Uitnodiging ledenvergadering c.v. de Windvogel

Hierbij wil het bestuur alle leden die aanwezig waren op de vergadering nogmaals hartelijk danken voor de aanwezigheid.Beste leden, De algemene ledenvergadering van de Windvogel is op zaterdag 19 juni 2010 in de Heeren van Reewijck te Gouda. Indien mogelijk kom op de fiets met het OV of probeer te carpoolen. Heeft u een plek nodig of over, mail dan s.v.p. naar info(apenstaartje)windvogel.nl

Agenda algemene ledenvergadering

Datum:zaterdag 19 juni 2010
Tijd:    Ontvangst vanaf 10.30 uur, aanvang 11.00 uur
Plaats: Party- en zalencentrum Heeren van Reeuwijck, Kolkmanstr. 1-3, 2805CG Gouda.

Voorgestelde agenda
10.30 uur Ontvangst in vergaderzaal
1. 11.00 uur Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Notulen ledenvergadering dd.20 juni 2009 te Rotterdam *)
4. Jaarverslag*)
– Verslag van de secretaris
– Jaarrekening van de penningmeester en verslag van de kascommissie
– Benoeming nieuwe kascontrole commissie
5. Voorstellen m.b.t. rente over 2009, aflossingen en bestemming saldo 2009
Zie Jaarrekening 2009
6. Bestuurswisselingen: Aftreden/Aantreden (volgens nieuwe rooster)
Aftredend en herkiesbaar is Gijs Termeer
Verder zijn verkiesbaar:
Michel Kersten, register accountant en beoogd penningmeester
Arie Wingelaar, idem en beoogd administrateur
I.v.m. de overname van taken van Arnold Abbema in de tweede helft van dit jaar
7. Stand van zaken m.b.t. het zelflevermodel. Meningsvormend overleg.
8. Broodjes en Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag en sluiting (uiterlijk 13.00 uur)

Routebeschrijving;

Tekst in Word; uitnodiging-en-agenda-alv-19-juni-2010-te-gouda-1

Download hier het jaarverslag-en-jaarrekening

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *