“Bodegraven-Reeuwijk krijgt nieuwe energie!” Open avond 5 september

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft onlangs een Routekaart voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Dit betekent dat de gemeente stappen gaat zetten richting klimaatneutraal 2035. Windenergie en zonne-energie zijn daar een onmisbaar onderdeel van.

Uit de Routekaart:
“Een belangrijk aandachtspunt is een substantiële toename van de lokale duurzame energieopwekking. Hierbij gaat het zowel om wind- en zonne-energie als aardwarmte, warmte- en koudeopslag, gebruik van biomassa en warmte/koudewinning uit oppervlaktewater.”

Locaties voor zon en wind

De gemeente heeft De Windvogel benaderd om samen op te trekken om de inwoners te betrekken bij de ruimtelijke planvorming. Het gaat immers om de eigen woonomgeving. De gemeente vindt het belangrijk dat de bewoners betrokken zijn bij de keuzes van locaties voor windmolens en zonnevelden. Daarom gaat de gemeente in de herfst van 2017 een aantal bewonersavonden organiseren in samenwerking met De Windvogel, als de gemeenteraad op 10 oktober met deze plannen instemt.

Wat kunt u doen?

De Windvogel wil graag – vooruitlopend op de plannen van de gemeente – haar leden bij elkaar brengen en organiseren. Samen staan we sterk voor windmolens en zonnevelden in uw eigen gemeente. Wij willen lokaal duurzame energie opwekken, en de gemeente en de provincie laten zien dat we dit als bewoners, van onderop, kunnen organiseren en uitvoeren.

Meedoen: kom ook op 5 september

Als u als lid van De Windvogel deze positieve ontwikkelingen in uw gemeente wilt steunen, dan bent u van harte welkom op dinsdagavond 5 september in De Ark te Reeuwijk. Op deze avond hoort u meer over de plannen en wat uw hierin als inwoner kunt betekenen.

Aanmelden voor deze avond kan via inge.verhoef[at]windvogel.nl.

Nieuwsbrief

Ook wanneer u niet kunt, maar toch deze ontwikkelingen wilt blijven volgen, kunt u zich aanmelden voor een nieuwsbrief via inge.verhoef[at]windvogel.nl.

Wij hopen u te zien op 5 september!

Participatieplan verplicht bij nieuwe windmolens

tweedekamerDe Tweede Kamer heeft gisteren gekozen voor een verplichte omgevingsvisie voor gemeenten. Hierin staat onder andere dat gemeenten de burgerparticipatie moeten regelen met een participatieplan. Op het vlak van burgerparticipatie is de wet nu aangescherpt. Met amendement 109 is de maatschappelijke participatie bij projectbesluiten versterkt. Bij windenergieprojecten wordt een participatieplan verplicht (163). Het bevoegd gezag maakt daarin afspraken met de initiatiefnemer van een windplan over hoe de samenleving bij de plannen wordt betrokken.

De burger zo vroeg mogelijk betrekken
In de praktijk betekent dit dat elke projectontwikkelaar van windenergie nu verplicht een plan moet opstellen waarin staat hoe de burger betrokken is. Dit kan door samen te werken met een burgercooperatie, maar ook door aandelen uit te geven. In dat geval is er sprake van financiele participatie. De Windvogel pleit als burgercooperatie voor procesparticipatie, waarbij de burger in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken is en (een deel van) het eigendom van de windturbines verkrijtgt. Door dit eigendom kunnen burgers zelf bepalen wat er met de opbrengsten uit de windenergie gebeurt.

Bron: Binnenlands Bestuur

De Windvogel lid van Windvereniging Zeewolde

Windpark ZeewoldeDe Windvogel is lid geworden van Windvereniging Zeewolde. Dit is een vereniging van initiatiefnemers voor windenergie in Flevoland. Het bestuur van De Windvogel heeft tot dit lidmaatschap besloten op 9 april jl. In Zeewolde komt circa 300 MW aan windmolens te staan. Dit komt neer op circa 100 windmolens. Oude turbines worden vervangen door nieuwe, efficiëntere turbines. De bouw van de eerste lijnen zal gaan plaatsvinden in 2019 en 2020.  De Windvogel is lid geworden, omdat ze ook twee windmolens in het gebied heeft. Dit is een voorwaarde om lid te mogen worden.

Impuls aan economie in Flevoland

De missie van Windvereniging Zeewolde is om samen met alle bewoners, grondeigenaren en windmoleneigenaren te werken aan een nieuwe generatie windturbines in Flevoland waarmee zij een impuls geven aan de lokale economie en een ruimtelijke kwaliteitsslag willen maken. Daarnaast leveren de windmolens natuurlijk een grote bijdrage aan een energieneutrale samenleving.

Burgerparticipatie als voorwaarde

Een van de voorwaarden die de overheid stelt, is dat er door de initiatiefnemers 2,5 % als burgerparticipatie word aangeboden aan de omliggende dorpen (Zeewolde en Almere). De Ontwikkelvereniging onderzoekt samen met Zeewolde op welke wijze en door wie dit word opgepakt. De Windvogel houdt zich aanbevolen als samenwerkingspartner.