Milieueffecten windpark De Drentse Monden en Oostermoer goed beschreven

logo_drentsemonden oostermoerIn een persbericht laat de Commissie MER weten dat het milieueffectrapport voor het windpark in De Drentse Monden en Oostermoer de milieueffecten goed beschrijft. Het rapport legt helder uit waarom is gekozen voor deze locatie in het veenkoloniale gebied. Uit het rapport blijkt dat bestuurlijke afwegingen de gekozen omvang van het park hebben bepaald. In de loop van de tijd is de omvang van het park namelijk teruggebracht van ongeveer 600 MW naar 150 MW. Het rapport laat verschillende mogelijkheden zien om het windpark in het gebied neer te zetten, bijvoorbeeld in lijnen, rasters en zwermen van turbines. Van alle onderzochte alternatieven zijn de milieueffecten goed beschreven en vergeleken.

Concreet betekent dit dat De Commissie MER vindt dat de ontwerpbesluiten opgesteld kunnen worden met dit rapport. De ontwerpbesluiten liggen ten grondslag aan de besluiten en daarin staat alle informatie over het te bouwen windpark. Het ontwerpbesluit wordt deze winter nog voorgelegd aan alle omwonenden. Zij kunnen dan via een zienswijze reageren op de plannen van het Rijk en de initiatiefnemers van dit windpark.

Het gehele advies van de Commissie MER vindt u hier.
Meer informatie over het windpark De Drentse Monden vindt u hier.
Meer informatie over de betrokkenheid van De Windvogel in het Windpark De Drentse Monden vindt u hier.

Weet u nog geschikte locaties voor windenergie in Zuid-Holland?

Gemeenten in de regio Rotterdam hebben de mogelijkheid om ook nog zelf locaties aan te dragen die de provincie kan meenemen in het geplande milieueffectonderzoek naar alternatieve locaties voor windenergie. Gedeputeerde Staten hebben een brief gestuurd waarin zij de betrokken gemeenten wijzen op deze mogelijkheid.

De Windvogel wil alle leden en energiecoöperaties in Zuid-Holland ook wijzen op deze mogelijkheid tot het aandragen van geschikte windmolen locaties. Tot 14 december is hier de tijd voor. Dat kan via het indienen van een zienswijze tijdens de periode van inzage van het startdocument planMER. Zienswijzen (dus ook suggesties voor locaties) mogen worden gestuurd naar windenergie@pzh.nl.

De provincie Zuid-Holland bereidt een milieueffectonderzoek (MER) voor naar alternatieve locaties voor windenergie in de regio Rotterdam. De alternatieve locaties zijn nodig om de eerder met gemeenten overeengekomen opgave van 150 MW in de voormalige stadsregio Rotterdam te halen. Als blijkt dat deze locaties geschikt zijn – rekening houdend met milieuaspecten als geluid, slagschaduw, natuur, landschap – kunnen Provinciale Staten deze locaties opnemen in een herziene Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM).

Kansrijke locaties
Een deel van de locaties zijn in juli 2014 al vastgelegd in de provinciale Verordening Ruimte horend bij de Visie Ruimte en Mobiliteit. Om de wijziging van de VRM mogelijk te maken doorloopt de provincie de wettelijk formele m.e.r.-procedure, inclusief vaste inspraakmomenten. Vanaf 1 november tot en met 15 december 2015 kunnen zienswijzen ingediend worden op het Startdocument planMER (inclusief de lijst met de te onderzoeken alternatieve locaties). Ook gemeenten kunnen in deze periode kansrijke locaties aandragen om te onderzoeken.

Bijeenkomst voor energiecoöperaties op 27 oktober
Ook organiseert de provincie een bijeenkomst voor energiecoöperaties op dinsdag 27 oktober. De provincie geeft graag ruimte aan locaties die vanuit de maatschappij worden benoemd, waar bedrijven of bewoners zelf het initiatief voor nemen. De provincie wil daarom lokale initiatieven, in de vorm van suggesties voor alternatieve locaties, inventariseren om te onderzoeken in het planMER.