Andere locatie bijeenkomst De Windvogel over buurtprojecten

BORGER-ODOORN / AA EN HUNZE – Onze bijeenkomst over buurtprojecten in het gebied De Drentse Monden en Oostermoer wordt op een andere locatie gehouden. De bijeenkomst op woensdag 27 januari wordt gehouden in dorpshuis De Badde (1e Exloërmond 56-J) in plaats van de kantine van vv Nieuw-Buinen, zoals eerder vermeld.

Door omstandigheden is de kantine van de voetbalvereniging niet beschikbaar en heeft De Windvogel de bijeenkomst verplaatst naar De Badde. De aanvangstijd blijft ongewijzigd: de inloop begint vanaf 19.00 uur.

Buurtprojecten
De Windvogel organiseert op 27 februari een avond over de buurtprojecten die mogelijk worden door de komst van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Via het windparkaandeel van burgercoöperatie De Windvogel zijn de opbrengsten lokaal inzetbaar voor de buurt.

De Windvogel is een landelijke energiecoöperatie van en voor burgers. Deze coöperatie exploiteert windturbines in het land en ondersteunt overal burgers om ook tot energiecoöperaties te komen. Zo hebben burgers meer zeggenschap over de leefomgeving en kunnen de opbrengsten van de windenergie beschikbaar komen voor de inwoners. De Windvogel is deelnemer in het windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

Het doel van de coöperatie is om een duurzame toekomst te creëren samen met inwoners. Deze duurzame toekomst kan extra gestimuleerd worden met buurtprojecten die door een lokaal projectbureau ontwikkeld worden. De Windvogel heeft eerder bewonersavonden georganiseerd om van gedachten te wisselen over nuttige buurtprojecten. Daar kwamen een aantal goede ideeën naar voren. Deze ideeën willen we verder uitwerken met de inwoners.

Voorbeelden van buurtprojecten

– Collectieve isolatie aanpak en alternatieve warmtebronnen
– Verbetering van de straatverlichting
– Een opleidingscentrum  voor de energiemonteurs van de toekomst
– Glasvezel aanleggen voor snel internet

Informatie over Windpark De Drentse Monden en Oostermoer
Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is een initiatief van Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V., duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie, Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. en coöperatie De Windvogel. Het windpark zal bestaan uit 45 windmolens in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Meer informatie staat op www.drentsemondenoostermoer.nl

Doe mee aan het windpark via De Windvogel
Inwoners kunnen meedoen in het windpark door voor eenmalig 50 euro lid te worden van coöperatie De Windvogel. Leden kunnen mee-investeren in het windpark voor een bedrag dat zij zelf bepalen. De jaarlijkse rente op hun investering, die de leden zelf vaststellen, is tussen de 2 en 5 procent. Leden hebben ook stemrecht over de andere energieprojecten van de coöperatie en de buurtprojecten die door dit windpark mogelijk worden gemaakt. Meer informatie hierover op www.windvogel.nl of via info@windvogel.nl.

Hoe zijn zonnevelden en windmolens acceptabel?

Op 29 januari organiseerde de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een zeer succesvolle avond over lokaal opwekken van zonne-energie en windenergie. Er waren tientallen bewoners op af gekomen.

De hoofdvraag van de avond was: ‘Wat maakt zonne-energie en windenergie voor jou acceptabel?’

Plant bomen aan

Voor windenergie is landschappelijk mooie inpassing een belangrijke voorwaarde. De ”zichtlijnen” moeten kloppen en de windmolens moeten aansluiten bij bestaande infrastructuur. Een lijnopstelling kan ook blokopstelling worden. Als het maar mooi past. Daarnaast kunnen windmolens gedeeltelijk aan het zicht ontrokken worden door bomen aan te planten. Zorg ook dat de windmolens niet teveel impact hebben op de natuurwaarde: natuur levert een belangrijke bijdrage bij het oplossen van het klimaatprobleem.

Geluidsisolatie bij woningen

Bied direct omwonenden een pakket aan met geluidswerende maatregelen. De gedachte heerst dat grotere windmolens meer geluidshinder geven. Dit is zeker niet het geval: grotere windmolens zijn vaak moderner en dus stiller. Bovendien is de afstand van de bron tot de woning groter bij hogere windmolens.

De hoogte van de windmolens

Er wordt veel gepraat over de hoogte van de windmolen. Sommige inwoners willen ze liever hoger, anderen liever lager, beiden worden genoemd. Hogere windmolens hebben voordelen voor de energieopbrengst en geven niet meer hinder. Wel zijn ze beter zichtbaar op grotere afstand. Hoe hoger de windmolen, hoe hoger de opbrengst. Als een windmolen 20 meter hoger is, kan hij wel 35% meer rendement leveren.  Kies voor de nieuwste technologie, de beste opbrengst, en de stilste molens; daar is men het wel over eens.

Aandachtspunten

Aandachtspunten bij windenergie zijn: hoe gaan we om met lichthinder boven op de masten, overleggen we goed met de buurgemeenten over de locaties, en wat zijn de beste afstanden tot woningen?

Zon
Voor zonne-energie is men vooral geïnteresseerd in meervoudig ruimtegebruik. Bijvoorbeeld langs spoorlijnen. Of combineer zonnepanelen met laadpalen zodat de auto meteen opgeladen kan worden. Dit is te verrekenen in de parkeervergoeding.
Let bij zonnevelden erop dat ze bestand zijn tegen vandalisme en zorg dat je geen bomen rondom zonnevelden hoeft te kappen. Men wil juist meer bomen en niet minder.

Omgevingsfonds en de lokale energiecoöperatie

Bij windenergie kan de overwinst worden gestort in een omgevingsfonds. De bewoners hebben ideeen genoeg. Variërend van een kaasmuseum tot het isoleren van huizen. Ook de lokale energiecoöperatie houdt financiële winst over die zij willen investeren in nieuwe duurzame projecten voor de hele gemeenschap. Sommige inwoners vragen zich af hoe de energiecoöperatie de forse investering voor elkaar krijgt. Dat kan door voor een deel vreemd vermogen van een bank te investeren. Het andere deel kunnen inwoners aan de energiecoöperatie lenen door participaties of obligaties. Daar zijn dan wel meer leden voor nodig. De energiecoöperatie heeft nu 120 leden, er mogen dus wel wat meer leden bijkomen.
De coöperatie heeft nu al twee concrete zonnedaken in petto waarin deelname mogelijk is. Lidmaatschap kost eenmalig 5 euro en geeft een ieder de mogelijkheid om te investeren.

Lees hier beeldverslag van de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

 

 

 

 

 

 

 

Sterke toename aantal energiecooperaties

De beweging van participerende burgers in de energietransitie is springlevend. Het aantal energiecoöperaties is het afgelopen jaar weer sterk toegenomen met 85 tot totaal 484. Een groei van 20% ten opzichte van 2017. Bijna 70.000 Nederlanders zijn lid van een coöperatie en investeren samen in zonne- of windenergie. Maar het bereik is veel groter: elke coöperatie wil immers zoveel mogelijk mensen betrekken bij hun projecten en plannen.

Meer coöperatieve zon!
Samen wekken burgers met hun collectieve zonnedaken en zonneparken genoeg stroom op voor 19.000 huishoudens. Op dit moment zijn er 450 collectieve zonprojecten in bedrijf, 173 projecten meer dan vorig jaar. Ook het zonvermogen is verdubbeld ten opzichte van 2017. Met 74,5 MWp leveren alle zonprojecten samen, 2% van het totale zonne-energie vermogen in Nederland.

Meer coöperatieve wind!
159 MW wind op land is nu eigendom van burgercoöperaties, een toename van 46 MW oftewel 40% ten opzichte van 2017. Het totale windvermogen (MW) van alle coöperatieve windturbines telt op tot bijna 5% van de totale wind op land capaciteit in Nederland. Vergelijkbaar met een stroomopwek voor 120.000 huishoudens.

Download de Lokale Energiemonitor 2018 om alle mooie resultaten te lezen.

Eerste ledenvergadering van Rijne Energie op 15 november

Afgelopen september is de energiecoöperatie Rijne Energie officieel opgericht. De Windvogel is één van de initiatiefnemers en nu partner van Rijne Energie en daar zijn we trots op!

Inmiddels is Rijne Energie een brede en groeiende groep inwoners uit Rijnenburg en de omliggende gemeentes die grootschalig duurzame energie willen opwekken in lokaal eigendom in de polder Rijnenburg en Reijerscop. De energie en de opbrengsten en blijven zoveel mogelijk lokaal beschikbaar voor het gebied en de omwonenden.

Rijne Energie heeft haar eerste 100 leden al mogen verwelkomen! Ook jij kunt meedoen! Laat zien dat je geeft om duurzame energie voor Utrecht en omgeving en word voor een tientje per jaar lid van Rijne Energie.

Op 15 november is de feestelijke eerste ledenvergadering gepland in de Metaal Kathedraal te Utrecht en daar kun jij bij zijn. Je kunt lid worden en onderdeel uitmaken van een van de grootste coöperatieve energieparken in wording. Tot dan!

Scenario’s voor grootschalige duurzame opwek in Rijnenburg

In Utrecht zijn een aantal scenario’s in de maak voor grootschalige energieopwekking in Rijnenburg en Reyerscop. Deze worden na de zomer aan de gemeenteraad voorgelegd ter beoordeling. De raad weegt af welk scenario zij het meest wenselijk vindt en kijkt daarbij naar de energieopwekking, de recreatie , het landschap, de natuurwaarden, hoe de participatie geregeld is en naar mogelijke gevolgen voor omwonenden.

Scenario’s zijn ontwerpen van energielandschappen met daarin zonnevelden en/of windmolens, waarin de meerwaarde en ook de effecten op het gebied en op de omgeving in kaart worden gebracht. Rijnenburg is een gebied van 1200 hectare dat ooit bedoeld was voor woningbouw maar nu is omgedoopt tot een pauzelandschap voor grootschalige opwekking. Er moet in de scenario’s wel rekening gehouden worden met eventuele toekomstige woningbouw na 2030. De gemeente Utrecht heeft de regie over de totstandkoming van de scenario’s.

De Windvogel werkt mee aan deze scenario’s samen met het bewonerscollectief Rijne Energie, een lokale coöperatie in oprichting. We kijken daarbij vooral naar de energieopwekking, naar de participatie en naar de meerwaarde die er voor het gebied ontstaat door in coöperatief verband eigenaar te worden. We willen dat deze ontwikkeling substantieel bijdraagt aan de energiedoelstellingen van Utrecht en omgeving en een vliegwiel is voor verdere verduurzaming en een mooier ingericht gebied.

Iedereen uit de omgeving van Rijnenburg kan straks lid worden van de lokale coöperatie en investeren naar eigen draagkracht.

Leiderdorp eerste project voor Rijnland Wind

Rijnland Wind Coöperatie u.a is een regionale energiecoöperatie, opgericht door burgers uit de regio Holland Rijnland, bestaande uit 14 gemeenten. Rijnland Wind ziet concrete kansen voor burgerwindmolens in een aantal gemeenten waaronder Leiderdorp. De baten van deze windmolens worden zo veel mogelijk bestemd voor de directe gemeenschap. Inwoners van de regio hebben zo direct profijt van nieuwe windmolens.

De coöperatie ontwikkelt, financiert, beheert en is eigenaar van de windmolens. U kunt zelf actief zijn in Rijnland Wind, door u aan te melden via rijnland-wind@gmail.com.

Holland Rijnland wil in 2050 een energieneutrale regio zijn. In 2025 moet dan minstens 2,5 PJ duurzaam opgewekt worden, waarvan 0,8 PJ met windenergie (82,5 MW). Dit betekent dat er tussen de 25-36 windturbines bij geplaatst moeten zijn in 2025. In Leiderdorp is een locatieonderzoek uitgevoerd en heeft de gemeenteraad aangegeven dat ze de mogelijkheden in de polder Achthoven nader wil onderzoeken.

Met name de locatie ten noorden van de Vadedo plas tussen de A4 en de rivier de Does heeft op dit moment de voorkeur. Rijnland Wind is in gesprek met de gemeente over een overeenkomst en een Plan van Aanpak voor windenergie in Leiderdorp. De Windvogel ondersteunt Rijnland Wind in de projectontwikkeling.

De Windvogel weer terug op haar geboortegrond

Van 80 kW toen naar een gebiedsproces voor 0,5 PJ schone stroom nu

Coöperatieve vereniging De Windvogel is weer terug op haar geboortegrond, in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Daar werd de windcoöperatie in 1991 opgericht en van 1993 tot 2016 draaide daar onze eerste windmolen: De Windvogel, een Lagerwey van 80kW. Nu helpen we samen met de lokale coöperatie de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in het proces naar een klimaatneutrale gemeente. De Wind-vogel trekt daarbij de kar van het proces naar duurzame opwek uit zon en wind.

Deel van de oude Lagerwey windturbine van De Windvogel in Bodegraven, vlak nadat deze in 2016 om veiligheidsredenen was afgebroken.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft grote ambities om in 2035 klimaatneutraal te zijn, maar locaties voor duurzame energieprojecten zijn nog niet vastgelegd. De Windvogel heeft een eigen procesaanpak ontwikkeld om grootschalige duurzame energieprojecten te ontwikkelen samen met bewoners. Deze aanpak heeft de gemeente nu omarmd.

Uitgangspunten
De coöperatieve procesaanpak van De Windvogel heeft als doel de lokaal-betrokkenen mede-eigenaar van het vraagstuk en daarmee ook van de oplossing te maken: dus van het ontwikkelde duurzame energie resultaat. We werken met drie belangrijke uitgangspunten:

1. Geen grondspeculatie: alle grondeigenaren in een gebied besluiten samen wat de verdeelsleutel wordt voor de grondopbrengsten. Op die manier wordt voorkomen dat grondeigenaren tegen elkaar worden uitgespeeld. Dit is belangrijk voor de sociale samenhang in een gebied.
2. Eén plan, één aanspreekpunt. Ook als er op meerdere plekken duurzame ontwikkelingen plaatsvinden blijft samenhang het uitgangspunt. Door te werken met een aanspreekpunt zorg je ervoor dat de gemeente met een partij te maken heeft die namens alle initiatiefnemers spreekt. Dit zorgt voor helderheid en bevordert de voortgang. En het zorgt ervoor dat verschillende projecten niet met elkaar gaan concurreren.
3. De opbrengsten van het project worden lokaal ingezet. Zo profiteert iedereen van de duurzame energieprojecten en versterkt deze ontwikkeling de regio.

In drie bijeenkomsten komen tot locatiekeuzes
Het proces van De Windvogel bestaat uit drie soorten bijeenkomsten. Elk project en elke locatie is weer anders, maar deze bijeenkomsten vormen de basis van het participatieproces. Voor de procesaanpak is het belangrijk dat er nog iets te kiezen valt voor de bewoners, en dat de gemeente ambities geformuleerd heeft, die vastliggen in beleid. Zoals de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Zij hebben in haar beleid opgenomen dat ze in 2035 klimaatneutraal willen zijn. Voor de opgave in deze gemeente betekent dat dat er 0,5 PJ stroom duurzaam opgewekt moet worden met windenergie en zonne-energie. Dit kan bijvoorbeeld door 78 hectare zonnevelden aan te leggen en 10 windmolens te bouwen. De circa 15.000 huishoudens van de gemeente moeten daarnaast ook 7000kWh per jaar per huishouden aan energie besparen.

Stap één: doelstellingen
In de eerste bijeenkomst worden de duurzame doelstellingen van de gemeente toegelicht. Wat heeft de gemeente vastgelegd in haar beleid en wat betekent dat voor de besparings- en opwekopgave? Deze bijeenkomst is in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in vijf dorpskernen gehouden. De tweede en derde bijeenkomst worden centraal georganiseerd. Maar dit kan per gemeente anders zijn.

In verschillende presentaties wordt onderbouwd en visueel gemaakt:
– Welke belemmeringen er lokaal zijn voor windenergie en zonnevelden
– Wat de benodigde hoeveelheid energie is voor de gemeente
– Hoeveel energie windmolens en zonnevelden produceren en hoe zich dat verhoudt tot het ruimtegebruik
– Wat de verschillen en de voor- en nadelen zijn van windenergie en zonnevelden

Daarnaast wordt ook ingegaan op de kansen die de ontwikkelingen bieden aan de gemeenschap. Met al deze kennis in het hoofd gaan de deelnemers van de bijeenkomst in groepjes uiteen om stippen op de kaarten te zetten om aan te geven waar zij de meeste kansen zien voor zon en voor wind.

Stap twee: afwegen
Bij de tweede bijeenkomst worden de in de eerste sessie opgehaalde locaties besproken. De deelnemers gaan dan afwegingen maken op basis van met elkaar vastgestelde criteria. De criteria zijn bijvoorbeeld: afstand tot woningen, geluid, slagschaduw, landschap, ecologie, hoeveelheid opwek, businesscase en hoeveelheid grondgebruik. Vervolgens is ter bespreking wat de stappen zijn om tot een plan te komen. Wie zijn de betrokken stakeholders? Zijn er mogelijkheden om de leefbaarheid te verbeteren? Wie moeten er benaderd worden voor het vervolgtraject?

Stap drie: scenario’s
In de derde en laatste bijeenkomst gaan de deelnemers verschillende scenario’s ontwikkelen voor de locaties die zijn overgebleven. Bewoners gaan aan de slag met de inrichting van de locaties en de omgeving. Met hulptools als ‘Rom3D’ of ‘Windplanner’ kunnen ze zich een beeld vormen van hoe het er in het landschap er straks uit komt te zien.

Deze laatste bijeenkomst richt zich op vier uitgangspunten:
1. De ruimte; waar kunnen de installaties staan, wat is acceptabel voor de omgeving.
2. Integrale planvorming: Denk aan verbetering van natuur of omgevingsinrichting in de directe nabijheid.
3. Coöperatie: Hoe organiseren we de coöperatie en het participatiemodel voor inwoners en lokale ondernemers en welke andere duurzame energie-projecten kunnen hierna opgepakt worden.
4. Leefbaarheid: Welke problemen of verbeterpunten zijn er aan te wijzen in de gemeente die ondersteuning kunnen krijgen met een gedeelte van de opbrengsten van de nieuwe duurzame energieprojecten.

Afspraken
De Windvogel heeft afgesproken om dit proces met inwoners en lokale ondernemers samen met de gemeente te begeleiden, zonder financiële vergoeding. Hiervoor stelt De Windvogel wel voorwaarden. De gemeente legt de juiste beleidskaders vast en de leden van De Windvogel krijgen in samenwerking met de inwoners van Bodegraven Reeuwijk de kans om voor een deel mee te investeren.
Uiteindelijk wordt het eigendom van de duurzame energieprojecten economisch en juridisch overgedragen aan de lokale coöperatie. De Windvogel blijft voor 20% eigenaar van de duurzame energieprojecten. Dit garandeert de continuïteit van de coöperatie en zo kunnen we meer projecten vanuit onze eigen procesaanpak ontwikkelen.

Belangstelling
De belangstelling voor de bewonersavond in Bodegraven was groot. Zo’n 70 bewoners waren op de informatieavond afgekomen. In de weken daarvoor waren ook al drukbezochte bijeenkomsten in de andere dorpskernen gehouden. Aanvankelijk kwamen er na de presentaties van de gemeente over de opgave, en van De Windvogel over de werkwijze, kritische vragen en opmerkingen uit de zaal. Je kon merken dat niet iedereen enthousiast was over het idee dat er windmolens gebouwd moeten worden in de gemeente. Maar dit was zeker niet de sfeer die de overhand kreeg. Na de pauze gingen de bewoners juist constructief aan de slag met het zoeken naar geschikte locaties voor wind en zon. Al hun vragen, zorgen en kritiekpunten konden zij ook vermelden op de kaarten.

Wethouder Kees Oskam is duidelijk over de opgave van zijn gemeente. “Dit is de opdracht die onze gemeenteraad heeft gekregen; in 2035 is Bodegraven-Reeuwijk klimaatneutraal, dus daarmee gaan we aan de slag. Je kunt natuurlijk de vraag stellen over windmolens, vind je ze mooi, of vind je ze lelijk? Maar er speelt eigenlijk een veel belangrijker vraag: vind je ze nodig? En daarop is mijn antwoord: ja!”

Aan het einde van de avond werden de gebiedskaarten met elkaar vergeleken. Opvallend veel overeenkomsten. Wat natuurlijk niet zo vreemd is in een dichtbevolkt land als Nederland. Ook waren er meteen al ideeën voor drijvende zonneparken in combi-natie met natuurontwikkeling. Al eerder waren er andere mooie ideeën opgehaald voor warmte-koudeopslag bij de surfplas en zonnepanelen boven een parkeergarage.

Vervolg
In dit mooie beeldverslag van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk krijgt u een goede impressie van de opbrengst van de eerste vijf bewonersavonden.

Op 14 mei wordt de tweede fase van het proces in Bodegraven-Reeuwijk georganiseerd. Ook daarvan houden we u op de hoogte.


De kaartjes met symbolen voor windenergie en zonne-energie worden
verschoven op de kaart om de beste locaties te vinden.

Beeldverslag eerste vijf werkateliers duurzame opwek in Bodegraven-Reeuwijk

Vele inwoners uit Bodegraven-Reeuwijk kwamen naar de eerste vijf bewonersavonden over duurzame energieopwekking in de dorpskernen. Het is mooi om te zien dat er zoveel mensen willen nadenken over de vraag hoe de ambities van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk op het gebied van duurzame energieopwekking in de toekomst concreet kunnen worden gemaakt.

Wethouder Oskam legt uit dat de gemeenteraad zich ten doel heeft gesteld van Bodegraven-Reeuwijk voor 2035 een klimaatneutrale gemeente te maken. Uiteindelijk is de gemeente de gemeenschap en die moet dit gaan realiseren! Het college en de raad willen dat de inwoners van de gemeente mede-eigenaar kunnen worden van de oplossing, van de projecten die ertoe moeten leiden dat we minder afhankelijk worden van energie van fossiele grondstoffen.

De gemeenteraad heeft gekozen voor een coöperatieve aanpak, waarbij burgers worden betrokken bij het nadenken over de vraag waar en hoe er gebouwd moet worden. Bovendien heeft de raad gesteld dat de winsten, die met de energieopwekking worden gemaakt, terug moeten vloeien naar de gemeenschap. De lokale energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk werkt hiervoor samen met de landelijke cooperatie De Windvogel.

Tijdens de workshops is aan de hand van een kaart van de gemeente, en schaalmodellen van zonneweiden en windturbines, het gesprek gevoerd over waar duurzame energieopwekking gerealiseerd kan worden. De gemeente maakte een beeldverslag van deze werkateliers. Op 14 mei vindt de tweede rond plaats, waarin we dieper ingaan op de opgehaalde locaties voor zonnevelden en windmolens.

Lees het beeldverslag over de werkateliers van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Rapport ‘Coöperatief ondernemen met wind’ aangeboden aan gedeputeerde Daan Prevoo

Als er in een gebied plannen ontstaan voor het plaatsen van windmolens, stuit dat vaak op tegenstand van omwonenden. De vraag kan worden gesteld ‘Hoe kan windenergie zodanig worden ontwikkeld, dat deze door de burgers en bedrijven als een eigen ontwikkeling gezien en ervaren wordt?’ Onze collega cooperatie Zuidenwind heeft in 2015 met de energiecoöperaties Weert Energie, Leudal Energie en Peel Energie de koepelorganisatie REScoop-Limburg opgericht, waarin de coöperatieve aanpak is uitgewerkt. Deze aanpak is ook gebruikt bij de ontwikkelingen van de nieuwe windparken in Midden-Limburg.

Het project, dat onlangs werd afgerond, is uitgevoerd met steun van de provincie Limburg en vond plaats binnen de kaders van ‘Duurzaam Door’. Zuidenwind voorzitter John Schoonbroodt overhandigde op 19 februari jl het eindrapport ‘Coöperatief ondernemen met wind’ aan gedeputeerde Daan Prevoo, tijdens de thema-avond van het Servicepunt Energie Lokaal Limburg.

Link naar het rapport ‘Coöperatief ondernemen met wind‘.

Bewonersavonden duurzaam energielandschap Bodegraven-Reeuwijk

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil graag samen met de inwoners op zoek naar locaties voor windmolens en zonnevelden. Daarom organiseert de gemeente een vijftal bewonersavonden om ideeen voor locaties op te halen. De Windvogel is mede-organisator van deze bewonersavonden. Wij roepen onze leden uit Bodegraven-Reeuwijk van harte op om aan te schuiven aan de ontwerptafels.

De data en locaties zijn:
20 februari 2018 – 19:30 – Gasterij Vergeer, Reeuwijk-Dorp
22 februari 2018 – 19:30 – Wierickehuis, Nieuwerbrug,
5 maart 2018 – 19:30 – Zalencentrum De Brug, Reeuwijk-Brug
7 maart 2018 – 19:30 – Huis van Alles, Waarder
12 maart 2018 – 19:30 –Trouwzaal gemeentehuis, Bodegraven

Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk
De Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk maakt het mogelijk voor inwoners om lid te worden, te investeren in windmolens en zonnevelden en om de lokale stroom af te nemen. Met de opbrengsten steunen zij maatschappelijke organisaties zoals sportverenigingen. De Windvogel werkt samen met deze lokale cooperatie om hen in de ontwikkeling van energieprojecten te steunen.

Vervolgtraject locaties
De werkateliers bestaan uit drie rondes. In de eerste ronde kunt u meedoen in de vijf kernen. Doel is om nut en noodzaak van de energietransitie helder te krijgen en een eerste verkenning van de locaties te doen. In mei vindt de tweede ronde plaats. Dan bespreken we in een gemeentebreed atelier de mogelijke locaties die in ronde één zijn opgehaald. In de derde ronde worden per mogelijke locatie diverse scenario’s uitgewerkt. Deze ronde vindt plaats in september en wordt ook weer gemeentebreed gehouden.

Meld u aan
Iedereen kan meedoen. Aanmelden kan voor 16 februari via duurzaam@bodegraven-reeuwijk.nl.

Meer informatie
Brief van de gemeente aan de inwoners d.d. 4 feb 2018
Infographic Duurzame Energie gemeente Bodegraven Reeuwijk feb 2018