positie van de windmolens moet zijn, maar ook wat er met de opbrengsten gebeurt.

Op maandag 14 maart en op zaterdag 9 april 2016 organiseerde Zethemop trainingsdagen voor startende cooperaties in Rivierenland. De cooperatie Neder-Betuwe is nu in oprichting en u kunt aanhaken.

Contactpersoon Neder-Betuwe

Teun van Kleef
Weth. van Lavierenstraat 14, 4051 AW Ochten
Telefoon: 0344 – 642902
Email: nbduurzaam{at}gmail.com

 

One thought on “Neder-Betuwe

  1. Pingback: Denk mee over een duurzamer Neder-Betuwe! | De Windvogel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *