Algemene Ledenvergadering

Ieder jaar wordt voor 1 juli de algemene ledenvergadering (ALV) van De Windvogel gehouden. Elk lid is welkom en wordt hiervoor uitgenodigd via De Windvaan. Er wordt verslag gedaan van het afgelopen jaar door middel van het door accountants gecontroleerde jaarverslag. Hierin komen de financiële gegevens ter sprake, de waarde van de windmolens, de productie, de vergoedingen en kosten van geproduceerde windenergie, het ledenaantal en het totale bedrag dat aan de coöperatie geleend is. Op de ledenvergadering wordt verantwoording afgelegd door het bestuur over het gevoerde beleid, vragen worden beantwoord en de plannen voor de toekomst besproken. Er worden nieuwe bestuursleden benoemd of met veel dank uitgezwaaid. De kern en kracht van onze coöperatie ligt in de betrokkenheid van leden op de algemene ledenvergadering.

Hier vindt u de Jaarverslagen en Agenda’s en Notulen van de afgelopen ALVs.

Op de ALV komt bijvoorbeeld aan de orde:

– de huidige stand van zaken op de markt van duurzame energie (zonnepanelen en windturbines)

nieuwe duurzame energieprojecten

– ledenwerving door het gehele land

– het rentepercentage op de leningen aan De Windvogel

– samenstelling bestuur