“Bodegraven-Reeuwijk krijgt nieuwe energie!” Open avond 5 september

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft onlangs een Routekaart voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Dit betekent dat de gemeente stappen gaat zetten richting klimaatneutraal 2035. Windenergie en zonne-energie zijn daar een onmisbaar onderdeel van.

Uit de Routekaart:
“Een belangrijk aandachtspunt is een substantiële toename van de lokale duurzame energieopwekking. Hierbij gaat het zowel om wind- en zonne-energie als aardwarmte, warmte- en koudeopslag, gebruik van biomassa en warmte/koudewinning uit oppervlaktewater.”

Locaties voor zon en wind

De gemeente heeft De Windvogel benaderd om samen op te trekken om de inwoners te betrekken bij de ruimtelijke planvorming. Het gaat immers om de eigen woonomgeving. De gemeente vindt het belangrijk dat de bewoners betrokken zijn bij de keuzes van locaties voor windmolens en zonnevelden. Daarom gaat de gemeente in de herfst van 2017 een aantal bewonersavonden organiseren in samenwerking met De Windvogel, als de gemeenteraad op 10 oktober met deze plannen instemt.

Wat kunt u doen?

De Windvogel wil graag – vooruitlopend op de plannen van de gemeente – haar leden bij elkaar brengen en organiseren. Samen staan we sterk voor windmolens en zonnevelden in uw eigen gemeente. Wij willen lokaal duurzame energie opwekken, en de gemeente en de provincie laten zien dat we dit als bewoners, van onderop, kunnen organiseren en uitvoeren.

Meedoen: kom ook op 5 september

Als u als lid van De Windvogel deze positieve ontwikkelingen in uw gemeente wilt steunen, dan bent u van harte welkom op dinsdagavond 5 september in De Ark te Reeuwijk. Op deze avond hoort u meer over de plannen en wat uw hierin als inwoner kunt betekenen.

Aanmelden voor deze avond kan via inge.verhoef[at]windvogel.nl.

Nieuwsbrief

Ook wanneer u niet kunt, maar toch deze ontwikkelingen wilt blijven volgen, kunt u zich aanmelden voor een nieuwsbrief via inge.verhoef[at]windvogel.nl.

Wij hopen u te zien op 5 september!

Slotrapport Project A15: slaagkans windprojecten verbeteren door burgerparticipatie

logo PA15Natuur & Milieu en Milieudefensie werken samen aan een droom: de A15 moet de eerste duurzame snelweg ter wereld worden. Wat hebben we nodig om windenergie groot te laten worden in Nederland? In dit slotrapport “The lessons learned” deelt Project A15 de belangrijkste lessen die ze onderweg naar de duurzame snelweg hebben geleerd en geven ze hun beste tips.

Burgers betrekken in windenergie
Veel windprojecten stranden of lopen vertraging op doordat er lokaal veel weerstand ontstaat. Om dat te ondervangen
is het daarom heel belangrijk om lokaal draagvlak voor windenergie te creëren. We moeten burgers betrekken en hen een volwaardige rol geven in de besluitvorming. Op tijd, transparant en positief communiceren is daarbij essentieel.

Wat hebben we geleerd tijdens Project A15?
We merkten dat windprojecten waarin burgers participeren, positiever worden ontvangen en daardoor makkelijker van de grond komen. Burgers kunnen op deze manier een significante rol spelen in de energietransitie. Het is wel belangrijk dat er op lokaal niveau één of meer trekkers zijn voor een burgerwindinitiatief.

Wat was succesvol en waarom?
Door te kiezen voor een aanpak waarin bewoners centraal staan, overtuigden we bewoners en de lokale politiek ervan dat een windproject een positieve bijdrage kan leveren aan de gemeenschap en omgeving. Zowel bewoners als politiek staan open voor windprojecten die een deel van de opbrengst inzetten voor lokale leefbaarheids- en duurzaamheidsdoelen.

Waarom is het niet gelukt?
We hebben niet op alle locaties grote groepen mensen kunnen binden aan een lokaal burgerwindinitiatief. Windprojecten zijn ingewikkelde projecten en nemen veel tijd in beslag. De looptijd van Project A15 (3 jaar) was te kort voor het realiseren van de daadwerkelijke bouw van windmolens. Als plannen nog niet heel concreet zijn, dan willen de meeste mensen zich er nog niet voor inspannen of zich er aan verbinden. Ook hebben we gezien dat op veel locaties die geschikt zijn voor windenergie al projectontwikkelaars actief zijn. Voor een burgerinitiatief met vrijwilligers is het geen eenvoudige opgave om zich te handhaven binnen projecten waar ook professionele projectontwikkelaars betrokken zijn.

Wat hebben we nodig om het te laten slagen?
Overheden moeten burgerparticipatie centraal stellen bij windplannen. Het is heel belangrijk dat bewoners en vooral de direct omwonenden vanaf het begin worden betrokken wanneer er plannen zijn voor een windproject. Natuurlijk zal niet iedereen staan juichen, maar als er een gesprek plaatsvindt vóórdat alles al vast ligt, zal de discussie veel genuanceerder worden gevoerd.

Lees het eindrapport van Project A15 hier.

Tips over draagvlak voor windenergie staan in het rapport “Voor de Wind” van Project A15, op te vragen via de servicelijn van Milieudefensie servicelijn[at]milieudefensie.nl.

‘Een burgerwindmolen in Lansingerland, doet u mee?’

windmolen gijs en fieneOp woensdag 25 november kunt u meedoen aan een bijeenkomst met als doel burgers te activeren die samen aan de slag willen gaan met windenergie in de gemeente Lansingerland. De Windvogel organiseert deze publieksbijeenkomst samen met project A15.

Doe mee en profiteer mee
U kunt als inwoner zelf meeprofiteren van de windmolens die in de gemeente gebouwd gaan worden. Dat kan door zelf een energiecoöperatie of -werkgroep op te richten, met de steun van De Windvogel en Project A15. Dat is de boodschap van de publieksbijeenkomst op 25 november voor windenergie in Lansingerland in de Rank , Kerkstraat 13 te Bleiswijk.

Programma
Wij zullen deze avond de stand van zaken schetsen wat betreft het gemeentelijk en het provinciaal beleid en de mogelijke locaties van de windmolens. Daarna zullen we uitleggen dat we een deel van het windpark coöperatief willen gaan ontwikkelen, dat wil zeggen dat de burger mede-eigendom krijgt en kan meebeslissen over de exploitatie en over de revenuen. Burgers kunnen zelf duurzame projecten aandragen die gefinancierd worden uit de opbrengsten van de windmolen(s). Op deze avond willen we met u in gesprek gaan over de mogelijke kansen, zorgen en vragen, en de behoefte aan  themabijeenkomsten inventariseren bij de aanwezigen. De avond duurt van 19:30 tot 22:00 uur.

Burgerparticipatie
De gemeente Lansingerland vindt burgerparticipatie erg belangrijk. Daarom organiseert Windvogel op eigen initiatief voor inwoners van Lansingerland een publieksbijeenkomst. Iedereen is welkom. De omwonenden van het Bleizo terrein gaan we huis-aan-huis uitnodigen. Dit bedrijventerrein is een ruime locatie die de eerst mogelijke geschikte plek is om de windmolens op te gaan bouwen. De omwonenden hebben het meeste belang bij een goede ontwikkeling en profijt van het windpark.

Locatie
De locatie: de Rank , Kerkstraat 13, Bleiswijk.
Het programma worden nader bekend gemaakt.
De avond duurt van 19:30 tot 22:00 uur.

Meer informatie over het burgerinitiatief Lansingerwind vindt u hier.

Like de Facebookpagina Lansingerwind voor alle informatie.

Discussieavonden: Nederland aan fossielvrije energie

logo-milieudefensie-312x57Nederland zonder fossiele brandstoffen en met 100% duurzame energie. Dat kan! Overal in het land zijn bewonersgroepen actief voor zonne- en windenergie, of tegen de kwalijke gevolgen van olie of (schalie)gas. Tegen welke blokkades lopen zij aan? Hoe kunnen we de energietransitie versnellen? Help ons deze vraag te beantwoorden en kom naar een van de discussieavonden deze herfst.

In Nederland is er een revolutie op het gebied van energie gaande: mensen willen af van olie, gas en kolen en kiezen voor 100% duurzaam met zon, wind en energiebesparing. Waarom bungelt Nederland dan nog steeds onderaan in de Europese ranglijsten op het gebied van duurzaamheid? De voordelen van een fossielvrij Nederland zijn toch duidelijk: het is klimaatvriendelijk, levert banen op met toekomst, is goedkoper en maakt ons minder afhankelijk van instabiele regio’s.

Data en locaties
Nederland zonder Schaliegas: woensdag 16 september in de Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, Den Bosch
Nederland zonder Gronings gas: woensdag 23 september in het Kasteel, Melkweg 1, Groningen
Nederland zonder Shell: woensdag 30 september in Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam
Nederland aan zonne- en windenergie: woensdag 7 oktober in Ekko, Bemuurde Weerd WZ 3, Utrecht

Aanvang: 20.00uur (zaal open om 19.30uur)

Lees hier meer informatie over de discussieavonden van Miliedefensie.

Participatieplan verplicht bij nieuwe windmolens

tweedekamerDe Tweede Kamer heeft gisteren gekozen voor een verplichte omgevingsvisie voor gemeenten. Hierin staat onder andere dat gemeenten de burgerparticipatie moeten regelen met een participatieplan. Op het vlak van burgerparticipatie is de wet nu aangescherpt. Met amendement 109 is de maatschappelijke participatie bij projectbesluiten versterkt. Bij windenergieprojecten wordt een participatieplan verplicht (163). Het bevoegd gezag maakt daarin afspraken met de initiatiefnemer van een windplan over hoe de samenleving bij de plannen wordt betrokken.

De burger zo vroeg mogelijk betrekken
In de praktijk betekent dit dat elke projectontwikkelaar van windenergie nu verplicht een plan moet opstellen waarin staat hoe de burger betrokken is. Dit kan door samen te werken met een burgercooperatie, maar ook door aandelen uit te geven. In dat geval is er sprake van financiele participatie. De Windvogel pleit als burgercooperatie voor procesparticipatie, waarbij de burger in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken is en (een deel van) het eigendom van de windturbines verkrijtgt. Door dit eigendom kunnen burgers zelf bepalen wat er met de opbrengsten uit de windenergie gebeurt.

Bron: Binnenlands Bestuur

Een burgerwindmolen voor Roermond?

Windcafé op 10 juni De energiecoöperaties RoerOmEnergie en Zuidenwind nodigen de inwoners van Roermond uit om op woensdagavond 10 juni naar het windcafé in het Groenhuis te komen. Deze avond is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in duurzame energie voor en door burgers. Een avond over eigen stroom opwekken en afnemen en daar de vruchten van plukken!

Een burgerwindmolen voor Roermond Ook in Roermond is het mogelijk om windmolens voor en door burgers te bouwen, volgens windmolen-expert Frits Ogg. “Een windmolen bouw je niet zomaar maar het is niet onmogelijk want vele burgers zijn u al voorgegaan. Ook een kleine windmolen behoort tot de mogelijkheden, maar de moderne grote machines van tegenwoordig zijn veel rendabeler.“ Energiecoöperatie Zuidenwind, die momenteel een windmolen in Neer bouwt, zal op deze avond kennis delen en alle vragen over windenergie beantwoorden.

Locatie: Groenhuis, Godsweerderstraat 2, Roermond
Wanneer: Woensdag 10 juni, 19:30 uur / Aanmelden is niet nodig

Lees hier verder. Poster Windcafe Roermond 10 juni3

De Windvogel lid van Windvereniging Zeewolde

Windpark ZeewoldeDe Windvogel is lid geworden van Windvereniging Zeewolde. Dit is een vereniging van initiatiefnemers voor windenergie in Flevoland. Het bestuur van De Windvogel heeft tot dit lidmaatschap besloten op 9 april jl. In Zeewolde komt circa 300 MW aan windmolens te staan. Dit komt neer op circa 100 windmolens. Oude turbines worden vervangen door nieuwe, efficiëntere turbines. De bouw van de eerste lijnen zal gaan plaatsvinden in 2019 en 2020.  De Windvogel is lid geworden, omdat ze ook twee windmolens in het gebied heeft. Dit is een voorwaarde om lid te mogen worden.

Impuls aan economie in Flevoland

De missie van Windvereniging Zeewolde is om samen met alle bewoners, grondeigenaren en windmoleneigenaren te werken aan een nieuwe generatie windturbines in Flevoland waarmee zij een impuls geven aan de lokale economie en een ruimtelijke kwaliteitsslag willen maken. Daarnaast leveren de windmolens natuurlijk een grote bijdrage aan een energieneutrale samenleving.

Burgerparticipatie als voorwaarde

Een van de voorwaarden die de overheid stelt, is dat er door de initiatiefnemers 2,5 % als burgerparticipatie word aangeboden aan de omliggende dorpen (Zeewolde en Almere). De Ontwikkelvereniging onderzoekt samen met Zeewolde op welke wijze en door wie dit word opgepakt. De Windvogel houdt zich aanbevolen als samenwerkingspartner.

Energietransitie naar een energiedemocratie

Van de voorzitter – Siward Zomer

Afgelopen maand bracht de Europese Federatie van Energiecoöperaties een boek uit met de titel: “Een energietransitie naar een energiedemocratie.” Het boek was een eindrapportage van drie jaar samenwerken met allerlei energiecoöperaties in Europa. De voornaamste conclusies waren dat de meeste energiecoöperaties het eens zijn over twee punten: ten eerste dat burgers momenteel de energietransitie betalen en ten tweede dat natuurlijke energiebronnen gemeengoed zijn. De Windvogel vindt dit ook belangrijke onderwerpen in de energietransitie en zal in de toekomst op deze twee punten meer aandacht vestigen in Nederland.

Burgers betalen de energietransitie

In Nederland zie je inderdaad dat burgers de voornaamste geldschieters voor de transitie zijn. Consumenten, voornamelijk kleingebruikers, betalen sinds 1 januari 2013 Opslag Duurzame Energie, ongelukkig afgekort tot ODE gelijknamig met de Organisatie voor Duurzame Energie. Deze opslag wordt gebruikt voor de subsidiëring van duurzame energie. Een groot gedeelte van het opgehaalde geld van burgers wordt nu gebruikt om internationale bedrijven te spekken door onrendabele kolencentrales te subsidiëren bij het verbranden van Canadees hout. Daarnaast betalen burgers vastrecht voor de netaansluiting dat gebruikt wordt voor de aanpassingen aan het netwerk. Dat is nog niet alles; ook het geld van burgers als spaarder bij duurzame banken en hun pensioengeld wordt gebruikt voor investeringen in duurzame energieprojecten.

Natuurlijke bronnen zijn gemeengoed

Een gemeengoed is iets dat van de gemeenschap is, een goed dat je derhalve niet kan privatiseren zodat alleen een selecte groep mensen daar toegang tot heeft. In Nederland wordt water als gemeengoed gedefinieerd, vandaar dat onze waterschappen nog democratisch georganiseerde organisaties zijn. Energie, en met name duurzame energiebronnen, zouden ook gemeengoed moeten zijn. Deze bronnen zouden daarom gedemocratiseerd moeten worden, en toegankelijk voor iedereen om te gebruiken en er de vruchten van te plukken (financieel en energetisch).

Ethisch recht van directe burgerparticipatie

Om bovenstaande redenen vindt De Windvogel, en vele energiecoöperaties door heel Europa, dat wij als democratisch georganiseerde burgercoöperatie het ethische recht hebben om directe participatie van burgers in windprojecten op te eisen. We werken daarom samen met lokale politieke partijen en overheden om de voorwaarden te stellen waarop burgers in toekomstige windprojecten mee kunnen doen, zodat zij over de opbrengsten en de energiestromen kunnen beslissen. Hiermee democratiseren we de energietransitie en maken we de toekomst van Nederland niet alleen energetisch duurzaam, maar zal dit ook de sociale en politieke duurzaamheid van Nederland versterken. In ieder geval is één ding zeker over de toekomst van de energietransitie, De Windvogel gaat het druk krijgen.