Nieuwe windlocatie Lansingerland

artikel-lansingerwind-301-juni-2016Nieuwe Lansinger Stroom en De Windvogel (samen burgerinitiatief Lansingerwind) willen nog steeds graag één of meerdere burgerwindmolens bouwen in Lansingerland. De provincie had een paar locaties in Lansingerland aangewezen voor het bouwen van windmolens maar daar is er op dit moment nog één van overgebleven. Dat is de locatie Prisma/Bleizo, ten noorden en zuiden van de A12.

Overbuurtsche Polder
De gemeente Lansingerland heeft met een zienswijze de provincie verzocht om het gebied Prisma/Bleizo in de partiële herziening van de VRM windenergie uit te breiden met het Noordelijk deel van de Overbuurtsche polder. Door het noordelijk deel van de Overbuurtsche Polder toe te voegen aan het zoekgebied voor windenergie, ontstaat meer ruimte om de verschillende belangen af te wegen en tot een zo gunstig mogelijke opstelling van windmolens te komen. Eind 2017 wordt de partiële herziening door de Provinciale Staten vastgesteld.

Inspreken
Op 11 april 2017 is er een informatieavond van de provincie in Lansingerland geweest. Bewoners zijn hierbij ook in de gelegenheid gesteld om in te spreken over het gemeentelijk voornemen om de windenergielocatie Bleizo uit te breiden naar de Overbuurtsche Polder. Elf bewoners hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt.

Gemeentelijk beleidskader windenergie
Op 20 juni 2017 is in de commissie Ruimte van de gemeente Lansingerland deze inspraak windenergielocatie Overbuurtsche Polder Bleiswijk aan de orde geweest. De stukken zijn op de gemeentewebsite onder agendapunt 5f te downloaden.
De gemeente is op dit moment nog bezig met het opstellen van het beleidskader windenergie. Hiermee kunnen concrete initiatieven voor het ontwikkelen van windenergie naast de wettelijke regels en normen getoetst worden aan de gemeentelijke wensen en eisen. Initiatieven moeten voldoen aan een goede ruimtelijke inpassing en een brede participatie met de omgeving.

Plek voor burgerinitiatief Lansingerwind
Daarom is burgerinitiatief Lansingerwind nog steeds in gesprek met de ontwikkelende partijen van windenergie en de gemeente om een positie te verwerven voor de burgers en bedrijven. De opbrengsten van de windturbines blijven dan lokaal en komen ten goede aan de inwoners, bedrijven en duurzame projecten in de openbare ruimte van Lansingerland.

Meer lezen over burgerinitiatief Lansingerwind.

Nieuwe Lansinger Stroom gaat voor de wind

artikel-lansingerwind-301-juni-2016Donderdagavond 17 november presenteert de kersverse lokale energiecoöperatie Nieuwe Lansinger Stroom (NLS) zich tijdens een door de gemeente georganiseerde avond over windenergie in Lansingerland. De coöperatie is bedoeld voor alle inwoners van Lansingerland en wil lokale duurzame energie gaan opwekken, waaronder windenergie.

Energieprojecten
Om onze klimaatdoelstellingen te halen is het belangrijk dat we nu alle zeilen bijzetten. Ook Lansingerland kan daarin zijn steentje bijdragen. Burgers en bedrijven kunnen dat nu via de coöperatie Nieuwe Lansinger Stroom doen. Wij bouwen samen aan windprojecten en zonprojecten, maar willen ook energiebesparing stimuleren.

Windenergie op 17 november
Voor windenergie werkt NLS samen met de energiecoöperatie De Windvogel in het burgerinitiatief Lansingerwind. De landelijke coöperatie De Windvogel heeft al meerdere windmolens samen met inwoners gebouwd. De opbrengsten gebruikt De Windvogel om weer in te zetten in nieuwe duurzame projecten, zoals een zonnedak of educatieprojecten. In Lansingerland zijn er ook mogelijkheden om samen windmolens te bouwen en daarover willen met u in gesprek op 17 november, van 19.00-21.00 uur in MKC ’t Web, Nachtegaallaan 4 in Bleiswijk.

Schone stroom voor iedereen
Nieuwe Lansinger Stroom staat voor schone energie, die inwoners en bedrijven van Lansingerland samen opwekken. Wij zijn een vereniging van bewoners die het heft in eigen hand nemen om onze energievoorziening duurzamer en toekomstbestendig te maken. De opbrengsten van onze projecten blijven lokaal beschikbaar voor nieuwe duurzame ontwikkeling. Iedereen die lid is kan hierover meebeslissen.

Meedoen
Iedereen die schone energie wil kan meedoen. Lidmaatschap kost jaarlijks € 20. U bent dan lid van de coöperatie, beslist mee over onze koers en u kunt meedoen in onze projecten zoals investeren in wind- en zonne-energie. Wij zoeken ook nog enthousiaste mensen om ons team te versterken. Meer weten? Mail naar info[at]nieuwelansingerstroom.nl en volg ons op Facebook.

bubbles-wit-logo-grote-foto

Nieuwe Lansinger Stroom opgericht

Gouwevogel webDe kersverse coöperatie Nieuwe Lansinger Stroom is op 12 juli jl. bij de notaris geweest voor ondertekening van de oprichtingsstatuten. Het team telt 8 man sterk in het oprichtingscomité, drie daarvan zijn nu bestuurders van de coöperatie.

Afgelopen gemeenteraadsvergadering d.d. 7 juli is de zogeheten Routekaart voor windenergie en het Burgerinitiatief Lansingerwind goedgekeurd. Rondetafelgesprekken met alle ontwikkelende partijen en grondeigenaren zijn aan de gang onder leiding van een procesmanager. De Windvogel heeft een samenwerkingsovereenkomst met Nieuwe Lansingerstroom ondertekend.

De Windvogel is al langer actief in Lansingerland om de inwoners een positie te geven in het te ontwikkelen windpark. De Windvogel heeft meegeholpen om de coöperatie op te richten en op te bouwen, en gaat daarmee ook in de toekomst verder.

Nieuwe Lansinger Stroom zoekt nog meer enthousiastelingen, potentiële bestuursleden, steunbetuigers en windvrienden! Word ook windvriend in Lansingerland en steun ons initiatief! Stuur een mail naar lansingerwind@gmail.com, like de Facebook pagina of neem contact op met Joop Snijders tel nr. 06-53383524.

 

Burgerinitiatief Lansingerland ingediend

Gouwevogel windmolen te GoudaCoöperatie Duurzaam Lansingerland (i.o) heeft samen met De Windvogel een burgerinitiatief ingediend bij de gemeente Lansingerland. Het burgerinitiatief wil een of meerdere windturbines in Lansingerland bouwen, samen met de inwoners en bedrijven uit Lansingerland. Doel is om een sociale en duurzame ontwikkeling vanuit de inwoners en bedrijven op gang te brengen die zichzelf bekostigt en in stand houdt. De opbrengsten van de windturbines moeten maximaal ten goede komen aan de inwoners, bedrijven en duurzame projecten in de openbare ruimte van Lansingerland. De windturbines fungeren als vliegwiel voor verdere duurzame maatschappelijke ontwikkeling. Op 31 maart zal het burgerinitaitief door de gemeenteraad van Lansingerland besproken worden.

Samenwerking tussen coöperaties
De Windvogel en de lokale energiecoöperatie Duurzaam Lansingerland gaan samenwerken om burger-windmolens te bouwen. Hiertoe stellen zij een samenwerkingsovereenkomst op. De cooperaties willen dat de geplande windmolens deels in eigendom komen van de inwoners en de lokale bedrijven. Zo blijven de geldstromen in het gebied en kunnen de leden zelf beslissen wat er met het geld gebeurt. De cooperaties willen dat het geld weer in nieuwe duurzame (energie) projecten wordt gestopt.

Lees hier de tekst van het Samenvatting burgerinitiatief Lansingerland 30 jan 2016.

Meer informatie: webpagina Lansingerwind.

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief Lansingerwind.

Burgerinitiatief Lansingerwind gaat van start

151110 Poster openbare bijeenkomst 25 november 2015Afgelopen woensdagavond 25 november vond in De Rank te Bleiswijk een bijeenkomst plaats die de inwoners van Lansingerland activeerde om aan de slag te gaan met windenergie. Dit leverde een drietal enthousiastelingen op die samen met De Windvogel het burgerinitiatief ‘Lansingerwind’ gaan starten om zo eigen windmolens voor de gemeenschap te bouwen. Al eerder dit jaar hebben zo’n 30 leden van De Windvogel en Milieudefensie zich als sympathisant van het burgerinitiatief gemeld. De eerste keer dat het burgerinitiatief zich officieel presenteert is op het Duurzaamheidscafé van de gemeenteraad op 10 december a.s.

Je eigen schone energie opwekken
Inwoners kunnen namelijk zelf meeprofiteren van de windmolens die in de gemeente gebouwd gaan worden. Dat kan door een energiecoöperatie op te richten, met de steun van De Windvogel en Project A15. Zo worden de lusten en de lasten eerlijk verdeeld.

“Investeren in windenergie vraagt om een flinke hoeveelheid kapitaal”, legt Siward Zomer, voorzitter van De Windvogel, uit. “Maar er zijn genoeg burgers die geld willen lenen gezien de gunstige businesscase van windenergie en het belang om over te stappen op duurzame energie. Door onze krachten te bundelen, kunnen we de kosten beperken. Het mooie is dat burgerwindmolens ook geld opleveren dat ten goede kan komen aan deze regio.”

Voorrang voor burgerinitiatieven
Siward Zomer: “Coöperaties werken op een democratische wijze: iedere inwoner kan lid worden en zijn inbreng hebben. Windmolens leiden in sommige gebieden tot verzet van omwonenden. Wanneer burgers zelf de windmolens bouwen, mede-eigenaar worden en de opbrengsten met elkaar verdelen, is het draagvlak een stuk hoger. Dat maakt het voor gemeenten aantrekkelijk om met coöperaties samen te werken.”

“De gemeente kan in haar beleid zichtbaar maken dat ze burgerinitiatieven aan windprojecten willen koppelen. Dat maakt het mogelijk om de voordelen van windenergie ook juist in het gebied zelf tot z’n recht te laten komen.” Op de avond konden de aanwezige inwoners sociale en duurzame projecten voor de buurt indienen die interessant zijn om met de windturbines te financieren.

Ook meedoen?
“Als beginnend burgerinitiatief nodigen we iedereen uit om mee te denken. Want, hoe je het ook wendt of keert, windmolens kennen lasten en lusten. Daarover willen we met elkaar in gesprek.”, zegt Lex Arkesteijn van Project A15 dat burgerinitiatieven voor duurzame energie steunt.

Wilt u ook meedoen met het burgerinitiatief Lansingerwind? Stuur dan een mail naar inge.verhoef[at]windvogel.nl.

‘Een burgerwindmolen in Lansingerland, doet u mee?’

windmolen gijs en fieneOp woensdag 25 november kunt u meedoen aan een bijeenkomst met als doel burgers te activeren die samen aan de slag willen gaan met windenergie in de gemeente Lansingerland. De Windvogel organiseert deze publieksbijeenkomst samen met project A15.

Doe mee en profiteer mee
U kunt als inwoner zelf meeprofiteren van de windmolens die in de gemeente gebouwd gaan worden. Dat kan door zelf een energiecoöperatie of -werkgroep op te richten, met de steun van De Windvogel en Project A15. Dat is de boodschap van de publieksbijeenkomst op 25 november voor windenergie in Lansingerland in de Rank , Kerkstraat 13 te Bleiswijk.

Programma
Wij zullen deze avond de stand van zaken schetsen wat betreft het gemeentelijk en het provinciaal beleid en de mogelijke locaties van de windmolens. Daarna zullen we uitleggen dat we een deel van het windpark coöperatief willen gaan ontwikkelen, dat wil zeggen dat de burger mede-eigendom krijgt en kan meebeslissen over de exploitatie en over de revenuen. Burgers kunnen zelf duurzame projecten aandragen die gefinancierd worden uit de opbrengsten van de windmolen(s). Op deze avond willen we met u in gesprek gaan over de mogelijke kansen, zorgen en vragen, en de behoefte aan  themabijeenkomsten inventariseren bij de aanwezigen. De avond duurt van 19:30 tot 22:00 uur.

Burgerparticipatie
De gemeente Lansingerland vindt burgerparticipatie erg belangrijk. Daarom organiseert Windvogel op eigen initiatief voor inwoners van Lansingerland een publieksbijeenkomst. Iedereen is welkom. De omwonenden van het Bleizo terrein gaan we huis-aan-huis uitnodigen. Dit bedrijventerrein is een ruime locatie die de eerst mogelijke geschikte plek is om de windmolens op te gaan bouwen. De omwonenden hebben het meeste belang bij een goede ontwikkeling en profijt van het windpark.

Locatie
De locatie: de Rank , Kerkstraat 13, Bleiswijk.
Het programma worden nader bekend gemaakt.
De avond duurt van 19:30 tot 22:00 uur.

Meer informatie over het burgerinitiatief Lansingerwind vindt u hier.

Like de Facebookpagina Lansingerwind voor alle informatie.

Locaties in Lansingerland onder de loep

provincie zuid hollandDe provincie Zuid Holland heeft het burgerinitiatief Lansingerwind gevraagd om mogelijke locaties in te dienen voor windenergie in de gemeente Lansingerland. Deze en andere locaties worden verzameld in de herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie. Hier leest u de brief die het burgerinitiatief verstuurde naar de provincie. De nieuwe locaties worden na een mer-beoordeling toegevoegd aan de bestaande locaties.

Burgerbijeenkomst locaties windenergie
In december van het vorige jaar vond er weer een echte ‘van onderaf’ bijeenkomst plaats: De Windvogel en Project A15 hielden samen met betrokken burgers van de gemeente Lansingerland een brainstorm over mogelijke locaties voor de 3 tot 6 geplande windmolens in hun regio. De provincie Zuid-Holland heeft de regio aangewezen om een aantal windmolens te plaatsen in het kader van de uitvoering van het Energieakkoord. Tijdens de burgerbijeenkomst werd nogmaals duidelijk dat de inbreng van burgers onmisbaar is bij windmolenprojecten.

Pleiten voor actieve rol voor burgers
In de windvisie van de gemeente Lansingerland staat dat de gemeente open staat voor een burgerinitiatief; ze ziet graag dat burgers bij dit windmolenproject een actieve rol gaan spelen. Bij steeds meer windenergie=projecten blijkt dat dit belangrijk is: de burgers betrekken bij windmolenprojecten heeft al vele malen zijn vruchten afgeworpen. Hoe eerder de burgers betrokken worden in het proces, des te beter de uiteindelijke uitkomst.

Aanpak van onderaf
De provincie heeft 11 kerngebieden aangewezen waar de windmolens geplaatst kunnen worden. De gezamenlijke visie van Project A15 en De Windvogel is om in plaats van sec kerngebieden aan te wijzen, om eerst met de burger in gesprek te gaan en zo (eventueel andere) geschikte locaties te ontdekken. De meerwaarde om de burger erbij te betrekken werd deze avond al snel duidelijk: De aanwezigen kennen alle locaties en kennen de mensen en diens verhalen achter deze locaties. Daar waar de provincie bij het aanwijzen van locaties ‘van bovenaf’ rationeel en ruimtelijk naar de omgeving kijkt, gaat door de informatie van de burgers de omgeving en de mensen die er wonen meer leven. Zo kan er beter worden ingeschat welke locaties wel en welke niet goed vallen, en hoe realistisch draagvlak onder de bevolking is, vanzelfsprekend rekening houdend met de standaard uitsluitingspunten. Ook raken burgers als vanzelf meer betrokken bij het proces, zeker wanneer zij in een later stadium medebepalen wat er met de opbrengsten van de windmolens gaat gebeuren.

Haalbaarheid en draagvlak onderzoeken
Inmiddels zijn een aantal burgers samen met medewerkers van De Windvogel en Project A15 bezig met het bestuderen van de haalbaarheid van deze alternatieve locaties. De uitkomsten hiervan wil het burgerinitiatief Lansingerwind met de gemeente en met de inwoners bespreken.