Weet u nog geschikte locaties voor windenergie in Zuid-Holland?

Gemeenten in de regio Rotterdam hebben de mogelijkheid om ook nog zelf locaties aan te dragen die de provincie kan meenemen in het geplande milieueffectonderzoek naar alternatieve locaties voor windenergie. Gedeputeerde Staten hebben een brief gestuurd waarin zij de betrokken gemeenten wijzen op deze mogelijkheid.

De Windvogel wil alle leden en energiecoöperaties in Zuid-Holland ook wijzen op deze mogelijkheid tot het aandragen van geschikte windmolen locaties. Tot 14 december is hier de tijd voor. Dat kan via het indienen van een zienswijze tijdens de periode van inzage van het startdocument planMER. Zienswijzen (dus ook suggesties voor locaties) mogen worden gestuurd naar windenergie@pzh.nl.

De provincie Zuid-Holland bereidt een milieueffectonderzoek (MER) voor naar alternatieve locaties voor windenergie in de regio Rotterdam. De alternatieve locaties zijn nodig om de eerder met gemeenten overeengekomen opgave van 150 MW in de voormalige stadsregio Rotterdam te halen. Als blijkt dat deze locaties geschikt zijn – rekening houdend met milieuaspecten als geluid, slagschaduw, natuur, landschap – kunnen Provinciale Staten deze locaties opnemen in een herziene Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM).

Kansrijke locaties
Een deel van de locaties zijn in juli 2014 al vastgelegd in de provinciale Verordening Ruimte horend bij de Visie Ruimte en Mobiliteit. Om de wijziging van de VRM mogelijk te maken doorloopt de provincie de wettelijk formele m.e.r.-procedure, inclusief vaste inspraakmomenten. Vanaf 1 november tot en met 15 december 2015 kunnen zienswijzen ingediend worden op het Startdocument planMER (inclusief de lijst met de te onderzoeken alternatieve locaties). Ook gemeenten kunnen in deze periode kansrijke locaties aandragen om te onderzoeken.

Bijeenkomst voor energiecoöperaties op 27 oktober
Ook organiseert de provincie een bijeenkomst voor energiecoöperaties op dinsdag 27 oktober. De provincie geeft graag ruimte aan locaties die vanuit de maatschappij worden benoemd, waar bedrijven of bewoners zelf het initiatief voor nemen. De provincie wil daarom lokale initiatieven, in de vorm van suggesties voor alternatieve locaties, inventariseren om te onderzoeken in het planMER.

One thought on “Weet u nog geschikte locaties voor windenergie in Zuid-Holland?

  1. Natuurlijk heben we plekken, jarenlang heben we gezeurd en gelobbied om onze locatie bij Bodegraven-Rreeuijk op te schalen. Door het halfslachtig optreden van de Provincie en het inhuren van een landschapsarchitect die clusters langs de N11 niet mooi vond, gebeurt daar niks. Nu moet er bij Waddinxveen een 5e , Aphen weet het ook niet en bij Heineken gebeurd ook nog steeds niks. De 21 jaar oude Bodegraafs turbine in voor de 2e keer defect met grote schade, De Coöp. de Windvogel trekt dat niet meer. Schaal hen nu op. Wind in ons windmolen land is nodig anders worden we nooit klimaat neutraal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *