108 lokale ondernemers ingeschreven voor windpark Drentse Monden

In drie weken tijd hebben 108 bedrijven uit Drenthe en Groningen zich aangemeld bij de initiatiefnemers van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer, omdat zij in contact willen komen met de hoofdaannemers van het windpark. Deze regionale bedrijven maken daarmee kenbaar dat zij willen meewerken aan de bouw van het windpark. Zij reageren daarmee op de oproep van de initiatiefnemers om zich hiervoor aan te melden. De initiatiefnemers van het windpark zijn blij met dat grote aantal belangstellenden. “Afgaande op ervaringen van andere windparken hoopten we op honderd belangstellenden. Het werden er zelfs iets meer”, aldus Wim Wolters, algemeen directeur van het windpark.

Tot en met zaterdag 15 juni konden de ondernemers zich melden via een formulier op de website van het windpark. Ruim 1800 ondernemers kregen een uitnodiging en dat leidde tot een gevarieerd aanbod van 108 bedrijven uit de wijde regio. Komende weken worden alle inschrijvingen beoordeeld. De hoofdaannemers kijken per inschrijving naar de beschreven specialismen. Dat kan vervolgens leiden tot een kennismakingsgesprek, of de plaatsing van een bedrijf op de lijst van ‘prefered suppliers’ (voorkeursbedrijven). “Iedereen krijgt bericht.”

Deze oproep aan bedrijven uit de regio komt voort uit de wens van de initiatiefnemers van het windpark om regionale bedrijven zoveel mogelijk te betrekken bij de bouw van de windmolens. De inzet van regionale bedrijven draagt bij aan de regionale economische impuls die het windpark kan geven.

Bron: https://www.drentsemondenoostermoer.nl/initiatiefnemers-windpark-blij-met-108-inschrijvingen-van-bedrijven/

Denk mee over buurtprojecten in Drentse Monden

Op 27 februari organiseert de Windvogel een informatie avond over ons parkdeel in windpark de Drentse Monden. De focus van de avond ligt op zelf aan de slag gaan met het verduurzamen van het woongebied. We gaan het hebben over de buurtprojecten die mogelijk worden door de komst van de windmolens. Via het windparkaandeel van burgercoöperatie De Windvogel zijn een deel van de opbrengsten lokaal inzetbaar voor de buurt.

De Windvogel is een landelijke energiecoöperatie van en voor burgers. Deze coöperatie exploiteert windturbines in het land en ondersteunt overal burgers om ook tot energiecoöperaties te komen. Zo hebben burgers meer zeggenschap over de leefomgeving en kunnen de opbrengsten van de windenergie beschikbaar komen voor de inwoners. De Windvogel is deelnemer in het windpark de Drentse Monden. De leden van De Windvogel staan naast de inwoners en willen de opbrengst uit de windturbines delen en lokaal inzetten.

Het doel van onze coöperatie is om een duurzame toekomst te creëren samen met inwoners. Deze duurzame toekomst kan extra gestimuleerd worden met buurtprojecten die door een lokaal projectbureau ontwikkeld worden. De Windvogel heeft eerder bewonersavonden georganiseerd om van gedachten te wisselen over nuttige buurtprojecten. Daar kwamen een aantal goede ideeën naar voren. Deze ideeën willen we verder uitwerken met de inwoners.

Voorbeelden van buurtprojecten:
• Collectieve isolatie aanpak en alternatieve warmtebronnen
• Verbetering van de straatverlichting
• Een opleidingscentrum voor de energiemonteurs van de toekomst
• Glasvezel aanleggen voor snel internet

Locatie: Voetbalvereniging Nieuw-Buinen, Sportcomplex Buunerdrome, Zuiderdiep 156, 9521 AX NIEUW-BUINEN

Datum en tijd: woensdag 27 februari, inloop 19:00 uur, aanvang 19:30 uur

 

Participeer financieel
Inwoners kunnen ook meedoen in het windpark door voor eenmalig 50 euro lid te worden van coöperatie De Windvogel. Leden kunnen vervolgens investeren met een bedrag dat zij zelf bepalen. De jaarlijkse rente op hun investering, die de leden zelf vaststellen, is tussen de 2 en 5 procent. Deze vorm van financiële participatie biedt direct mede-eigendom en zeggenschap via de Algemene Ledenvergadering. Met de opbrengsten van de stroom kan de coöperatie buurt- en energieprojecten rondom het windpark realiseren. In totaal investeren burgers via De Windvogel 2,5 miljoen euro in het windpark. Meer informatie hierover kunt u opvragen via info@windvogel.nl of vinden op https://www.windvogel.nl/participaties/.

 

Planning bouw eerste windturbine Drentse Monden en Oostermoer

Vanaf januari 2019 wordt er gewerkt aan de eerste windturbine. In totaal komen er 45 windmolens in Drentse Monden en Oostermoer. Je kunt participeren in dit windpark via het lidmaatschap van De Windvogel. Daarmee zorg je direct voor meer duurzame energie van Nederlandse bodem!

De eerste windturbine wordt gebouwd ter hoogte van het kruispunt van de Drentse Mondenweg / N379 en de Dreefleiding, nabij 1e Exloërmond. Op deze plattegrond staat deze windturbine met een blauwe stip aangegeven.

Bijzonderheid eerste windturbine
Het bijzondere aan deze windturbine is dat er wordt gezorgd dat deze veel minder elektromagnetische straling uitzendt. Dat is nodig vanwege het convenant dat wij en Astron, de eigenaar van de LOFAR-telescoop, hebben afgesloten. Daarin staat dat de telescoop en het windpark naast elkaar moeten kunnen bestaan. Met de LOFAR-telescoop worden voor wetenschappelijk onderzoek zwakke elektromagnetische signalen uit de ruimte opgevangen. Net als elk ander elektrisch apparaat zendt een windturbine elektromagnetische straling uit. In die zin gedraagt een windturbine zich net als bijvoorbeeld een afzuigkap, televisie of telefoon. We willen voorkomen dat de straling van de windturbines de telescoop verstoort. Daarom zorgen we dat deze veel minder straling uitzenden. LOFAR op haar beurt werkt aan het aanpassen van de software van de telescoop.

De Nordex N131 die we gaan bouwen, is in de basis een normale, bestaande windturbine die voldoet aan alle normen, ook op het gebied van elektromagnetische straling. Speciaal voor dit windpark reduceren wij de straling nog veel meer. Het streven is dat de straling die het gehele windpark uitzendt minder wordt dan wat één huishoudelijk apparaat zoals een televisie of stofzuiger uitzendt. Zo komt er bijvoorbeeld om sommige onderdelen een speciale afscherming zodat de straling van dat onderdeel wordt tegengehouden. Verder kijken we of de kieren rond de deur in de mast – waardoor bijvoorbeeld onderhoudsmonteurs naar binnen kunnen – kunnen dichten zodat de straling niet naar buiten komt. Aan het uiterlijk van de windturbine verandert niets.

Als deze eerste windturbine is gebouwd, meten we of de elektromagnetische straling genoeg is gereduceerd. Indien dat is gelukt, begint de bouw van de overige 44 windturbines.

Werkzaamheden en planning
Er zijn verschillende werkzaamheden nodig voordat de windturbine er staat. Hieronder schetsen wij welke dat zijn en wanneer deze worden uitgevoerd:

Begin januari 2019:
De aanleg van een weg vanaf de Drentse Mondenweg naar de plek van de windturbine begint. Ook wordt er een kraanopstelplaats aangelegd bij de plek waar de windturbine komt.

Begin januari 2019:
Enexis Netbeheer zorgt dat er elektriciteitskabels worden gelegd zodat de windturbine kan worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Deze werkzaamheden beginnen in de omgeving van de hoogspanningsstations in Stadskanaal en Gasselternijveen. Vanaf daar wordt gewerkt naar de inkoopstations die bij de windturbines worden gerealiseerd. Direct omwonenden van de tracés waar wordt gewerkt, zijn hierover door Enexis Netbeheer geïnformeerd. Meer informatie hierover staat op de website van Enexis Netbeheer: https://www.enexis.nl/algemeen/actuele-werkzaamheden

Medio eerste kwartaal 2019
Er wordt een stroomkabel gelegd vanaf deze eerste windturbine langs de andere zes windturbines die in deze zelfde lijn komen te staan. Deze windturbines zijn gepland parallel aan de Dreefleiding. Dit gebeurt met een machine waarvan u hieronder een foto kunt zien. Deze werkzaamheden worden op de akkers uitgevoerd. De stroomkabel eindigt bij het inkoopstation voor deze lijn van windturbines.

Maart/april 2019:
Het fundament van de windturbine wordt gemaakt. Er wordt eerst geheid. Daarna wordt het fundament gestort. Dit houdt in dat er veel beton wordt aangevoerd en dat dit beton daarna een maand moet uitharden.

Juni 2019:
De windturbine zelf wordt op het fundament opgebouwd. De verschillende turbineonderdelen (mastdelen, wieken) worden op grote vrachtwagens aangevoerd en omhoog gehesen door kranen.

Vanaf juli 2019:
Als de windturbine helemaal gereed is, begint het meten van de elektromagnetische straling. De planning is dat deze metingen uiterlijk aan het eind van de zomer van 2019 zijn afgerond en dat dan de resultaten bekend zijn.

Vanaf oktober 2019:
Indien de elektromagnetische straling genoeg is gereduceerd, begint de bouw van de 44 overige windturbines. Voor elke windturbine moeten dezelfde werkzaamheden worden verricht als hierboven beschreven. Er hoeft dan alleen niet meer te worden gemeten voor de elektromagnetische straling. Aan het eind van 2020 zijn dan alle 45 windturbines klaar.
Deze planning is onder voorbehoud. Slechte weeromstandigheden bijvoorbeeld kunnen ervoor zorgen dat de planning moet worden aangepast.

Bouwverkeer en aanvoer windturbineonderdelen
Om de windturbine te kunnen bouwen, is er veel transport nodig. Dit valt te verdelen in twee types:

Bouwverkeer
Aanvoer windturbineonderdelen

Bouwverkeer
Het bouwverkeer bestaat voornamelijk uit vrachtwagens van reguliere afmetingen die grond, grind, hijskraanonderdelen en ander materiaal aan- en afvoeren. Voor deze ene turbine gaat het daarbij om circa 200 vrachtbewegingen. Een vrachtbeweging telt als een vrachtwagen die naar de plek rijdt en er weer vandaan rijdt. Dat zijn dus circa 100 vrachtwagens.
De aanvoer van het beton voor het fundament vraagt circa 100 vrachtbewegingen.
Het bouwverkeer rijdt voornamelijk op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur. Het bouwverkeer rijdt niet door de kernen, maar gebruikt voornamelijk de provinciale wegen om bij de plek van de windturbine te komen.

Aanvoer windturbineonderdelen
De aanvoer van de windturbineonderdelen gebeurt met behulp van langere vrachtwagens. Hier ziet u een foto van de aanvoer van een gondel, ter illustratie.

Er worden drie wieken, zes torenonderdelen, de gondel en de hub aangevoerd. Hier ziet u de gondel en hub.

De windturbineonderdelen worden veelal ’s nachts aangevoerd, zodat de grote vrachtwagens en het reguliere verkeer elkaar zo min mogelijk hinderen.
De wieken en torendelen gaan vanuit Duitsland per schip naar de Eemshaven en vanaf daar via vrachtwagens naar de plek van de windturbine. Deze vrachtwagens rijden eveneens zo veel mogelijk via de grote wegen en niet door de kernen. Het laatste stuk van de route van de turbineonderdelen is als volgt:

N33 richting Gieten
Bij Gieten over op N34 richting Gasselte
Bij Gasselte over op N378 richting Gasselternijveen
Bij Gasselternijveen over op N378 richting 1e Exloërmond
Ter hoogte van de Dreefleiding verlaten de vrachtwagens de N378 naar de eindlocatie

Zie hier de plattegrond van de route voor de windturbineonderdelen.

De gondel en de hub worden per vrachtwagen vanuit Duitsland naar de plek van de windturbine gereden. Dat gebeurt via de autowegen.

De windturbineonderdelen zijn groot transport waarvoor het noodzakelijk is in de route tijdelijke aanpassingen te doen, zoals het snoeien van bomen en het verruimen van bochten en rotondes. Dit wordt afgestemd met de wegbeheerders. Nadat de windturbines zijn gebouwd, worden de wegen weer hersteld in de oorspronkelijke staat.

Verder is er de aanvoer van kleiner materiaal nodig. Dit zorgt voor circa 70 vrachtbewegingen.

Als er onverhoopt door het transport schade ontstaat, wordt dit hersteld en vergoed door de initiatiefnemers.

Gebiedsfonds
Een van de vormen van financiële participatie in het windpark is het gebiedsfonds. Dit fonds wordt gevuld door een deel van de opbrengsten van de windturbines hierin te storten. Het gaat om 50 cent per opgewekte megawattuur (MWh) per jaar, voor een periode van 15 jaar. De exacte jaarlijkse bijdrage aan het gebiedsfonds hangt dus af van hoeveel de windturbines in het afgelopen jaar hebben opgewekt.

Als rekenvoorbeeld nemen we de verwachte opbrengst van de windturbines. Met 15 miljoen kilowattuur (kWh) per windturbine is dat 675.000.000 kWh per jaar. Een megawattuur is 1000 kilowattuur, dus dat is 675.000 MWh per jaar. Dat wordt vermenigvuldigd met 50 cent en betekent een jaarlijkse bijdrage van 337.500 euro aan het gebiedsfonds. De provincie Drenthe voegt hier 10 jaar lang 180.000 euro per jaar aan toe.

Waaraan het gebiedsfonds wordt besteed, is vooral aan het gebied zelf. Inwoners en maatschappelijke organisaties die hiervoor ideeën hebben en betrokken willen zijn bij het beheer van dit gebiedsfonds, kunnen zich melden bij de provincie Drenthe. De provincie neemt het voortouw hierin om een goede structuur voor het fonds op te zetten. Doel is zeggenschap van de inwoners over de geldstromen in dit gebiedsfonds.

Doe mee in het windpark via De Windvogel
Een andere mogelijkheid voor financiële participatie is via coöperatie De Windvogel. Inwoners kunnen meedoen in het windpark door voor eenmalig 50 euro lid te worden van de coöperatie. Leden kunnen vervolgens mee-investeren in het windpark voor een bedrag dat zij zelf bepalen. In totaal investeren wij € 2,5 miljoen in dit windpark. De jaarlijkse rente op hun investering, die de leden zelf vaststellen, is tussen de 2 en 7 procent. Deze vorm van financiële participatie biedt direct mede-eigendom en zeggenschap via de Algemene Ledenvergadering. Met de opbrengsten van de stroom kunnen we buurt- en energieprojecten rondom het windpark realiseren. Het doel van de coöperatie is om een duurzame energievoorziening voor de toekomst te creëren samen met inwoners. Meer informatie hierover staat op www.windvogel.nl of kunt u opvragen via info@windvogel.nl.

Vragen en contact
We hopen u zo goed te hebben geïnformeerd over de stand van zaken van het windpark. U kunt zich via de website aanmelden voor onze nieuwsbrief: https://www.drentsemondenoostermoer.nl/contact/

Voortgang Windpark Drentse Monden

Windpark Drentse Monden is het eerstvolgende windpark waar de leden via De Windvogel in kunnen participeren. De verwachting is dat in januari 2019 ons kapitaal ingebracht wordt.

De voorbereidingen voor de bouw van het windpark Drentse Monden en Oostermoer zijn dan ook in volle gang. Er is een planning gemaakt voor de voorbereidende bouwwerkzaamheden (opstelplaatsen, wegen, bekabeling), en er is een turbinetype uitgekozen. We hebben gekozen voor de stilste turbine in zijn klasse. Het gaat om de Nordex N131. Alle 45 windmolens van het windpark worden van dit type windturbine.

Stroom voor 225.000 huishoudens
Het type N131 van fabrikant Nordex heeft een ashoogte van 145 meter en een tiphoogte van 210,5 meter. De verwachting is dat één windturbine van dit type circa 15 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar opwekt. Dat is evenveel als gemiddeld 5000 huishoudens per jaar gebruiken. De 45 windmolens samen wekken dus per jaar naar verwachting ongeveer stroom voor 225.000 huishoudens op.

Plaatsing van prototype
Voordat de bouw van het gehele windpark begint, plaatsen we eerst één prototype van deze windturbine. Hiermee kunnen we de invloed van het windpark op de LOFAR-telescoop van Astron meten. Astron en de initiatiefnemers hebben afspraken gemaakt om te zorgen dat de LOFAR-telescoop en de windturbines naast elkaar kunnen functioneren. Met het prototype kunnen we in de praktijk meten of we daaraan kunnen voldoen. Door ons is deze innovatie in windenergie op gang gekomen.

Samenwerkende Boeren

De bouw van windmolens op land in het algemeen en ook grootschalige windparken zoals Windpark De Drentse Monden en Oostermoer in het bijzonder is nodig om de klimaatdoelstellingen van Nederland te halen. Het doel is om in 2020 14 procent van onze energie duurzaam op te wekken. Daar draagt dit windpark substantieel aan bij. Een groep agrariërs (DEE) uit het gebied Drentse Monden besefte dat deze opgave er ligt en besloot daar iets positiefs van te maken. Ze besloten om zelf het windpark te gaan bouwen. Net zoals de agro-coöperaties van boeren die samenwerken om de opbrengst van hun akkers of hun koeien te waarborgen, en elkaar te helpen bij slechte jaren of in geval van ziekte. De winsten dragen bij aan het versterken van het boerenbedrijf en indirect aan lokale werkgelegenheid. Zo kun je ook met duurzame energie omgaan. Samen wek je stroom op en de opbrengsten verdeel je en stop je in je bedrijf. Zo investeren zo’n honderd lokale ondernemers samen zo’n 300 miljoen in de lokale economie.

Waarom doet De Windvogel mee in dit windpark?

De boeren wilden ook dat de inwoners kunnen meeprofiteren van dit windpark. Daarom benaderden zij De Windvogel om samen te werken. De Windvogel heeft toen ja gezegd, omdat ons doel is om ten eerste duurzame energie te bevorderen en om ten tweede het mogelijk te maken dat omwonende burgers ook mee kunnen profiteren door aan ons participatiemodel mee te doen. Als wij niet instapten, dan zouden we de bewoners die hier profijt van willen hebben te kort doen. Ze zouden windmolens zien verrijzen waar zij zelf niets mee te maken hebben.

Het doel van De Windvogel is, behalve dit windpark mede-mogelijk maken, om een duurzame lokale ontwikkeling op gang te brengen. Zoals altijd hebben wij de samenwerking gezocht met de lokale coöperatie Veenstroom en met inwoners die buurtprojecten willen realiseren.

Terreuracties

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is regelmatig in het nieuws geweest en dan wordt vaak het beeld geschetst van sterke tegenstellingen: er zijn mensen die de komst van dit windpark toejuichen en mensen die heel graag willen dat dit windpark niet wordt gebouwd. Enkele protestacties zijn erg agressief geworden. Deze acties zijn in 2018 door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding aangemerkt als terreuracties. Wij hebben de sfeer ook heel anders ervaren tijdens bezoeken en bijeenkomsten. Wij hadden open en constructieve gesprekken met buurtbewoners. Daarentegen snappen we ook dat er inwoners zijn die geen windmolens willen, en zich niet gehoord voelen. Er is een palet aan meningen. Een deel van de inwoners staat er neutraal tegenover en een deel van de inwoners is positief vanwege de bijdrage die dit windpark levert aan het verduurzamen van onze energievoorziening. Helaas sneeuwen deze geluiden in onze ogen de afgelopen jaren onder in onder andere de media.

Bewoners in Drentse Monden betrekken

De Windvogel tracht het beeld te nuanceren door de neutrale en positieve mensen op te zoeken. Op 3 juli 2018 organiseerden wij een inloopavond voor omwonenden van het windpark. Daar kwamen ongeveer 30 mensen op af. De focus van de avond lag op participatie van de inwoners van de Drentse Monden. Met de geldstromen van de windmolens die De Windvogel gaat exploiteren, kunnen nieuwe duurzame projecten voor de bewoners en het gebied ontwikkeld worden. Denk daarbij aan glasvezel aanleggen, het isoleren van woningen, of het opwekken van energie. Daarnaast is er het gebiedsfonds van de provincie waar inwoners en buurtverenigingen gebruik van kunnen maken. Wij blijven onze oproep herhalen, omdat deze windenergie en vliegwiel kan zijn voor verdere ontwikkeling in het gebeid. Inwoners krijgen dit najaar weer de kans om lid te worden van De Windvogel en te investeren in het park. Wij zullen deze boodschap onder de aandacht blijven brengen.

Meer info over het windpark:

 

 

Zienswijzeprocedure windpark Drentse Monden van start

logo_drentsemonden oostermoerOp 4 maart 2016 start de zienswijzeprocedure voor het windpark Drentse Monden en Oostermoer. Iedereen kan vanaf die datum tot en met 14 april 2016 het ontwerp-inpassingsplan, de overige ontwerpbesluiten van deze fase, het MER en de andere onderliggende stukken inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Ook zijn ze in die periode op papier in te zien bij de gemeentehuizen Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal.

Indienen zienswijze
De zienswijzen kunnen ingediend worden in de periode dat de ontwerpbesluiten ter inzage liggen. Dat kan digitaal via www.bureau-energieprojecten.nl, schriftelijk of mondeling. De binnengekomen zienswijzen worden meegenomen bij de definitieve besluitvorming, die rond de zomer 2016 wordt verwacht. Deze definitieve besluiten zullen vervolgens na de zomer ter inzage worden gelegd en staan open voor beroep bij de Raad van State. Een ieder die belanghebbend is en een zienswijze heeft ingediend op het ontwerpbesluit, heeft de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan.

Speekuren EZ
Het ministerie van Economische Zaken organiseert rondom de zienswijzeprocedure een aantal spreekuren in de regio. Daar is informatie te krijgen over de procedure en het ontwerp-inpassingsplan (waarin de exacte locaties van de windmolens zijn opgenomen). Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen met de initiatiefnemers in gesprek over de ontwikkeling van het windpark en de participatiemogelijkheden. De spreekuren worden gehouden in de periode van 21 maart tot en met 8 april 2016. Van tevoren aan te melden via www.spreekurenwindparkdrenthe.nl. Hier vindt u ook de data, tijden en locaties.

Meer informatie
Lees meer over de huidige stand van zaken in de brief die deze week door het ministerie van Economische Zaken naar de omwonenden van het windpark is verstuurd.
Of bekijk de officiële kennisgeving in de Staatscourant.

Wilt u meer weten over de participatiemogelijkheden en de rol van burgercoöperatie De Windvogel? U leest het hier.

 

Milieueffecten windpark De Drentse Monden en Oostermoer goed beschreven

logo_drentsemonden oostermoerIn een persbericht laat de Commissie MER weten dat het milieueffectrapport voor het windpark in De Drentse Monden en Oostermoer de milieueffecten goed beschrijft. Het rapport legt helder uit waarom is gekozen voor deze locatie in het veenkoloniale gebied. Uit het rapport blijkt dat bestuurlijke afwegingen de gekozen omvang van het park hebben bepaald. In de loop van de tijd is de omvang van het park namelijk teruggebracht van ongeveer 600 MW naar 150 MW. Het rapport laat verschillende mogelijkheden zien om het windpark in het gebied neer te zetten, bijvoorbeeld in lijnen, rasters en zwermen van turbines. Van alle onderzochte alternatieven zijn de milieueffecten goed beschreven en vergeleken.

Concreet betekent dit dat De Commissie MER vindt dat de ontwerpbesluiten opgesteld kunnen worden met dit rapport. De ontwerpbesluiten liggen ten grondslag aan de besluiten en daarin staat alle informatie over het te bouwen windpark. Het ontwerpbesluit wordt deze winter nog voorgelegd aan alle omwonenden. Zij kunnen dan via een zienswijze reageren op de plannen van het Rijk en de initiatiefnemers van dit windpark.

Het gehele advies van de Commissie MER vindt u hier.
Meer informatie over het windpark De Drentse Monden vindt u hier.
Meer informatie over de betrokkenheid van De Windvogel in het Windpark De Drentse Monden vindt u hier.