Uniforme regels voor geluid windmolens

Volgend jaar komen er nieuwe en uniforme regels voor de maximale geluidsbelasting die windmolens mogen produceren. De nieuwe regels sluiten aan bij Europese standaarden en bevatten nog maar één norm waaraan windparken moeten voldoen.

De nieuwe helderheid maakt de besluitvorming op lokaal niveau eenvoudiger. Dat is van groot belang voor het streven van minister Cramer om de capaciteit van windenergie op land de komende jaren te verdubbelen.

Vergunningverlening
Gemeenten en  provincies zijn verantwoordelijk voor het verlenen van de vergunningen voor windmolens. De huidige regelgeving over de normen voor geluid en veiligheid zorgen voor onduidelijkheid. Er geldt een ander regime voor grote en kleine windparken en de geluidsproductie van zeer grote windturbines werd onvolledig berekend. Aan die onduidelijkheid komt dankzij Cramers voorstel nu een einde. Er komt een eenduidige norm voor de toegestane geluidbelasting, de zogenaamde L-den-Norm. Dit is een norm voor het jaargemiddelde van de geluidsniveaus gedurende de dag, avond en nachtperioden. In aanvulling hierop komt er een norm voor de nachtperiode (Lnight), die zich specifiek richt op bescherming tegen slaapverstoring. Deze normenzorgen voor de noodzakelijke uniformiteit en eenduidigheid.

Milieudoelen
Eind 2008 werd in Nederland 2216 megawatt (MW) energie opgewekt met windmolens, ongeveer 470 MW of 25% meer dan in 2007. Nog nooit kwam er zoveel nieuw vermogen uit windmolens bij. Het kabinet  wil dat er tot 2011 voldoende vergunningen en subsidies worden verleend om de capaciteit  te verdubbelen. In 2020 moet namelijk 20% van onze energie uit duurzame bronnen komen. Ook moet de uitstoot van CO2 met minstens 20% omlaag en wil het kabinet 2% energie besparen per jaar. Dit alles om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 30 procent terug te brengen ten opzichte van 1990 en zo de opwarming van de aarde te helpen tegengaan.

One thought on “Uniforme regels voor geluid windmolens

  1. Waarom niet meer dan dit zakelijk bericht, waarbij “milieudoelen” overbodig is?

    In welke mate verschilt deze norm van de huidige norm en hoe is de vergelijking met de normen bij verkeerslawaai, industrielawaai en zo verder?
    Een jaargemiddelde in plaats van een daggemiddelde wekt de indruk van een versoepeling

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *