De Windvogel weer terug op haar geboortegrond

Van 80 kW toen naar een gebiedsproces voor 0,5 PJ schone stroom nu

Coöperatieve vereniging De Windvogel is weer terug op haar geboortegrond, in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Daar werd de windcoöperatie in 1991 opgericht en van 1993 tot 2016 draaide daar onze eerste windmolen: De Windvogel, een Lagerwey van 80kW. Nu helpen we samen met de lokale coöperatie de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in het proces naar een klimaatneutrale gemeente. De Wind-vogel trekt daarbij de kar van het proces naar duurzame opwek uit zon en wind.

Deel van de oude Lagerwey windturbine van De Windvogel in Bodegraven, vlak nadat deze in 2016 om veiligheidsredenen was afgebroken.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft grote ambities om in 2035 klimaatneutraal te zijn, maar locaties voor duurzame energieprojecten zijn nog niet vastgelegd. De Windvogel heeft een eigen procesaanpak ontwikkeld om grootschalige duurzame energieprojecten te ontwikkelen samen met bewoners. Deze aanpak heeft de gemeente nu omarmd.

Uitgangspunten
De coöperatieve procesaanpak van De Windvogel heeft als doel de lokaal-betrokkenen mede-eigenaar van het vraagstuk en daarmee ook van de oplossing te maken: dus van het ontwikkelde duurzame energie resultaat. We werken met drie belangrijke uitgangspunten:

1. Geen grondspeculatie: alle grondeigenaren in een gebied besluiten samen wat de verdeelsleutel wordt voor de grondopbrengsten. Op die manier wordt voorkomen dat grondeigenaren tegen elkaar worden uitgespeeld. Dit is belangrijk voor de sociale samenhang in een gebied.
2. Eén plan, één aanspreekpunt. Ook als er op meerdere plekken duurzame ontwikkelingen plaatsvinden blijft samenhang het uitgangspunt. Door te werken met een aanspreekpunt zorg je ervoor dat de gemeente met een partij te maken heeft die namens alle initiatiefnemers spreekt. Dit zorgt voor helderheid en bevordert de voortgang. En het zorgt ervoor dat verschillende projecten niet met elkaar gaan concurreren.
3. De opbrengsten van het project worden lokaal ingezet. Zo profiteert iedereen van de duurzame energieprojecten en versterkt deze ontwikkeling de regio.

In drie bijeenkomsten komen tot locatiekeuzes
Het proces van De Windvogel bestaat uit drie soorten bijeenkomsten. Elk project en elke locatie is weer anders, maar deze bijeenkomsten vormen de basis van het participatieproces. Voor de procesaanpak is het belangrijk dat er nog iets te kiezen valt voor de bewoners, en dat de gemeente ambities geformuleerd heeft, die vastliggen in beleid. Zoals de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Zij hebben in haar beleid opgenomen dat ze in 2035 klimaatneutraal willen zijn. Voor de opgave in deze gemeente betekent dat dat er 0,5 PJ stroom duurzaam opgewekt moet worden met windenergie en zonne-energie. Dit kan bijvoorbeeld door 78 hectare zonnevelden aan te leggen en 10 windmolens te bouwen. De circa 15.000 huishoudens van de gemeente moeten daarnaast ook 7000kWh per jaar per huishouden aan energie besparen.

Stap één: doelstellingen
In de eerste bijeenkomst worden de duurzame doelstellingen van de gemeente toegelicht. Wat heeft de gemeente vastgelegd in haar beleid en wat betekent dat voor de besparings- en opwekopgave? Deze bijeenkomst is in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in vijf dorpskernen gehouden. De tweede en derde bijeenkomst worden centraal georganiseerd. Maar dit kan per gemeente anders zijn.

In verschillende presentaties wordt onderbouwd en visueel gemaakt:
– Welke belemmeringen er lokaal zijn voor windenergie en zonnevelden
– Wat de benodigde hoeveelheid energie is voor de gemeente
– Hoeveel energie windmolens en zonnevelden produceren en hoe zich dat verhoudt tot het ruimtegebruik
– Wat de verschillen en de voor- en nadelen zijn van windenergie en zonnevelden

Daarnaast wordt ook ingegaan op de kansen die de ontwikkelingen bieden aan de gemeenschap. Met al deze kennis in het hoofd gaan de deelnemers van de bijeenkomst in groepjes uiteen om stippen op de kaarten te zetten om aan te geven waar zij de meeste kansen zien voor zon en voor wind.

Stap twee: afwegen
Bij de tweede bijeenkomst worden de in de eerste sessie opgehaalde locaties besproken. De deelnemers gaan dan afwegingen maken op basis van met elkaar vastgestelde criteria. De criteria zijn bijvoorbeeld: afstand tot woningen, geluid, slagschaduw, landschap, ecologie, hoeveelheid opwek, businesscase en hoeveelheid grondgebruik. Vervolgens is ter bespreking wat de stappen zijn om tot een plan te komen. Wie zijn de betrokken stakeholders? Zijn er mogelijkheden om de leefbaarheid te verbeteren? Wie moeten er benaderd worden voor het vervolgtraject?

Stap drie: scenario’s
In de derde en laatste bijeenkomst gaan de deelnemers verschillende scenario’s ontwikkelen voor de locaties die zijn overgebleven. Bewoners gaan aan de slag met de inrichting van de locaties en de omgeving. Met hulptools als ‘Rom3D’ of ‘Windplanner’ kunnen ze zich een beeld vormen van hoe het er in het landschap er straks uit komt te zien.

Deze laatste bijeenkomst richt zich op vier uitgangspunten:
1. De ruimte; waar kunnen de installaties staan, wat is acceptabel voor de omgeving.
2. Integrale planvorming: Denk aan verbetering van natuur of omgevingsinrichting in de directe nabijheid.
3. Coöperatie: Hoe organiseren we de coöperatie en het participatiemodel voor inwoners en lokale ondernemers en welke andere duurzame energie-projecten kunnen hierna opgepakt worden.
4. Leefbaarheid: Welke problemen of verbeterpunten zijn er aan te wijzen in de gemeente die ondersteuning kunnen krijgen met een gedeelte van de opbrengsten van de nieuwe duurzame energieprojecten.

Afspraken
De Windvogel heeft afgesproken om dit proces met inwoners en lokale ondernemers samen met de gemeente te begeleiden, zonder financiële vergoeding. Hiervoor stelt De Windvogel wel voorwaarden. De gemeente legt de juiste beleidskaders vast en de leden van De Windvogel krijgen in samenwerking met de inwoners van Bodegraven Reeuwijk de kans om voor een deel mee te investeren.
Uiteindelijk wordt het eigendom van de duurzame energieprojecten economisch en juridisch overgedragen aan de lokale coöperatie. De Windvogel blijft voor 20% eigenaar van de duurzame energieprojecten. Dit garandeert de continuïteit van de coöperatie en zo kunnen we meer projecten vanuit onze eigen procesaanpak ontwikkelen.

Belangstelling
De belangstelling voor de bewonersavond in Bodegraven was groot. Zo’n 70 bewoners waren op de informatieavond afgekomen. In de weken daarvoor waren ook al drukbezochte bijeenkomsten in de andere dorpskernen gehouden. Aanvankelijk kwamen er na de presentaties van de gemeente over de opgave, en van De Windvogel over de werkwijze, kritische vragen en opmerkingen uit de zaal. Je kon merken dat niet iedereen enthousiast was over het idee dat er windmolens gebouwd moeten worden in de gemeente. Maar dit was zeker niet de sfeer die de overhand kreeg. Na de pauze gingen de bewoners juist constructief aan de slag met het zoeken naar geschikte locaties voor wind en zon. Al hun vragen, zorgen en kritiekpunten konden zij ook vermelden op de kaarten.

Wethouder Kees Oskam is duidelijk over de opgave van zijn gemeente. “Dit is de opdracht die onze gemeenteraad heeft gekregen; in 2035 is Bodegraven-Reeuwijk klimaatneutraal, dus daarmee gaan we aan de slag. Je kunt natuurlijk de vraag stellen over windmolens, vind je ze mooi, of vind je ze lelijk? Maar er speelt eigenlijk een veel belangrijker vraag: vind je ze nodig? En daarop is mijn antwoord: ja!”

Aan het einde van de avond werden de gebiedskaarten met elkaar vergeleken. Opvallend veel overeenkomsten. Wat natuurlijk niet zo vreemd is in een dichtbevolkt land als Nederland. Ook waren er meteen al ideeën voor drijvende zonneparken in combi-natie met natuurontwikkeling. Al eerder waren er andere mooie ideeën opgehaald voor warmte-koudeopslag bij de surfplas en zonnepanelen boven een parkeergarage.

Vervolg
In dit mooie beeldverslag van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk krijgt u een goede impressie van de opbrengst van de eerste vijf bewonersavonden.

Op 14 mei wordt de tweede fase van het proces in Bodegraven-Reeuwijk georganiseerd. Ook daarvan houden we u op de hoogte.


De kaartjes met symbolen voor windenergie en zonne-energie worden
verschoven op de kaart om de beste locaties te vinden.

Beeldverslag eerste vijf werkateliers duurzame opwek in Bodegraven-Reeuwijk

Vele inwoners uit Bodegraven-Reeuwijk kwamen naar de eerste vijf bewonersavonden over duurzame energieopwekking in de dorpskernen. Het is mooi om te zien dat er zoveel mensen willen nadenken over de vraag hoe de ambities van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk op het gebied van duurzame energieopwekking in de toekomst concreet kunnen worden gemaakt.

Wethouder Oskam legt uit dat de gemeenteraad zich ten doel heeft gesteld van Bodegraven-Reeuwijk voor 2035 een klimaatneutrale gemeente te maken. Uiteindelijk is de gemeente de gemeenschap en die moet dit gaan realiseren! Het college en de raad willen dat de inwoners van de gemeente mede-eigenaar kunnen worden van de oplossing, van de projecten die ertoe moeten leiden dat we minder afhankelijk worden van energie van fossiele grondstoffen.

De gemeenteraad heeft gekozen voor een coöperatieve aanpak, waarbij burgers worden betrokken bij het nadenken over de vraag waar en hoe er gebouwd moet worden. Bovendien heeft de raad gesteld dat de winsten, die met de energieopwekking worden gemaakt, terug moeten vloeien naar de gemeenschap. De lokale energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk werkt hiervoor samen met de landelijke cooperatie De Windvogel.

Tijdens de workshops is aan de hand van een kaart van de gemeente, en schaalmodellen van zonneweiden en windturbines, het gesprek gevoerd over waar duurzame energieopwekking gerealiseerd kan worden. De gemeente maakte een beeldverslag van deze werkateliers. Op 14 mei vindt de tweede rond plaats, waarin we dieper ingaan op de opgehaalde locaties voor zonnevelden en windmolens.

Lees het beeldverslag over de werkateliers van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Drukbezochte werkateliers tonen perspectief voor duurzame energieopwekking

Inwoners van Bodegraven-Reeuwijk hebben de afgelopen weken mogelijke locaties voor wind- en zonne-energie in kaart gebracht. Deze week werd de eerste ronde werkateliers over dit thema afgerond. De inbreng van honderden inwoners wordt nu verwerkt en dient als startpunt voor het vervolggesprek in mei 2018.

Verantwoordelijk wethouder Kees Oskam is tevreden over de vijf werkateliers. “Ik ben blij verrast door de positief-kritische sfeer en goede ideeën en die ik in de dorpen ben tegengekomen. Ze vormen de basis voor onze verkenning van locaties voor wind- en zonne-energie.”

Stickers met windmolens
Tijdens de werkateliers gingen in totaal honderden inwoners aan de slag met speciale plattegronden en stickers met windmolens of zonnevelden. Zo konden de aanwezigen mogelijke locaties voor duurzame energieopwekking aanwijzen. Daarnaast leverden de avonden veel creatieve ideeën op, zoals zonnepanelen als dak boven parkeerplaatsen of op het talud langs de A12.

Vervolgstappen
De zoekgebieden die nu zijn ontstaan worden tijdens het werkatelier in de tweede ronde gepresenteerd. Deze avond vindt plaats op 14 mei 2018 en biedt ruimte voor een discussie over de voorkeuren voor locaties. Deelnemers aan de eerdere werkateliers zijn van harte uitgenodigd bij deze avond aanwezig te zijn. De serie werkateliers wordt op 17 september 2018 afgesloten tijdens de derde ronde. Dan worden per locatie diverse scenario’s uitgewerkt.

Meer informatie over duurzame energieopwekking in Bodegraven-Reeuwijk kunt u vinden op www.bodegraven-reeuwijk.nl/duurzame-energie.

Inwoners Reeuwijk verkennen locaties wind- en zonne-energie

Inwoners van Reeuwijk-Dorp en Nieuwerbrug hebben de eerste stappen gezet in de verkenning van lokale duurzame energieopwekking. Tijdens de werkateliers op 20 en 22 februari gingen de aanwezigen op zoek naar mogelijke locaties voor windmolens en zonnevelden in Bodegraven-Reeuwijk.

Verantwoordelijk wethouder Kees Oskam trapte de eerste werkateliers af. “Alles wat je thuis aan energie bespaart hoef je niet op te wekken”,  benadrukte hij. “Maar besparen alleen is niet genoeg.” Daarmee gaf hij het startsein voor de eerste verkenning van mogelijkheden voor lokale duurzame energieopwekking.

Drijvende zonnepanelen

Tientallen belangstellenden gingen vervolgens aan de slag, samen met de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk en De Windvogel, landelijke coöperatie voor duurzame energie. Speciale plattegronden en stickers met windmolens of zonnevelden hielpen de aanwezigen in hun zoektocht naar locaties. Daarnaast brachten inwoners volop eigen ideeën in. In Reeuwijk-Dorp werden bijvoorbeeld drijvende zonnepanelen voorgesteld. In Nieuwerbrug brainstormden de aanwezigen over een windlint langs de N11, in samenwerking met Alphen aan den Rijn.

Vervolgstappen

De komende weken kunnen ook de inwoners van de overige dorpen meedenken over locaties voor duurzame energieopwekking. Er vinden nog drie werkateliers plaats op 5 maart (Reeuwijk-Brug), 7 maart (Waarder) en 12 maart (Bodegraven). U bent van harte welkom! Via duurzaam@bodegraven-reeuwijk.nl kunt u zich aanmelden. De tweede ronde wordt gehouden op 14 mei en staat in het teken van de locaties die in ronde één zijn opgehaald. Tijdens de derde ronde, op 17 september, worden per locatie diverse scenario’s uitgewerkt.

Meer informatie over duurzame energieopwekking in Bodegraven-Reeuwijk kunt u vinden op www.bodegraven-reeuwijk.nl/duurzame-energie.

Energiecoöperatie officieel opgericht Groene stroom vanuit je eigen achtertuin

De Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk is een feit. Door het ondertekenen van de oprichtingsstatuten op vrijdag 9 februari jl. bij notaris Nicole Stigter van Westerhuis Notarissen te Gouda is de energiecoöperatie formeel opgericht. Deze coöperatie heeft als doel een duurzame lokale energie­voorziening te zijn en is er voor alle inwoners van de gemeente.

De Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk gaat als vervolg op het raadsbesluit van 25 oktober 2017 een bijdrage leveren aan het klimaatneutraal maken van onze gemeente. Samen met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Coöperatie De Windvogel en de Omgevingsdienst Midden Holland wordt een start gemaakt met het realiseren van duurzame elektriciteitsproductie in Bodegraven-Reeuwijk. Daarvoor wil de coöperatie windmolens en zonnevelden gaan bouwen en exploiteren. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zoals verenigingen en instellingen kunnen lid worden van de coöperatie. Leden van de coöperatie zijn afnemers van de lokaal opgewekte duurzame elektriciteit, waarvan de prijs concurrerend zal zijn met die van commerciële aanbieders. Het coöperatieve karakter betekent verder dat winsten terugvloeien naar de lokale gemeenschap. De leden van de coöperatie kunnen via de ledenvergadering meestemmen over belangrijke beslissingen in de coöperatie.

Stuwende kracht

Dick van Elk is initiatiefnemer en adviseur van de coöperatie. “Zonder zijn inbreng en stuwende kracht zou deze coöperatie er niet gekomen zijn”, aldus Jan Bouwens, voorzitter van de coöperatie. De gemeente organiseert een open proces waarin alle belanghebbenden kunnen meedoen en waarin gezamenlijk gezocht wordt naar geschikte locaties voor windmolens en zonnevelden. Daarom organiseert de gemeente samen met De Windvogel een vijftal bewonersavonden om suggesties te inventariseren. De data en locaties van deze bewonersavonden zijn: 20 februari bij Gasterij Vergeer, Reeuwijk-Dorp; 22 februari in het Wierickehuis, Nieuwerbrug; 5 maart in Zalencentrum De Brug, Reeuwijk-Brug; 7 maart in het Huis van Alles, Waarder en tot slot 12 maart in de Trouwzaal van het gemeentehuis, Bodegraven. Aanvang alle avonden om 19.30 uur. Bij de inloopavonden zijn Dick van Elk en het bestuur van de coöperatie, bestaande uit Jan Bouwens (voorzitter), Herbert Pos (secretaris), Broos de Groot (penningmeester) en Rob Kamer (medebestuurslid) zoveel mogelijk aanwezig zijn.

Belangstellenden voor groene stroom vanuit deze nieuwe energiecoöperatie, kunnen ook op de website alle informatie vinden en zich daar ook aanmelden.

Website: www.energiecooperatiebodegraven-reeuwijk.nl

Tekst en beeld: Loes Kamer

https://www.kobr.nl/nieuws/algemeen/18283/energiecooperatie-officieel-opgericht-groene-stroom-vanuit-je-eigen-achtertui-

odegraven

energie

 

Bewonersavonden duurzaam energielandschap Bodegraven-Reeuwijk

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil graag samen met de inwoners op zoek naar locaties voor windmolens en zonnevelden. Daarom organiseert de gemeente een vijftal bewonersavonden om ideeen voor locaties op te halen. De Windvogel is mede-organisator van deze bewonersavonden. Wij roepen onze leden uit Bodegraven-Reeuwijk van harte op om aan te schuiven aan de ontwerptafels.

De data en locaties zijn:
20 februari 2018 – 19:30 – Gasterij Vergeer, Reeuwijk-Dorp
22 februari 2018 – 19:30 – Wierickehuis, Nieuwerbrug,
5 maart 2018 – 19:30 – Zalencentrum De Brug, Reeuwijk-Brug
7 maart 2018 – 19:30 – Huis van Alles, Waarder
12 maart 2018 – 19:30 –Trouwzaal gemeentehuis, Bodegraven

Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk
De Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk maakt het mogelijk voor inwoners om lid te worden, te investeren in windmolens en zonnevelden en om de lokale stroom af te nemen. Met de opbrengsten steunen zij maatschappelijke organisaties zoals sportverenigingen. De Windvogel werkt samen met deze lokale cooperatie om hen in de ontwikkeling van energieprojecten te steunen.

Vervolgtraject locaties
De werkateliers bestaan uit drie rondes. In de eerste ronde kunt u meedoen in de vijf kernen. Doel is om nut en noodzaak van de energietransitie helder te krijgen en een eerste verkenning van de locaties te doen. In mei vindt de tweede ronde plaats. Dan bespreken we in een gemeentebreed atelier de mogelijke locaties die in ronde één zijn opgehaald. In de derde ronde worden per mogelijke locatie diverse scenario’s uitgewerkt. Deze ronde vindt plaats in september en wordt ook weer gemeentebreed gehouden.

Meld u aan
Iedereen kan meedoen. Aanmelden kan voor 16 februari via duurzaam@bodegraven-reeuwijk.nl.

Meer informatie
Brief van de gemeente aan de inwoners d.d. 4 feb 2018
Infographic Duurzame Energie gemeente Bodegraven Reeuwijk feb 2018

Raad Bodegraven-Reeuwijk besluit tot coöperatieve uitgangspunten

De gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk heeft op 12 september besloten om akkoord te gaan met de volgende 6 uitgangspunten voor de ontwikkeling van windmolens en zonnevelden in de gemeente:

1. Om de doelstelling klimaatneutraal in 2035 te halen wordt de trias energetica toegepast, waarbij op alle drie de punten maximaal wordt ingezet zodat de doelstelling behaald kan worden. Hierbij wordt zowel ingezet op energiebesparing als op warmte-oplossingen, kleine- en grootschalige duurzame energieopwekking.
2. Bij de ontwikkeling en exploitatie van windturbines en zonneweiden heeft de omgeving een actieve en betrokken rol. Opbrengsten vloeien maximaal terug naar de gemeenschap. Wind- en zonprojecten die coöperatief ontwikkeld zijn, en dus van en voor de eigen inwoners en lokale ondernemers zijn, hebben sterk de voorkeur. Initiatiefnemers worden getest op basis van een plan van aanpak voor proces participatie en op basis van een profijtplan.
3. Er wordt gekeken of er zowel binnen als buiten de eigen gemeentegrenzen windturbines en zonneweiden gerealiseerd kunnen worden, al dan niet in samenwerking met buurgemeenten.
4. De gemeente neemt de regie door onderzoek te doen naar de ruimtelijke, milieutechnische, landschappelijke en maatschappelijke inpasbaarheid van windturbines en zonneweiden binnen de gemeentegrenzen.
5. Grondeigenaren en –gebruikers dienen in aangewezen ontwikkelgebieden gezamenlijk tot één plan en één verdeelsleutel te komen.
6. De gemeente gaat direct bij aanvang van ‘het plan van aanpak verkenning kansrijke locaties windturbines’ in gesprek met de provincie Zuid-Holland over de kans van slagen van deze locaties.

Daarnaast heeft de raad kennis genomen van het plan van aanpak verkenning kansrijke locaties windturbines en zonneweiden, ingebracht door de Windvogel, om te komen tot locaties met participatie van de inwoners.

Lees hier het raadsbesluit Uitgangspunten Windturbines en Zonnevelden.

Bewonersproces van onderop in Bodegraven-Reeuwijk

routekaartIn Bodegraven-Reeuwijk werken we samen met de gemeente om een bewonersproces op te starten, waarin we samen gaan zoeken naar locaties voor zonnevelden en windmolens. De gemeente is ambitieus met het doel om in 2035 klimaatneutraal te zijn voor zowel het huishoudelijke energieverbruik als het verbruik door bedrijven. Dat betekent voor 1,5 PJ aan duurzaam opgewekte energie. Op 10 oktober bespreekt de gemeenteraad de uitgangspuntennotitie en de procesaanpak die De Windvogel voorstelt. Als u lid bent van De Windvogel, kom dan deze avond om u te laten horen voor windmolens en zonnevelden in uw gemeente.

Uitgangspunten gemeente

Over de uitgangspunten is nu al bekend dat het de bedoeling is dat de duurzame energieprojecten coöperatief ontwikkeld moeten worden, dat er samen met de bewoners naar locaties wordt gezocht en dat de revenuen terugvloeien naar het gebied. Als de raad de uitgangspuntennotitie goedkeurt, dan gaat De Windvogel hierin samenwerken met de lokale coöperatie.

Lokale coöperatie

De lokale coöperatie is in oprichting en nog op zoek naar nieuwe leden. Wilt u zich aansluiten, neem dan contact op met info@windvogel.nl. De Windvogel gaat vervolgens samen met de coöperatie en de bewoners de energieopgave voor zonne- en windenergie invullen.

Oskam AD

Lees hier het artikel van 29 september 2017 in het AD Groene Hart.

“Bodegraven-Reeuwijk krijgt nieuwe energie!” Open avond 5 september

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft onlangs een Routekaart voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Dit betekent dat de gemeente stappen gaat zetten richting klimaatneutraal 2035. Windenergie en zonne-energie zijn daar een onmisbaar onderdeel van.

Uit de Routekaart:
“Een belangrijk aandachtspunt is een substantiële toename van de lokale duurzame energieopwekking. Hierbij gaat het zowel om wind- en zonne-energie als aardwarmte, warmte- en koudeopslag, gebruik van biomassa en warmte/koudewinning uit oppervlaktewater.”

Locaties voor zon en wind

De gemeente heeft De Windvogel benaderd om samen op te trekken om de inwoners te betrekken bij de ruimtelijke planvorming. Het gaat immers om de eigen woonomgeving. De gemeente vindt het belangrijk dat de bewoners betrokken zijn bij de keuzes van locaties voor windmolens en zonnevelden. Daarom gaat de gemeente in de herfst van 2017 een aantal bewonersavonden organiseren in samenwerking met De Windvogel, als de gemeenteraad op 10 oktober met deze plannen instemt.

Wat kunt u doen?

De Windvogel wil graag – vooruitlopend op de plannen van de gemeente – haar leden bij elkaar brengen en organiseren. Samen staan we sterk voor windmolens en zonnevelden in uw eigen gemeente. Wij willen lokaal duurzame energie opwekken, en de gemeente en de provincie laten zien dat we dit als bewoners, van onderop, kunnen organiseren en uitvoeren.

Meedoen: kom ook op 5 september

Als u als lid van De Windvogel deze positieve ontwikkelingen in uw gemeente wilt steunen, dan bent u van harte welkom op dinsdagavond 5 september in De Ark te Reeuwijk. Op deze avond hoort u meer over de plannen en wat uw hierin als inwoner kunt betekenen.

Aanmelden voor deze avond kan via inge.verhoef[at]windvogel.nl.

Nieuwsbrief

Ook wanneer u niet kunt, maar toch deze ontwikkelingen wilt blijven volgen, kunt u zich aanmelden voor een nieuwsbrief via inge.verhoef[at]windvogel.nl.

Wij hopen u te zien op 5 september!

Windwerkgroep op weg naar Klimaattop Bodegraven-Reeuwijk

Op woensdagavond 28 september is er een lokale klimaattop in Bodegraven-Reeuwijk. De windwerkgroep Bodegraven – Reeuwijk van De Windvogel zal haar plannen voor een moderne windmolen op de plaats van de oude windmolen inbrengen.

Petitie
De milieuwethouder Cees Oskam nam op 27 mei de 660 handtekeningen in ontvangst na de uitleg van Dick van Elk over de petitie voor een nieuwe grotere windmolen. Vriend en vijand waren verbaasd over zo ongelofelijk veel voorstanders en slechts 3 (drie!) tegenstanders. En nu vlug verder. Met zoveel urgentie voor maatregelen en zoveel voorstanders onder de plaatselijke bevolking is Bodegraven-Reeuwijk een voorbeeld voor Nederland. Iedere bestuurders zal een dergelijke steun van de bevolking verwelkomen. Op de Lokale Klimaattop op 28 september, waarbij ideeën voor een routeplan gevraagd worden, brengen wij een windvoorstel in. Dit moet in de Routekaart naar 2035 worden vastgelegd. “Zonder wind gaat het niet!”, aldus een van de initiatiefnemers Broos de Groot.

Meer informatie over de Lokale Klimaattop: https://duurzaambouwloket.nl/agenda-klimaattop-bodegraven-reeuwijk-samen-duurzaam-308.html