Geen rol voor burgers in windpark Emmen Pottendijk

Windmolenbouwers Raedthuys en Yard zien alsnog kans om in Emmen windmolens te bouwen die niet hoger zijn dan 150 meter. Beide partijen schrijven dit afgelopen week in een brief aan de gemeente Emmen. Door dit besluit kan burgercoöperatie De Windvogel geen rol meer in spelen bij het bouwen van burgerwindmolens, omdat er voor inwoners geen ruimte meer is in de businesscase van deze lage windmolens.

Ruimte voor eigen inwoners van tafel
De gemeente Emmen heeft in haar participatieproces te beperkt ruimte geboden voor energiecoöperaties. De Windvogel betreurt dit zeer, omdat de eigen inwoners die wel graag duurzame energie willen opwekken met wind hierdoor zijn buitengesloten. Ook de leden van De Windvogel die in Emmen wonen, hebben zo geen kans gehad om te participeren in deze duurzame ontwikkeling. Wanneer eigen inwoners participeren in de ontwikkeling maar ook in het project, is de acceptatie van windenergie groter. Daarnaast ontstaat er een geldstroom die lokaal beschikbaar is voor meer duurzame buurtprojecten.

Lage molens vangen geen wind
De ontwikkelaars zagen voorheen geen heil in het bouwen van lage windmolens omdat dat een risicovolle onderneming zou zijn. Echter daalt de aanschafprijs van windturbines recentelijk. Het feit dat de gemeente Emmen nadrukkelijk stuurt op het verlenen van de vergunning geeft investeerders ook meer zekerheid. Daarom hebben de ontwikkelaars besloten toch een plan in te dienen voor windmolens lager dan 150 meter.

Geknipper
Grotere windmolens veroorzaken niet meer hinder dan kleinere windmolens. De hoeveelheid geluid die mag ontstaan bij een woning is altijd gelijk, ongeacht het aantal windmolens en de hoogte daarvan. Dat geldt ook voor slagschaduw. De hoogte van turbines maakt ook niet uit voor de knipperlichtjes op de top: inmiddels hoeven de lampen niet meer te knipperen vanaf 150 meter en worden deze ook gedimd.

Gemiste kans voor het gebied

Behalve dat lagere windmolens geen voordelen hebben, is er wel een groot nadeel voor de inwoners van Emmen: Met lagere windmolens is er, naast de afdracht volgens de NWEA-gedragscode, verder financieel geen ruimte voor omwonenden en voor de lokale energietransitie. Het was de bedoeling dat inwoners van Emmen via de coöperatie De Windvogel samen een windmolen bezitten en exploiteren. Dit levert de mensen die meedoen rendement op en daarnaast een jaarlijks buurtrendement voor maatschappelijke doeleinden, bijvoorbeeld de energietransitie.
Ook bestaat de kans dat de ontwikkelaars de windmolens doorverkopen aan het buitenland om zo op hun minst de ontwikkelkosten die er in dit langdurige project zitten terug te verdienen. Op deze manier wil De Windvogel geen turbines bouwen, wat een gemiste kans is voor de burgers van Emmen die bij hoge windmolens met een gezond rendement optimaal zelf hadden kunnen profiteren, maatschappelijk en financieel.

Burgerwindmolens nog niet van de baan
De Windvogel blijft, als samenwerkingspartner van Raedthuys in Emmen, zich inzetten voor burgerwindmolens bij de N34 en de Zwartenbergerweg. Daar pleiten wij samen voor een project met moderne windmolens, zodat er ruimte genoeg is om de omgeving echt iets te kunnen bieden en erin te laten delen. Daarnaast is het belangrijk dat we kansen voor duurzame opwek goed benutten, omdat we nog enorme hoeveelheden duurzaam opgewekte stroom nodig hebben in Nederland.

Drie windparken voor Emmen met burgerwindmolens

windmolens draaienWoensdag 29 juli heeft de gemeenteraad Emmen groen licht gegeven voor de windmolenplannen in Emmen. Het gaat hier om 7 windturbines bij de N34, 8 windturbines bij de Zwartenbergerweg, en 17 bij de Pottendijk. Het voorstel werd met 24 tegen 14 stemmen aangenomen.

Duidelijkheid voor bewoners
De initiatiefnemers zijn blij dat er nu duidelijkheid is over de locaties, zowel voor de projectontwikkeling als voor de omwonenden. We kunnen nu aan de slag gaan met de verdere ontwikkeling van deze drie locaties. Eén van de voorwaarden die gesteld worden in dit windmolenplan is, dat de maximale tiphoogte van de windmolens 149 meter mag zijn. Hierdoor kunnen er geen voldoende hoge molens gebouwd worden.

Voorwaarden windpark aanpassen
Grotere windmolens zijn echter wel nodig op deze locaties, omdat de opbrengsten uit de windmolens anders te laag zijn en daardoor het project niet voldoet aan de eis van financiële haalbaarheid. De initiatiefnemers stellen voor om te bouwen tot een ashoogte van 120-140 meter, zodat het windpark rendabel is. Dan komt de tip van de wiek hoger dan 149 meter. We willen in open en transparant overleg met de gemeente alle mogelijkheden bekijken. De initiatiefnemers zijn Raedthuys Pure Energie, Yard Energy en coöperatie De Windvogel.

Burgerwindmolens draaien voor lokale gemeenschap
Voor de lokale gemeenschap zijn in de plannen bij elke locatie een burgerwindmolen opgenomen. Deze gaan voor de lokale gemeenschap energie leveren en opbrengsten genereren. De burgercoöperatie is eigenaar van deze windmolen en inwoners van Emmen kunnen lid van deze coöperatie worden. Leden kunnen meedoen in het bestuur van de burgerwindmolen en geld lenen aan de coöperatie voor de financiering van de windmolens. Aanvankelijk komen deze burgerwindmolens in het eigendom en beheer van de landelijke burgercoöperatie De Windvogel, en werken we samen met de nog op te richten lokale coöperatie. Hoe dit precies in zijn werk gaat, kunt u lezen op http://www.windenergieinemmen.nl/burgerwindmolens.

Nieuwe website over burgerwindmolens in Emmen

20160528134709_IMG_0849De nieuwe website over burgerwindmolens in Emmen is online.
Per gebied is er één burgerwindmolen; dat betekent dat de burgercoöperatie eigenaar van deze windmolen is en dat inwoners van Emmen lid van deze coöperatie kunnen worden. Leden kunnen meedoen in het bestuur van de burgermolen en geld lenen aan de coöperatie voor de financiering van de windmolens.

Hoe het precies in zijn werk gaat, leest u op deze gezamenlijke website van Raedthuys Pur Energie, Yard Energy en De Windvogel: www.windenergieinemmen.nl/burgerwindmolens.

Hier kunt u de brief naar omwonenden lezen die gestuurd is naar de direct omwonenden van de beoogde windparken op de locaties N34, Zwartenbergerweg en Pottendijk op 10 juni.

 

Inspreektekst gemeenteraad Emmen

siward insprekenGeacht college, geachte raadsleden,

Ik ben Siward Zomer, ik ben voorzitter van coöperatieve vereniging De Windvogel. Wij zijn een burgercoöperatie met 3300 leden door heel Nederland. Op dit moment hebben we vijf turbines waarvan we eréén delen met een lokale coöperatie in Limburg. De Windvogel is al jaren actief in Emmen, we hebben altijd getracht om inwoners van Emmen op een positieve manier te betrekken bij de ontwikkelingen.

Wij zijn een bijzondere partij hier in Emmen. Wij hebben geen grondposities en zijn geen direct belanghebbenden. Wij zijn van de partij in Emmen, omdat wij na het gebruik van ons spreekrecht in januari 2014 ambtelijk overeengekomen zijn dat wij ons inzetten voor een coöperatieve aanpak van het windproject in Emmen. Wij zijn ervan overtuigd dat alleen wanneer burgers op een gelijkwaardige manier mee mogen ontwikkelen, hun belangen het beste gediend zijn, in de procesparticipatie, de financiële participatie en de ruimtelijke participatie.

Een coöperatieve aanpak werkt als volgt:

o In een coöperatie heeft elk lid één stem ongeacht hij of zij heeft geinvesteerd en iedereen, zowel in de omgeving van het windpark als in de gemeente Emmen kan meedoen;

o Het rendement van de exploitatie van windenergie wordt door de coöperatie besteedt aan lokale duurzame projecten, in ieder geval aan die zaken die de lokale leden belangrijk vinden;

o De leden die geld aan de coöperatie lenen, krijgen een normaal rendement op hun investering. Deze opbrengsten komen dus ook terecht bij de lokale gemeenschap;

o De coöperatie kan ook, in overleg met direct omwonenden, in andere maatschappelijke projecten in de buurt investeren.

Helaas is deze aanpak aan de kant geschoven en is deze aanpak in het afgelopen proces van Platform Windkracht 3 niet gehanteerd noch is er aandacht aangegeven.
Nu staan we op een nieuw punt. Gelukkig zien enkele van de initiatiefnemers de waarde van deze coöperatieve aanpak in en nemen deze aanpak op in hun aanbod.

Door de burgers van Emmen mede-ontwikkelaar te maken, gaat 100% van de winst van de burgerwindmolens naar de burgers. Echter wanneer er eisen voor de bouw van deze windparken gehanteerd worden die de winsten zodanig verlagen dat het risico voor gewone burgers (of zelfs de ontwikkelaar) te groot wordt om mee te doen, dan blijft er niets over voor de gemeenschap.
Nu lijkt het dat u kortstondig een overwinning heeft behaald, maar op de lange termijn doet u uw burgers tekort. Niet alleen zorgen de eisen ervoor dat er minder rendementen besteed kunnen worden aan duurzame ontwikkeling, de eisen zorgen er ook voor dat de ruimte die in Emmen aanwezig is om duurzame energie op te wekken verspild wordt, door te kiezen voor oudere en kleinere windturbines, die veel minder kWh opwekken dan mogelijk is voor deze locaties.

Ik begrijp dat het ontwikkelingsproces van windenergie in Emmen politiek beladen is en dat u deze windmolens liever ergens anders had gehad. Maar u weet ook dat deze energieopgave er ligt.

Mijn vraag aan u is dan ook om deze politieke beladenheid te overstijgen en het belang van alle Emmenaren te dienen door ervoor te zorgen dat u via coöperatieve participatie en werkbare ruimtelijke eisen het maximale voor uw burgers uit deze duurzame ontwikkeling haalt.

Emmen, 1 juni 2016

Geld vier molens naar bevolking Emmen

BurgerwindmolenAls het aan de combinatie van Raedthuys en Yard ligt krijgt de bevolking van Emmen de beschikking over de opbrengst van vier van de 32 te bouwen windmolens. Die aanvulling op het windmolenplan maakte een medewerker van de beide energiebedrijven deze week duidelijk op een bijeenkomst voor omwonenden van de zoekgebieden. Dat zijn de zeven locaties waar het mogelijk is om minstens vijf windturbines te plaatsen. De Windvogel heeft zich aangemeld als burgercoöperatie die samen met de lokale cooperatie de burgerwindmolens wil ontwikkelen.

32 windmolens
De gemeente Emmen moet van de provincie voldoen aan de opdracht om windturbines met een totaal vermogen van 95,5 megawatt (MW) te plaatsen. Omdat een molen vaak 3 MW genereert, betekent dat de komst van 32 windmolens. Raedthuys en Yard hebben zoals gemeld plannen ingediend bij de gemeente om al die 32 molens te  bouwen: vijf langs de N34, zeven aan de Zwartenbergerweg langs de grens met Duitsland en twintig op en om het lawaaisportcentrum Pottendijk.

Vier burgerwindmolens
Totaal gaat het om vier turbines, door Raedthuys en De Windvogel ‘burgerwindmolens’ genoemd. De molens worden na afloop van het ontwikkeltraject eigendom van de dorpsbewoners, die daarmee de kans krijgen om dezelfde rendementen te halen als de energiebedrijven. Om dat te bereiken kunnen omwonenden zich aansluiten bij de lokale coöperatie die de molen gaat exploiteren, waar dat nodig is in samenwerking met De Windvogel.

Geldstromen ingezet voor duurzame ontwikkeling in Emmen
De lokale cooperatie in Emmen krijgt ondersteuning van onze landelijke burgercoöperatie bij de ontwikkeling en exploitatie van de burgerwindmolens. De windmolens komen in volledig eigendom van de burgercoöperatie en daarmee kunnen de geldstromen ingezet worden voor lokale duurzame en sociale ontwikkeling.

Lees hier meer over onze lokale werkgroep Emmen.