Nieuwe kansen voor coöperatieve windenergie in Amsterdam

Na een jarenlang bouwstop mogen er eindelijk nieuwe windmolens gebouwd worden rondom Amsterdam. De nieuwe coalitie in Noord-Holland heeft daartoe besloten. Bovendien is in het landelijk Klimaatakkoord afgesproken dat 50% tvan de nieuwe energiebronnen in coöperatief eigendom moet zijn. Dat is groot en goed nieuws voor de Amsterdamse Energie Coöperatie! Met andere Amsterdamse burgercoöperaties werken we in de coalitie Amsterdam Wind samen om nog meer Amsterdammers baas te maken over hun eigen energie.

Amsterdam Wind bestaat naast de landelijke cooperatie De Windvogel uit de lokale coöperaties Onze Energie, Zuiderlicht en Amsterdam Energie. Gezamenlijk verkennen we geschikte locaties en doorlopen we de ruimtelijke procedures. De gemeente Amsterdam heeft aangegeven graag met coöperaties rond de tafel te gaan. Op dit moment staan er rond Amsterdam zo’n 40 windmolens. Dat moeten er voor 2026 bijna twee keer zo veel worden.

Volgens de Amsterdams wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) zijn er kansen voor windmolens in Westpoort, langs de Noorder IJplas, tussen de A10 en Sciencepark en bij de Gaasperplas. Dit jaar najaar worden plekken aangewezen waar mogelijk nieuwe windmolens komen.

Fietsparade ‘Voor de Wind’: Provincie NH negeert klimaatprobleem

Amsterdam WindDe burgerbeweging ‘Amsterdam, kies voor Groene Energie’ overhandigde vanmorgen een brief op het provinciehuis in Haarlem met scherpe kritiek op het restrictieve windmolenbeleid. Daarmee zet het College van Gedeputeerde Staten een streep door de plannen van zowel de gemeente Amsterdam als van vele burgerinitiatieven om de energietransitie te versnellen. Onze Amsterdamse beweging maant de bestuurders in 8 punten aan hun zorgplicht verantwoord in te zetten en het klimaatprobleem niet langer te negeren.

Provincie NH negeert klimaatprobleem
Het windmolenbeleid vormt een groot contrast met de manier waarop het provinciale beleid de overslag van fossiele brandstoffen in het Noordzeekanaalgebied faciliteert. De provincie baseert zich daarbij, zo blijkt uit onze brief, op sterk verouderde prognoses van de te verwachten groei van het verbruik van fossiele brandstoffen. De bevolking wordt niet voorgelicht over klimaatverandering en de motivatie van de provincie voor de noodzaak van de energietransitie is onjuist. De provincie stelt dat energietransitie noodzakelijk is omdat fossiele brandstoffen op raken. Dat is onacceptabel na de ratificatie van het klimaatakkoord van Parijs.

Fietsparade ‘Voor de Wind’: zaterdag 19 november
We organiseren daarom, samen met coalitiepartners FossielVrij NL, Amsterdam Wind, WISE en Greenpeace Nederland, op zaterdag 19 november de familievriendelijke fietsparade ‘Voor de Wind’ als protest tegen het beperkende windmolenbeleid. We starten bij het provinciehuis in Haarlem en fietsen naar het Museumplein in Amsterdam. Wij protesteren hiermee tegen het klimaat-ontkennende beleid van de provincie en het rigide windmolenbeleid, en pleiten voor het integreren van de klimaatdoelstellingen. ‘Amsterdam, kies voor Groene Energie’ voert sinds juni campagne om de gemeente Amsterdam over te laten stappen naar een nieuwe leverancier voor elektriciteit. Wij verzamelden al 2500 handtekeningen met een petitie. Zowel de gemeente als de provincie kopen hun stroom in bij E.ON. Dit voorjaar opende E.ON een nieuwe kolengestookte elektriciteitscentrale op de Maasvlakte.

Wat verwacht ‘Amsterdam, kies voor Groene Energie’ van het College van GS:

Wij verzoeken de provincie daarom in de brief:

1. Te erkennen dat klimaatverandering een belangrijk probleem is, inclusief een adequaat voorlichtingsbeleid voor de ingezetenen van Noord-Holland over de gevolgen van klimaatverandering.
2. Een einde te maken aan het plafond van bij te bouwen windvermogen, nog dit jaar.
3. Alle bovenwettelijke provinciale regels die het uitbouwen van windmolenparken in de provincie beperken te schrappen voor 2018, en te zorgen voor maatwerk in de ruimtelijke inpassing van de windprojecten.
4. Te zorgen voor een helder onderscheid tussen beleid t.a.v. windmolens in stedelijke gebieden en windmolens op het platteland. Daarnaast te zorgen voor meer mogelijkheden voor het plaatsen van nieuwe windmolens in de gemeente Amsterdam.
5. Een proactieve rol in te nemen richting de gemeente Amsterdam bij het faciliteren van extra te bouwen hernieuwbare energie capaciteit.
6. Een visie op te stellen voor het versneld uitfaseren van alle niet noodzakelijke fossiele brandstoffen activiteit voor 2030, en in overleg te treden met gemeenten in dit gebied over klimaatbestendige alternatieven. Tijdige revisie van huidig beleid is noodzakelijk om werkgelegenheid in het Noordzeekanaalgebied te garanderen voor de toekomst.
7. Actief op te treden richting de Rijksoverheid om de kolengestookte elektriciteitscentrale van Nuon in het havengebied voor 2020 te sluiten.
8. Over te stappen op een groene stroomleverancier die geen kolenstroom produceert en die investeert in Nederlandse wind of zonne-energie.

Lees hier Brief aan de provincie Noord-holland 24-10-2016-pdf.

Zet ook uw handtekening voor Amsterdamse Windenergie: http://www.amsterdamwind.nl/laat-je-horen/

‘I love Amsterdamse Wind’ op 18 februari in Pakhuis de Zwijger

Amsterdam WindHoe de wind kan waaien voor sociale duurzame innovatie
Er zijn steeds meer burgers en bedrijven die windmolens willen plaatsen, in en om Amsterdam. Het publieke debat richt zich tot nu toe vaak op vragen als: “Verstoren windmolens het (Amsterdamse) landschap?” en “Waarom stelt de provincie van die zware eisen voor nieuwe windmolens?” Deze avond willen we de aandacht vestigen op de redenen waarom bewoners van Amsterdam deze windmolens wél willen. Het antwoord is simpel: omdat de opbrengsten zorgen voor sociale en duurzame innovatie. Hoe? Dat gaan we deze avond met elkaar uitvinden. Eigen windmolens in onze stad of regio?
Daar mogen we trots op zijn.

Toegang gratis, hier aanmelden.

We gaan voor de wind:
1. Deze avond ondertekenen we de overeenkomst ‘Amsterdam Wind’: een unieke samenwerking van alle Amsterdamse energie coöperaties die zich inzetten voor schone energie voor en door Amsterdammers.
2. We lanceren de campagne Amsterdam Wind. Ben je al voor de wind? Teken nu alvast de petitie voor Amsterdamse wind!

Voor wie?
Alle inwoners van Amsterdam die ook windmolens willen en willen meedenken over de opbrengsten van die windmolens. Alle leden van de samenwerkende coöperaties Amsterdam Energie, Onze Energie, Zuiderlicht, De Windvogel en NDSM energie.

Programma
Michiel Hulshof is gespreksleider.
• Inleiding: Jurgen van der Heijden, UvA, de coöperatieve burgerbeweging is niet meer weg te denken, en volgens velen dé kracht die de energietransitie voor elkaar kan krijgen. Is dat denkbaar, en wat moeten burgers, overheden, bedrijven en NGO’s daarvoor doen en laten?
• Siward Zomer, Carla Jong en Keijen van Eijk over de nieuwste ontwikkelingen in de Haven en op de NDSM werf
• Praat mee over sociale en duurzame projecten: Wat kun je allemaal met de opbrengsten doen? Paneldiscussie met Siward Zomer (De Windvogel), Evert-Jan van Latum (Baanbreker), Antoine Maartens (Waterland), Maarten van Poelgeest (Amsterdam Energie)
• Interview met wethouder Choho over onze plannen en ideeën voor windenergie
• Ondertekening samenwerkingsovereenkomst 4 Amsterdamse coöperaties en start campagne
• Borrel en Ontmoet mede-Amsterdammers van andere coöperaties

Kom op 18 februari naar Pakhuis de Zwijger en laat je horen voor Amsterdam Wind!