Vlaardingen

VEC-vlaardingenIn Vlaardingen werken we aan windenergie van en voor alle inwoners van Vlaardingen en omgeving. Het Vlaardings Energie Collectief (VEC) wil twee windmolens laten bouwen in het Oeverbos, die 100% schone energie leveren voor en door Vlaardingers. Daartoe helpt De Windvogel in de ontwikkeling en krijgt onze coöperatie een aandeel in het eigendom en bestuur.

Het Vlaardings Energiecollectief
Het Vlaardings Energiecollectief (VEC) is een lokaal energiecollectief met projecten voor zonne- en windenergie. Het VEC regelt bijvoorbeeld een collectieve inkoopactie van zonnepanelen. Dat ontzorgt mensen die zonnepanelen willen en levert hen ook nog eens financieel voordeel op. Daarnaast bereidt het VEC een aantal zonprojecten op publieke daken voor.

Ook nieuwe windmolens bouwen
De gemeente Vlaardingen wil klimaatneutraal worden. Windenergie kan daar een grote bijdrage aan leveren. De twee windmolens kunnen bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente door bijna 15.000 MWh stroom per jaar te produceren, goed voor circa 5.000 huishoudens ofwel 15% van de Vlaardingers. De gemeente Vlaardingen heeft een beleidskader windenergie vastgesteld om de ontwikkeling mogelijk te maken. Naast windenergie zet de gemeente vol in op energiebesparing en andere vormen van duurzame opwek.

Gemeente Vlaardingen ziet rol voor burgercoöperatie
Via het beleid van de gemeente Vlaardingen is het sinds kort makkelijker gemaakt dat de opbrengsten van windenergie via een coöperatie voor de Vlaardingers beschikbaar komen. Door de gemeente Vlaardingen is een beleidskader windenergie vastgesteld op 26 januari 2017. Het College hecht sterk aan betrokkenheid van burgers en lokale bedrijven bij de realisatie van de windprojecten. Het VEC is daar vooralsnog het meest aangewezen platform voor. In het beleid van de gemeente zijn ook locaties voor windmolens opgenomen. De VEC ziet kansen in het Oeverbos, waar ook een bijdrage aan natuurontwikkeling geleverd kan worden.

Samenwerking met De Windvogel
Het realiseren van een windmolen vergt veel tijd, vanwege de verschillende belanghebbenden en de onderzoeken die moeten plaatsvinden voor de bouw. Het VEC werkt er hard aan om komende jaren zelf windmolens te kunnen bouwen. De Windvogel is hierin een samenwerkingspartner vanwege de ervaring die zij al hebben met windenergieprojecten voor en door burgers.

Lokale werving van leden
Het VEC zal in samenwerking met De Windvogel een lokale campagne starten waardoor nieuwe leden zich kunnen gaan aansluiten bij het nieuwe Vlaardingse collectief. De campagne zal inwoners van Vlaardingen informeren over het voordeel van zonne- en windenergie en over de voordelen die lidmaatschap van het VEC met zich meebrengen.

Procedure burgerwindmolens
De vergunning vraagt de coöperatie in dit voorjaar aan en als die wordt toegekend, kan de bouw op zijn vroegst in januari 2020 starten. Daarvoor is het plan getoetst op rechtmatigheid en alle milieueffecten voor de natuur en eventuele hinder voor omwonenden. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze indienen op het ontwerpbesluit over de vergunning, naar verwachting is dit eind augustus 2019.

Nieuws
http://www.maassluis.nu/nieuws/verening-midden-delfland-niet-tegen-windmolens-langs-het-scheur/
http://devlaardinger.nl/Stad/Artikel/burgerwindmolens-in-vlaardingen-doet-u-ook-mee
https://www.vlaardingen24.nl/nl/nieuws/nieuws/vec-samen-investeren-in-duurzame-energie/19948