Netbalancering en windmolens: geen rendementsverlies

Groei windenergieIn Denemarken wordt inmiddels al meer dan 45% van de elektriciteit opgewekt met goedkope windenergie. Daarmee is windenergie de grootste component in het elektriciteitsaanbod in Denemarken. Het is duidelijk dat Denemarken werk maakt van de verduurzaming van de elektriciteitsproductie. Voor een goed functionerend elektriciteitsnet moet de netfrequentie op 50 Hertz gehouden worden. Zowel vraag als aanbod zorgen voor zowel balans als onbalans. Staat de frequentie op exact 50 Hertz, dan zijn vraag naar en aanbod van elektriciteit in balans.

Balans en onbalans
Het verbruik door consumenten, industrie en andere verbruikers draagt bij aan de onbalans en ook een klein deel van de windturbines levert de stroom niet op de juiste frequentie aan het net. Voor deze afwijkingen is balancering van het net nodig, voor zover de opwek en het verbruik tezamen afwijken van de 50 hertz frequentie. Vaak wordt de windenergie verantwoordelijk gehouden van deze onbalans, maar deze onbalans is er altijd al geweest.

Broodje aap
De netbalancering wordt gedaan door de grote gas- en kolencentrales die zorg dragen voor het regelen van de frequentie. Ook zijn er windturbines die bijdragen aan de netstabilisatie door de elektriciteit op de door het net gewenste frequentie in te voeren. In de media wordt vaak gezegd dat de door windturbines veroorzaakte onbalans in het net het rendement van grote centrales zo verkleint dat windenergie als basis van de elektriciteitsproductie (basislast) onmogelijk is. Dat verhaal klopt niet.

Windenergie als basis

In Denemarken raakte ik in gesprek met iemand die werkte voor de kolendivisie van Dong energy, een van de grootste energiebedrijven in Denemarken en een grote speler in Europa. Omdat Dong een groot voorstander is van schone windenergie, gebruiken zij hun kolencentrales zoveel mogelijk als back-up capaciteit en voor het balanceren van de netfrequentie. Dat betekent dat deze centrales niet meer als constante basislast gebruikt worden, maar continu op en afschakelen om vraag en aanbod met elkaar in evenwicht te brengen, en daarmee de netfrequentie regelen.

Geen rendementsverlies
Omdat ik in de Nederlandse media regelmatig lees dat dit leidt tot tientallen procenten rendementsverlies voor de grote gas- en kolencentrales (en volgens sommige politici zelfs meer dan 100%), vroeg ik aan deze expert hoe het zit met dit rendementsverlies. Hij vertelde dat Dong energy de centrales al heeft aangepast aan windenergie als hoofdmoot van de elektriciteitsproductie. Deze aanpassingen houden in dat de kolencentrales sneller af- en bijgeschakeld kunnen worden om de netfrequentie te kunnen regelen, en bij te kunnen schakelen als er een dip zit in het windenergieaanbod, of als de energievraag erg groot is. Op mijn vraag hoeveel rendementsverlies dat gaf ten opzichte van een basislast kolencentrale die gewoon continu doordraait en maar marginaal op en afschaalt was hij duidelijk: geen 100%, geen tientallen procenten, geen procenten, maar minder dan een half procent rendementsverlies. Hij had het over een ´verwaarloosbare´ 0,1%. Hij gaf aan dat het inrichten van de energieproductie op basis van windenergie gewoon mogelijk en al realiteit is.

Conclusies
– Onbalans op het elektriciteitsnet is het gevolg van variatie in vraag en aanbod, en komt niet alleen door windturbines die niet op 50 hertz aan het net leveren
– Onbalans is er altijd geweest, ook al toen er nog geen windturbines waren
– De net-onbalans als gevolg van windturbines is verwaarloosbaar
– Het rendementsverlies voor gas- en kolencentrales als gevolg van windenergie productie en mogelijk daardoor ontstane onbalans is verwaarloosbaar
– Windenergie als basis voor de energievoorziening is realiteit in Denemarken (en ook in Nederland realiseerbaar)
– Windenergie als basis voor de energievoorziening leidt eigenlijk niet tot rendementsverlies bij kolen- en gascentrales

De Windvogel werkt aan windenergie als basislast in Nederland. Doe mee met de Windvogel, en word lid.

Rens Beijer, bestuurslid De Windvogel

Burger moet leidend zijn in energie-debat.

In de komende maanden wordt de toekomst van de lokale duurzame energie bepaald door de Ministeries van Financiën en Economische Zaken en via het energieakkoord van de SER. De burger mag meepraten over de voorstellen die daar gedaan worden. Dat moet anders, stelt onze voorzitter Dick van Elk. De burger moet leidend zijn in dit debat.

Continue reading

Windenergie op land, juist NU!

Het draagvlak vanuit de mensen zelf voor duurzame energie neemt toe, terwijl het draagvlak voor de van boven af geregisseerde verouderde, vervuilende en te dure energieopwekking afneemt.  Er zijn meerdere redenen waarom juist nu de Nederlandse burgers samen windmolens op land moeten realiseren om gezamenlijk hun eigen energie op te wekken.

Duurzame opwekking maakt energie goedkoop!

Op 22 augustus 2012 las ik op nu.nl de schrikbarende kop ”Nederland importeert recordhoeveelheid elektriciteit”. Dan zou je denken dat Nederland niet in zijn eigen elektriciteitsvoorziening kan voorzien, en volgens de economische wet van vraag en aanbod zullen de prijzen stijgen bij een tekort. Daar is echter geen sprake van want in Nederland staan genoeg fossiel energiecentrales (kolen, gas, kerncentrales) om alle benodigde elektriciteit op te wekken. Zoveel zelfs dat Nederland ook zonder de wind- en zonneinstallaties een groot overschot kan produceren, en er worden nog steeds energiecentrales bijgebouwd. Maar ondanks al de overcapaciteit wordt er toch een record hoeveelheid aan elektriciteit ingevoerd. Hoe kan dat nou?

Aandeel kernenergie is verwaarloosbaar

6,5 keer zoveel schone energie als kernenergie!
In 2010 gebruikte Nederland veel meer duurzame elektriciteit dan kernenergie. Om precies te zijn 6,5 maal zoveel duurzame energie als dure kernenergie. Nucleaire atoomstroom is daarmee nauwelijks nog van belang voor de Nederlandse energievoorziening. Zo staat te lezen in het rapport ‘Energie in Nederland 2011’ van EnergieNederland en Netbeheer Nederland.

Continue reading

Visie op de bouw nieuwe kolencentrales

Eigenlijk hadden de grote elektriciteitsmaatschappijen die nu kolencentrales bouwen in Nederland in waterkrachtcentrales met stuwmeren in Noorwegen moeten investeren. Met nog 2 of 3 stroomkabels naar Nederland is dit de ideale combinatie met wind en vooral zonne-energie. Maar helaas worden er hier teveel kolencentrales bijgebouwd. Continue reading

Samen je eigen duurzame energie opwekken

“Als burgers moeten wij uiteindelijk – direct of via doorberekening – alle rekeningen betalen, inclusief de belastingen, heffingen, accijnzen, rechten, vergunningen, enz.

Zelf je eigen kropje sla, of bloemkool, of groene elektronen oogsten is de manier om zonder bovengenoemde omwegen de economie te vergroenen. Met elkaar hebben we als (wereld)burgers ruim voldoende mogelijkheden om onze leefomgeving voor onszelf èn voor onze kinderen (weer) leefbaar te maken. We kunnen praten met/over of wachten op anderen . . . maar de tijd dringt. Continue reading