Handreiking kleine energieprojecten online

de-financiering-van-decentrale-duurzame-energieprojecten-001Het Expertisecentrum Financiering Duurzame Energieprojecten publiceert een handreiking voor de financiering van decentrale duurzame energieprojecten. De handreiking leidt initiatiefnemers van kleine energieprojecten – particulieren of coöperaties – door de belangrijkste kaders en knelpunten bij de projectontwikkeling en financiering. Het Expertisecentrum wil hiermee een extra stimulans geven aan de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland.

De financiering van decentrale duurzame energieprojecten
Lokale burgerinitiatieven voor de ontwikkeling van duurzame energieprojecten worden steeds belangrijker om de klimaatdoelstellingen te halen. De financiële sector wil deze projecten financieren maar ziet nog vaak dat een project niet aan de voorwaarden voor financiering voldoet. Een veel voorkomende reden hiervoor is dat bij de initiatiefnemers de kennis ontbreekt om een project van de grond te trekken en gefinancierd te krijgen. Daarom hebben Triodos Bank en ASN Bank in opdracht van het Expertisecentrum Financiering Duurzame Energieprojecten deze handreiking geschreven.

De Windvogel kan mede-financieren
Voordat de bouw van een windmolen of zonnedak kan beginnen, zijn er vaak al vele ontwikkelingskosten gemaakt. Nieuwe Decentrale Duurzame Energie Coöperaties hebben veelal niet de beschikking over de financiële middelen om ontwikkelingskosten te dekken: geld dat nodig is om studies te laten uitvoeren, rapportages op te stellen, leges te betalen, etc. Coöperatie De Windvogel heeft voldoende eigen liquide middelen, en kan daarmee beginnende kleine initiatieven helpen.

Lees hier de handreiking:
https://www.nvb.nl/nieuws/2016/5034/handreiking-voor-de-financiering-van-kleine-zon-en-windprojecten.html

Nieuwe vereniging bundelt belangenbehartiging van de burger in de energietransitie

Logo ODEOp zaterdag 18 april zijn ODE en e-Decentraal gefuseerd tot de nieuwe vereniging ODE Decentraal. Daarmee ontstaat er een brancheorganisatie voor duurzame energie, met meer kennis en slagkracht, die de belangen behartigt van meer dan 1000 individuele burgers en bijna 100 duurzame energiecoöperaties in Nederland.

Gedragscode samenwerking energiecoöperaties en gemeenten

Hoofdspreker tijdens het oprichtingscongres van ODE Decentraal op 18 april was Ed Nijpels, die als voorzitter van de Borgingscommissie voor het Energieakkoord de ontwikkelingen rond de afspraken in het Energieakkoord toelichtte. Hij nam ook een eerste concept in ontvangst van een gedragscode voor de samenwerking tussen energiecoöperaties en gemeenten, uit handen van scheidend bestuurslid Monique Sweep. Zij memoreerde dat Nijpels enkele maanden eerder e-Decentraal de opdracht had meegegeven om te komen tot een dergelijke gedragscode. Die handschoen heeft men opgepakt, met een eerste voorzet als resultaat. Nijpels zegde toe de VNG te zullen uitnodigen om samen met ODE Decentraal de verdere uitwerking van de gedragscode vorm te geven.

ODE

Al sinds 1979 werkt ODE aan meer duurzame energie in Nederland. ODE is de broedplaats geweest voor zeer succesvolle windcoöperaties, die samen honderden windmolens plaatsten. Ook aan de in 2014 aangetikte grens van 1 gigawatt aan zonne-energie in Nederland heeft ODE sterk bijgedragen. Na 35 jaar van pionierswerk begint duurzame energie een gevestigd belang te worden. Toch zien we nog veel uitdagingen. Zeker op het vlak van lobby in Den Haag en Brussel kan nog veel meer één vuist gemaakt worden.

e-Decentraal

e-Decentraal is een koepelorganisatie voor duurzame energiecoöperaties. De missie van e-Decentraal is: duurzame decentrale energie van, voor en door alle burgers. Hiervoor zet ze in op een aantal doelstellingen. e-Decentraal werkt hiervoor onder andere samen met HIER opgewekt. Bij e-Decentraal zijn ongeveer 75 leden aangesloten, waarvan het merendeel energiecoöperaties.

ODE Decentraal’s missie

ODE en e-Decentraal komen sterk overeen qua missie, doelen en activiteiten. De duurzame energiebeweging is sterk versnipperd en voor de noodzakelijke energietransitie en de rol die duurzame lokaal/regionaal opgewekte energie daarin moet spelen, is het spreken met één stem cruciaal. ODE Decentraal wil bijdragen aan de transitie naar duurzame energie in Nederland, decentraal opgewekt door burgers en coöperaties. Hiervoor richten we ons op twee kerntaken: ondersteuning en belangenbehartiging. Belangenbehartiging betekent dat we in de politiek en media onze achterban vertegenwoordigen en ons inzetten voor beleid dat lokale duurzame energie faciliteert. Ondersteuning is het bieden van diensten aan burgers en coöperaties, waardoor zij hun doelen beter kunnen bereiken.

Concept gedragscode samenwerking energiecoöperaties en gemeenten