Algemene Ledenvergadering 24 september 2016

IMG_0798Vooraankondiging: Op zaterdag 24 september is er weer een ALV van De Windvogel van 11 tot 13 uur. Alle leden zijn van harte uitgenodigd.

Op zaterdag 24 september is er weer een Algemene Ledenvergadering (ALV) van coöperatieve vereniging De Windvogel BA. Het jaarverslag en de jaarrekening staan op de website van De Windvogel.

forze fotoLezing over waterstofauto’s
Forze is het waterstof raceteam van de TU Delft en met 70 man maken zij ‘s werelds eerste waterstof raceauto die het zal opnemen tegen benzine auto’s in een bestaan-de competitie. Hiermee willen zij de studenten betere ingenieurs maken en het grotere publiek bekend maken met deze technologie. In deze lezing zullen de studenten u laten zien dat het rijden op waterstof veilig, betrouwbaar en gaaf is.
Hoe verhoudt deze ontwikkeling zich tot elektrisch rijden? Wat kan windenergie nog betekenen? Wilt u daar meer van weten, of vragen stellen? Grijp dan nu uw kans.

Tijd: 11:00 tot 13:00 uur, aansluitend lunch

Locatie: Kantoor De Windvogel, Herculesplein 5 te Utrecht

Agenda
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Notulen ALV 28 mei 2016
4. Stand van Zaken Bestuur
5. Financieel Jaarverslag 2015 en toelichting op ontwikkelingen betreffende Jaarreke-ning 2015
6. Campagne-ideeën Ledenwerving 2016 – 2017 – 2018
7. Lezing over Waterstofauto’s (TU Delft)
8. Rondvraag en lunch

Nieuwe website over burgerwindmolens in Emmen

20160528134709_IMG_0849De nieuwe website over burgerwindmolens in Emmen is online.
Per gebied is er één burgerwindmolen; dat betekent dat de burgercoöperatie eigenaar van deze windmolen is en dat inwoners van Emmen lid van deze coöperatie kunnen worden. Leden kunnen meedoen in het bestuur van de burgermolen en geld lenen aan de coöperatie voor de financiering van de windmolens.

Hoe het precies in zijn werk gaat, leest u op deze gezamenlijke website van Raedthuys Pur Energie, Yard Energy en De Windvogel: www.windenergieinemmen.nl/burgerwindmolens.

Hier kunt u de brief naar omwonenden lezen die gestuurd is naar de direct omwonenden van de beoogde windparken op de locaties N34, Zwartenbergerweg en Pottendijk op 10 juni.

 

Burgerinitiatief Lansingerwind in commissie Ruimte op 21 juni

lansingerlandOp dinsdag 21 juni wordt het burgerinitiatief Lansingerwind besproken in de commissie Ruimte van de gemeenteraad van Lansingerland. Ook staat de Routekaart windenergie op de agenda. Met deze routekaart geeft het college inzicht in de te nemen stappen met betrekking tot windenergie in Lansingerland. Ook komen de uitgangspunten die het college wil hanteren bij beleidsvorming en besluitvorming over windenergie in Lansingerland aan bod, onder andere dat omwonenden profijt hebben van de opgewekte windenergie.

”Gezien deze uitgangssituatie wil het college meewerken aan de realisatie van de provinciale windenergie-opgave. Dit betekent dat we onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om niet alleen de afgesproken 12 MW aan windenergie (conform de convenant afspraken) te realiseren, maar ook de kansen af te wegen met betrekking tot de aanvullende locaties. Daarbij is het essentieel dat de effecten van de ontwikkeling ruimtelijk en maatschappelijk aanvaardbaar zijn.

In de ideale situatie ziet het college dat inwoners en bedrijven de te realiseren windturbines (deels) gezamenlijk exploiteren waardoor de opbrengsten van windenergie (deels) terugvloeien naar de lokale samenleving. Dit is een wezenlijk aspect in de realisatie van windenergie. Door de deelneming van inwoners aan de windturbines is de betrokkenheid bij en het draagvlak voor windenergie groter en ziet men ook direct en concreet de lasten vertaald in positieve lokale resultaten.’

De lokale coöperatie Nieuwe Lansinger Stroom (i.o) heeft samen met De Windvogel een burgerinitiatief ingediend bij de gemeente Lansingerland. Het burgerinitiatief wil een of meerdere windturbines in Lansingerland bouwen, samen met de inwoners en bedrijven uit Lansingerland. Doel is om een sociale en duurzame ontwikkeling vanuit de inwoners en bedrijven op gang te brengen die zichzelf bekostigt en in stand houdt. De opbrengsten van de windturbines moeten maximaal ten goede komen aan de inwoners, bedrijven en duurzame projecten in de openbare ruimte van Lansingerland. De windturbines fungeren als vliegwiel voor verdere duurzame maatschappelijke ontwikkeling. Lees hier de tekst van het Samenvatting burgerinitiatief Lansingerland 30 jan 2016.

De agenda van de vergadering van de commissie Ruimte is te vinden op de website van de Gemeente Lansingerland.

Inspreektekst gemeenteraad Emmen

siward insprekenGeacht college, geachte raadsleden,

Ik ben Siward Zomer, ik ben voorzitter van coöperatieve vereniging De Windvogel. Wij zijn een burgercoöperatie met 3300 leden door heel Nederland. Op dit moment hebben we vijf turbines waarvan we eréén delen met een lokale coöperatie in Limburg. De Windvogel is al jaren actief in Emmen, we hebben altijd getracht om inwoners van Emmen op een positieve manier te betrekken bij de ontwikkelingen.

Wij zijn een bijzondere partij hier in Emmen. Wij hebben geen grondposities en zijn geen direct belanghebbenden. Wij zijn van de partij in Emmen, omdat wij na het gebruik van ons spreekrecht in januari 2014 ambtelijk overeengekomen zijn dat wij ons inzetten voor een coöperatieve aanpak van het windproject in Emmen. Wij zijn ervan overtuigd dat alleen wanneer burgers op een gelijkwaardige manier mee mogen ontwikkelen, hun belangen het beste gediend zijn, in de procesparticipatie, de financiële participatie en de ruimtelijke participatie.

Een coöperatieve aanpak werkt als volgt:

o In een coöperatie heeft elk lid één stem ongeacht hij of zij heeft geinvesteerd en iedereen, zowel in de omgeving van het windpark als in de gemeente Emmen kan meedoen;

o Het rendement van de exploitatie van windenergie wordt door de coöperatie besteedt aan lokale duurzame projecten, in ieder geval aan die zaken die de lokale leden belangrijk vinden;

o De leden die geld aan de coöperatie lenen, krijgen een normaal rendement op hun investering. Deze opbrengsten komen dus ook terecht bij de lokale gemeenschap;

o De coöperatie kan ook, in overleg met direct omwonenden, in andere maatschappelijke projecten in de buurt investeren.

Helaas is deze aanpak aan de kant geschoven en is deze aanpak in het afgelopen proces van Platform Windkracht 3 niet gehanteerd noch is er aandacht aangegeven.
Nu staan we op een nieuw punt. Gelukkig zien enkele van de initiatiefnemers de waarde van deze coöperatieve aanpak in en nemen deze aanpak op in hun aanbod.

Door de burgers van Emmen mede-ontwikkelaar te maken, gaat 100% van de winst van de burgerwindmolens naar de burgers. Echter wanneer er eisen voor de bouw van deze windparken gehanteerd worden die de winsten zodanig verlagen dat het risico voor gewone burgers (of zelfs de ontwikkelaar) te groot wordt om mee te doen, dan blijft er niets over voor de gemeenschap.
Nu lijkt het dat u kortstondig een overwinning heeft behaald, maar op de lange termijn doet u uw burgers tekort. Niet alleen zorgen de eisen ervoor dat er minder rendementen besteed kunnen worden aan duurzame ontwikkeling, de eisen zorgen er ook voor dat de ruimte die in Emmen aanwezig is om duurzame energie op te wekken verspild wordt, door te kiezen voor oudere en kleinere windturbines, die veel minder kWh opwekken dan mogelijk is voor deze locaties.

Ik begrijp dat het ontwikkelingsproces van windenergie in Emmen politiek beladen is en dat u deze windmolens liever ergens anders had gehad. Maar u weet ook dat deze energieopgave er ligt.

Mijn vraag aan u is dan ook om deze politieke beladenheid te overstijgen en het belang van alle Emmenaren te dienen door ervoor te zorgen dat u via coöperatieve participatie en werkbare ruimtelijke eisen het maximale voor uw burgers uit deze duurzame ontwikkeling haalt.

Emmen, 1 juni 2016

De Windvogel, één van de eerste energiecooperaties

Logo-De-Windvogel-rond feestmolentjesDe Windvogel is één van de eerste energiecoöperaties in Nederland. In 1994 bouwden we onze eerste ‘tweewieker’ die stroom opwekte voor 20 huishoudens. Nu bouwen we moderne windturbines die wel 1500 huishoudens van stroom voorzien.

25 jaar terug en 25 jaar vooruit

‘De Windvogel is er niet minder actief op geworden. We zijn nu de trotse eigenaar van vier windmolens, drie zonnedaken, en een gezamenlijke windmolen.’ Dat zegt voorzitter Siward Zomer. ‘Inmiddels is er veel kennis opgebouwd over windenergie-projectontwikkeling met directe participatie van burgers. Deze kennis willen we delen met zoveel mogelijk burgers die meedoen in de energietransitie in Nederland. Daarom werken we samen met andere coöperaties zoals in de coalitie ‘Amsterdam Wind’, met de coöperatie Duurzaam Lansingerland (i.o) en de gezamenlijke burgerwindturbine van Meerwind en Zuidenwind. De Windvogel schuwt de participatie in grote, soms controversiële, windparken niet. Bijvoorbeeld in het windpark in de Drentse Monden. ‘Als windmolens ook daar de toekomst zijn, dan willen we het goed geregeld hebben voor de omwonenden’, aldus voorzitter Siward Zomer.

Burgerparticipatie in energie neemt een vogelvlucht

Steeds meer burgers willen zelfvoorzienend en duurzaam zijn voor wat betreft hun energieverbruik. Burgers werken samen aan lokale productie, besparing, collectieve inkoop van zonnepanelen, elektrisch vervoer en stroomlevering. De coöperaties vertegenwoordigen samen 35 tot 40 duizend leden. Bij De Windvogel kunnen burgers zelf meebouwen aan nieuwe windmolens door geld in te leggen en onze stroom af te nemen. De Windvogel telt nu zo’n 3300 leden door het hele land.

Landelijke voelsprieten

Omdat de Windvogel door heel Nederland werkt, heeft zij overal haar voelsprieten en kunnen lokale groepen en coöperaties ondersteund worden in de overgang naar een duurzame energievoorziening met windenergie. In die transitie zijn de burgers onmisbaar; met lokale coöperaties tonen zij echte betrokkenheid aan en kunnen de opbrengsten weer in nieuwe lokale en duurzame energieprojecten investeren.

 

 

Zienswijzeprocedure windpark Drentse Monden van start

logo_drentsemonden oostermoerOp 4 maart 2016 start de zienswijzeprocedure voor het windpark Drentse Monden en Oostermoer. Iedereen kan vanaf die datum tot en met 14 april 2016 het ontwerp-inpassingsplan, de overige ontwerpbesluiten van deze fase, het MER en de andere onderliggende stukken inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Ook zijn ze in die periode op papier in te zien bij de gemeentehuizen Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal.

Indienen zienswijze
De zienswijzen kunnen ingediend worden in de periode dat de ontwerpbesluiten ter inzage liggen. Dat kan digitaal via www.bureau-energieprojecten.nl, schriftelijk of mondeling. De binnengekomen zienswijzen worden meegenomen bij de definitieve besluitvorming, die rond de zomer 2016 wordt verwacht. Deze definitieve besluiten zullen vervolgens na de zomer ter inzage worden gelegd en staan open voor beroep bij de Raad van State. Een ieder die belanghebbend is en een zienswijze heeft ingediend op het ontwerpbesluit, heeft de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan.

Speekuren EZ
Het ministerie van Economische Zaken organiseert rondom de zienswijzeprocedure een aantal spreekuren in de regio. Daar is informatie te krijgen over de procedure en het ontwerp-inpassingsplan (waarin de exacte locaties van de windmolens zijn opgenomen). Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen met de initiatiefnemers in gesprek over de ontwikkeling van het windpark en de participatiemogelijkheden. De spreekuren worden gehouden in de periode van 21 maart tot en met 8 april 2016. Van tevoren aan te melden via www.spreekurenwindparkdrenthe.nl. Hier vindt u ook de data, tijden en locaties.

Meer informatie
Lees meer over de huidige stand van zaken in de brief die deze week door het ministerie van Economische Zaken naar de omwonenden van het windpark is verstuurd.
Of bekijk de officiële kennisgeving in de Staatscourant.

Wilt u meer weten over de participatiemogelijkheden en de rol van burgercoöperatie De Windvogel? U leest het hier.

 

Geld vier molens naar bevolking Emmen

BurgerwindmolenAls het aan de combinatie van Raedthuys en Yard ligt krijgt de bevolking van Emmen de beschikking over de opbrengst van vier van de 32 te bouwen windmolens. Die aanvulling op het windmolenplan maakte een medewerker van de beide energiebedrijven deze week duidelijk op een bijeenkomst voor omwonenden van de zoekgebieden. Dat zijn de zeven locaties waar het mogelijk is om minstens vijf windturbines te plaatsen. De Windvogel heeft zich aangemeld als burgercoöperatie die samen met de lokale cooperatie de burgerwindmolens wil ontwikkelen.

32 windmolens
De gemeente Emmen moet van de provincie voldoen aan de opdracht om windturbines met een totaal vermogen van 95,5 megawatt (MW) te plaatsen. Omdat een molen vaak 3 MW genereert, betekent dat de komst van 32 windmolens. Raedthuys en Yard hebben zoals gemeld plannen ingediend bij de gemeente om al die 32 molens te  bouwen: vijf langs de N34, zeven aan de Zwartenbergerweg langs de grens met Duitsland en twintig op en om het lawaaisportcentrum Pottendijk.

Vier burgerwindmolens
Totaal gaat het om vier turbines, door Raedthuys en De Windvogel ‘burgerwindmolens’ genoemd. De molens worden na afloop van het ontwikkeltraject eigendom van de dorpsbewoners, die daarmee de kans krijgen om dezelfde rendementen te halen als de energiebedrijven. Om dat te bereiken kunnen omwonenden zich aansluiten bij de lokale coöperatie die de molen gaat exploiteren, waar dat nodig is in samenwerking met De Windvogel.

Geldstromen ingezet voor duurzame ontwikkeling in Emmen
De lokale cooperatie in Emmen krijgt ondersteuning van onze landelijke burgercoöperatie bij de ontwikkeling en exploitatie van de burgerwindmolens. De windmolens komen in volledig eigendom van de burgercoöperatie en daarmee kunnen de geldstromen ingezet worden voor lokale duurzame en sociale ontwikkeling.

Lees hier meer over onze lokale werkgroep Emmen.

5 redenen om lid te worden van De Windvogel

Banner Lid wordenDaar zijn ze dan, de Vijf Redenen om lid te worden van onze landelijke energiecoöperatie De Windvogel. Wij vroegen aan een aantal van onze leden waarom ze lid zijn, en kregen de volgende antwoorden:

1. Zelf duurzaam doen
De reden die met stip op nummer 1 staat, is dat je zelf kunt bijdragen aan een duurzame maatschappij. Via een coöperatie kun je zelf aan de slag gaan om schone energie te maken. Als consument kun je overal groene stroom kopen, maar waar halen de leveranciers hun stroom eigenlijk vandaan? Dat is niet altijd duidelijk en zeker niet altijd 100% groen. Daarom is het belangrijk dat er meer groene stroom wordt geproduceerd in ons eigen land. Onze duurzame energie opwekking zal van 5% naar 16% moeten gaan in 2023; dat hebben we afgesproken in nationaal en in Europees verband. Daarna gaan we natuurlijk gestaag door naar 100% duurzame lokale opwekking.
Via een energiecoöperatie kun je zelf bijdragen aan meer productie van duurzame energie. De Windvogel beschikt over zonnevelden, maar ook over 4 windmolens en een gezamenlijke windmolen. Windenergie levert een substantiële bijdrage aan de klimaatdoelstellingen, en het is tot nu toe de meest rendabele vorm van duurzame energieopwekking.

2. Onafhankelijk je eigen energie opwekken
Toen wij deze vraag van de Vijf Redenen stelden, kregen we diverse actieslogans als antwoord: “Onafhankelijkheid creëren van grote firma’s!” “Heft in handen nemen!” “Onafhankelijk zijn van geïmporteerde kolen, gas en olie.” “Onafhankelijk van energie schurkenstaten!”
En inderdaad, in de 25 jaar dat De Windvogel bestaat, hebben wij veel deskundige bestuursleden en vrijwilligers in huis gehaald. Iedereen die meedoet weet iets van duurzame energie opwekking of heeft zelf meegeholpen om onze duurzame energie projecten te realiseren. De Windvogel kan door die kennis in samenwerking met lokale overheden en energiecoöperaties windmolens bouwen.

3. Meer windenergie in Nederland
Zelf zonnepanelen plaatsen is een geweldig slimme en goede manier om je steentje bij te dragen aan de energietransitie naar duurzame energie. Maar ook windmolens dragen hieraan bij en wat is er mooier om dit samen met een groep burgers voor elkaar te krijgen? Uit onderzoek blijkt dat windmolens die gebouwd zijn met een grote mate van participatie van de lokale bevolking, beter geaccepteerd worden en met minder weerstand gebouwd worden. Dit komt doordat bewoners en omwonenden direct profijt hebben van de eigen windmolen en samen bepalen wat er met de opbrengsten gebeurt (Bron: Musall & Kuik, 2011).

4. Een vliegwiel voor duurzame sociale innovatie
Omdat windmolens veel rendement opleveren, kunnen er nieuwe duurzame projecten bekostigd worden met de opbrengsten van de windmolens. Zo vormen de windmolens de basis voor een goed draaiende coöperatie en voor sociale en lokale duurzaamheid. Een mooi en recent voorbeeld van sociale innovatie is de aanleg van glasvezel internet in het gebied rondom de burgerwindmolen De Coöperwiek in Neer.

5. Duurzame energie is goed voor je portemonnee!
Steeds meer mensen weten dat het lenen van geld aan een duurzaam energieproject momenteel een beter rendement oplevert dan je spaarrekening. Dit geldt voor zonne-energie, maar ook voor windenergie. De rendementen verschillen per energiecoöperatie en worden jaarlijks op de Algemene ledenvergadering vastgesteld. Duurzaamheid staat voorop en “dat mijn lening een leuke financieel rendement oplevert is daarbij mooi meegenomen”.

Ook topjaar voor Gouwevogel

Gouwevogel webDe Goudse turbine draait nu al 15 jaar zonder grote problemen. Deze windmolen van de energiecoöperatie De Windvogel aan de Gouwe bereikte in 2015 een topproductie van 1.000.000 kWh en dat was genoeg voor 300 Goudse huishoudens. Januari, november en december waren de topmaanden met gemiddeld 150.000 kWh.

Gouwepark
De Gouwevogel is turbine van de middenklasse met maximaal 600 kW vermogen; de hoogte van 46 m is ooit afgestemd op de naastgelegen spoorbrug. Gouda heeft een beperkte mogelijkheid om windturbines te plaatsen, hoewel het de bedoeling was om op het bedrijventerrein Gouwepark er een aantal neer te zetten, maar daar zit weinig schot in ondanks Goudse doelstellingen.

Meer windmolens in regio Gouda
De coöperatie De Windvogel bezit nu vier windturbines en een gezamenlijke turbine. De Bodegraafse-Reeuwijks turbine de Windvogel is in december na mastschade gedemonteerd, dit na 21 jaar productie. De coöperatie gaat zich inzetten voor vervanging door een moderner type. Met de klimaatafspraken en -doelstellingen is duurzame energie nog noodzakelijker geworden, ook in onze regio. De regiogemeenten moeten meer gezamenlijke initiatieven nemen willen we meedoen aan Klimaatneutraal in 2033. Zonne-energie en windenergie zullen hier het grote verschil gaan maken.

Van onze molenaar Broos de Groot

2015: Recordjaar energieopwekking door De Windvogel

Arjan Boomars AmstelvogelIn 2015 is de meeste windstroom opgewekt sinds de oprichting van De Windvogel in 1994. Met 8.845.080 kWh aan schoon opgewekte energie heeft De Windvogel het afgelopen jaar stroom geleverd aan ruim 3000 huishoudens. ‘Dit is het absolute recordjaar’ volgens penningmeester Arie Wingelaar. ‘Niet dat dat ons nu zoveel geld oplevert; de energieprijzen zijn inmiddels flink gedaald. Het is ons vooral te doen om de duurzame energie opwekking. De wind hielp in 2015 een handje mee, hierdoor produceerden onze windmolens boven de verwachting.’

Schone windstroom
Doordat de windstroom van De Windvogel via diverse energiebedrijven te verkrijgen is, is het voor iedereen toegankelijk. Onze windmolens zijn momenteel aangesloten op Eneco, Greenchoice en Anode. Onze gezamenlijke windmolen levert stroom via DE Unie. Wanneer je als lid overstapt naar energiebedrijf Anode, ben je verzekerd dat je onze windstroom ontvangt. Dit kan door je aan te melden voor onze windstroom. Je hoeft niet te investeren in onze windmolens om onze windstroom af te kunnen nemen. Wel moet je lid zijn en dat kost eenmalig 50 euro.

Amstelvogel grootste producent

Onze windmolen ‘De Amstelvogel‘, gevestigd in Ouderkerk aan de Amstel, leverde stroom voor meer dan 1400 huishoudens. Onze grootste turbine presteerde maar liefst 145% van de verwachting ondanks de storing die er was. 2015 was tot nu toe dan ook het beste jaar van de Amstelvogel met een productie van 4.779.937 KWh. Ook voor de Gouwevogel, de Appelvogel en de Elzevogel is de jaaropbrengst boven de verwachting uit gekomen. Dat is maar goed ook, want we hebben afscheid moeten nemen van twee van onze oude molens.

Nieuwe windmolens
De Windvogel is bezig met de ontwikkeling van een aantal nieuwe windmolenprojecten, waarvan we in 2017 en 2018 verwachten dat we daadwerkelijk windmolens gaan bouwen. Voor deze projecten hebben wij nieuwe leden en in 2018 ledenleningen nodig. Word u ook lid van burgercoöperatie De Windvogel, zodat we genoeg leden hebben die straks kunnen investeren in onze nieuwe windmolens. Uw investering staat 15 jaar vast en daar ontvangt u een jaarlijks met elkaar te bepalen rente over. We gebruiken uw lening goed om de transitie naar duurzame energieopwekking te versnellen.