Statuten

Gewijzigde statuten De Windvogel 2015

Statuten De Windvogel

Naam, zetel en duur

Artikel 1
1. De coöperatie draagt de naam: “Coöperatieve Vereniging tot Collectief Bezit van Windmolens “De Windvogel” B.A.”
2. Zij is gevestigd te Reeuwijk en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel
Artikel 2
1. De coöperatie heeft ten doel:
a. het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen.
b. het op levensvriendelijke wijze produceren en doen produceren van energie, direct of indirect ten behoeve van de leden, alles in de ruimste zin.
2. Zij tracht het doel te bereiken door:
a. het geven van voorlichting over de opwekking en het gebruik van energie uit duurzame bronnen;
b. het uitoefenen van een bedrijf ten behoeve van de leden;
c. de verwerving, oprichting en exploitatie van één of meer windturbines;
d. het oprichten van, het deelnemen in of het samenwerken met organisaties met een aan het doel van de coöperatie verwante doelstelling of een doel dat daaraan bevorderlijk kan zijn;
e. in het kader van haar onderneming overeenkomsten met haar leden te sluiten; de coöperatie is ook bevoegd overeenkomsten met derden te sluiten;
f. het financieren van toepassingen voor het gebruik van duurzame energiebronnen;
g. alle overige wettige middelen.

Boekjaar
Artikel 3
1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. In een huishoudelijk reglement kan het nader vastgesteld worden.

Leden
Artikel 4
1. De coöperatie kent gewone leden, die natuurlijk- of rechtspersoon zijn en de vrije beheers- en beschikkingsbevoegdheid over hun vermogen hebben.
2. In een huishoudelijk reglement kunnen nadere vereisten voor het lidmaatschap gesteld worden.
3. Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd. Op de aanvraag wordt binnen twee maanden door het bestuur beslist, dat de aanvrager over de al dan niet toelating ten spoedigste schriftelijk bericht. Ingeval van niettoelating kan de algemene vergadering der leden alsnog tot toelating beslissen, op voorstel van tenminste vijf leden.
4. Een huishoudelijk reglement kan ook voorzien in een beroep op de algemene ledenvergadering door een niet toegelaten lid.
5. Het lidmaatschap is niet persoonlijk en mitsdien vatbaar voor overdracht en/of overgang.
6. Ieder lid is bij de aanvang van zijn lidmaatschap gehouden aan de vereniging een bij huishoudelijk reglement te bepalen inleggeld te verstrekken. Dit inleggeld zal het karakter dragen van risicodragend kapitaal van de vereniging.
7. Bij huishoudelijk reglement wordt tevens de rentevergoeding en overige voorwaarden van de in het vorige lid vermelde inleg geregeld.

Aansprakelijkheid
Artikel 5
De leden zijn, behoudens voor het bedrag der inleg welke bij het begin van het lidmaatschap moet worden betaald, niet aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie, noch tijdens hun lidmaatschap noch later, noch voor een tekort ingeval van een ontbinding of gerechtelijke vereffening.

Einde van het lidmaatschap
Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. het overlijden van een lid-natuurlijk persoon of door de ontbinding van het lid-rechtspersoon;
b. de opzegging door het lid;
c. de opzegging door het bestuur, namens de coöperatie, wegens het niet (meer) voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap door statuten of huishoudelijk reglement gesteld, of wanneer redelijkerwijze van de coöperatie niet (meer) gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. ontzetting door het bestuur, indien het lid in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement of de besluiten van de coöperatie handelt of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt; de betrokkene wordt vooraf door het bestuur gehoord en wordt vervolgens ten spoedigste schriftelijk van het besluit tot ontzetting in kennis gesteld, onder opgave van de redenen; hem staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving beroep op de algemene vergadering open; gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door het bestuur moet schriftelijk bij aangetekende brief geschieden, met een opzeggingstermijn van tenminste vier weken, tegen het einde van een boekjaar.
3. Bij het einde van het lidmaatschap als bedoeld in lid 1 sub a, b, en c van dit artikel zal tevens het bedrag der inleg, als bedoeld in artikel 4 lid 6 en 7, worden terugbetaald, mits de coöperatie een batig saldo heeft en redelijkerwijze niet te verwachten is dat de coöperatie binnen een jaar ontbonden zal worden en vermits het lidmaatschap niet korter heeft geduurd dan vijf jaren.

Ledenregister
Artikel 7
1. Het bestuur houdt nauwkeurig een ledenregister aan, waarin alle leden zijn opgenomen.
2. Ten aanzien van leden-rechtspersonen wordt tevens ingeschreven degene die namens de rechtspersoon deze zal vertegenwoordigen, bij gebreke waarvan de rechtspersoon onbevoegd is enig recht jegens de coöperatie uit te oefenen.
3. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het ledenregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg toegezonden te krijgen.
4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels gesteld worden ten aanzien van de inrichting en bijhouding van het register, de gegevens die elk lid moet verstrekken en het afgeven van afschriften of uittreksels aan de leden.

Middelen en Geldelijke bijdragen
Artikel 8
1. De middelen van de coöperatie bestaan uit:
a. inleggelden als bedoeld in artikel 4 lid 6 en 7;
b. contributies van de leden;
c. bijdragen van donateurs;
d. giften, erfstellingen, legaten, subsidies;
e. leningen van leden, onder de voorwaarden en bedingen als geregeld in een huishoudelijk reglement;
f. leningen van derden;
g. andere geldmiddelen;
2. Donateurs zijn zij die jaarlijks tenminste het door de algemene ledenvergadering vast te stellen bedrag voldoen en zo de coöperatie in haar doelstelling ondersteunen, zij hebben toegang tot de algemene ledenvergadering, doch geen stemrecht.
3. Het bestuur kan een jaarlijkse contributie vaststellen. De algemene ledenvergadering is bevoegd een maximum bedrag voor de jaarlijkse contributie vast te stellen.
4. Als het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie voor het geheel verschuldigd.

Algemene vergadering
Artikel 9
1. Toegang tot de algemene ledenvergaderingen hebben de leden alsmede de donateurs.
2. Aan de algemene vergadering der leden (algemene ledenvergadering) komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering, mits op voorstel van het bestuur en schriftelijk genomen.

Bijeenroeping algemene vergadering
Artikel 10
1. Het bestuur roept de algemene ledenvergadering bijeen, zo vaak het dit wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de statuten verplicht is.
2. De oproeping geschiedt schriftelijk door middel van een mededeling gericht aan het laatst bekend adres van elk lid volgens het ledenregister, alles met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste zeven dagen. Indien een lid hiermee instemt kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan het bestuur van de coöperatie is bekendgemaakt.
3. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tien procent der stemmen in de algemene ledenvergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien het aantal stemgerechtigde leden minder dan twintig bedraagt, komt de bevoegdheid toe aan elk stemgerechtigd lid.
4. Als aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze genoemd in lid 2.

Stemrecht en besluitvorming
Artikel 11
1. Elk niet-geschorst lid heeft toegang tot de algemene ledenvergadering en brengt daar zijn stem uit (stemgerechtigd lid).
2. Een lid mist het stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenoot of één van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid uitbrengen.
3. De voorzitter en de secretaris van het bestuur of hun vervangers treden als zodanig ook op in de algemene ledenvergadering.
4. Elk besluit wordt genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.
5. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Deze stemming geschiedt mondeling door hoofdelijke omvraag door de voorzitter, tenzij de voorzitter schriftelijke stemming, als bedoeld in lid 6, wenselijk vindt.
6. Over personen wordt steeds schriftelijk gestemd door middel van ongetekende, gesloten of dichtgevouwen stembriefjes. Behaalt niemand de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dan vindt een tweede stemming plaats. Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid behaald, dan vindt een herstemming plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen behaald hebben. Zijn dit meer dan twee personen, dan wordt vóór de herstemming door loting bepaald, welke persoon van de herstemming is uitgesloten. Heeft ook na de herstemming niemand de volstrekte meerderheid behaald, dan beslist opnieuw het lot wie van de twee niet is gekozen.
7. In alle gevallen mag ook bij wijze van acclamatie een besluit worden genomen, mits op voorstel van een of meer leden en geen stemgerechtigd lid zich hiertegen verzet.
8. De voorzitter van de vergadering beslist over de geldigheid van een uitgebrachte stem en over de wijze, waarop geloot zal worden.
9. De voorzitter oordeelt eveneens over de vraag of de vergadering al dan niet een besluit heeft genomen en welke de inhoud is van een besluit over een voorstel, dat niet schriftelijk is vastgelegd.
10. Wordt echter dadelijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk is geschied, een stemgerechtigd lid dit verlangt. Door de nieuwe stemming vervalt elk rechtsgevolg van de oorspronkelijke stemming.

Jaarrekening. Jaarverslag
Artikel 12
1. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering te houden binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd beheer. Tevens biedt het aan, ter vaststelling door de algemene ledenvergadering, de jaarrekening, welke moet worden opgesteld met inachtneming van titel 8 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt hiervan melding gemaakt onder opgave van redenen. Het bestuur draagt zorg dat de jaarrekening en het jaarverslag, alsmede de krachtens artikel 392 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens, vanaf de oproep voor de algemene ledenvergadering, bestemd tot behandeling van de jaarrekening, op het adres van de secretaris aanwezig zijn. De leden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. Het bestuur is bevoegd te besluiten zich bij het opstellen van de jaarrekening te laten bijstaan door een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die de stukken als bedoeld in artikel 58 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voorziet van een verklaring als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
3. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid van dit artikel aan de algemene ledenvergadering niet overlegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dan benoemt de algemene ledenvergadering een commissie van tenminste drie leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de jaarrekening en verdere jaarstukken en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevinding schriftelijk uit.
4. De termijn genoemd in het eerste lid, kan door de algemene ledenvergadering met ten hoogste vijf maanden worden verlengd.
5. Mits de jaarrekening een batig saldo aangeeft, boven het door de leden gestorte inleggeld en de eventuele wettelijke reserves, kan de ledenvergadering op voorstel van het bestuur een uitkering aan de leden vaststellen, in een alsdan te bepalen vorm.

Het bestuur. Benoeming. Ontslag
Artikel 13
1. Het bestuur van de coöperatie bestaat uit een oneven aantal personen van tenminste drie, uit de leden door de algemene ledenvergadering te benoemen en te allen tijde door deze te ontslaan. Het aantal leden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, alsmede hun vervanger. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.
3. De algemene ledenvergadering is bevoegd te bepalen dat voor het vervolg een lid van het bestuur benoemd wordt met aanwijzing van zijn functie door de algemene ledenvergadering.

Bevoegdheid van het bestuur
Artikel 14
1. Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie en het is bevoegd alle rechtshandelingen te verrichten, tenzij de statuten anders bepalen.
2. Zonder toestemming van de algemene ledenvergadering is het bestuur niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken of andere registergoederen, noch tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
3. Alle besluiten tot het aangaan van geldleningen en andere overeenkomsten en rechtshandelingen behoeven de voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, indien en voorzover zij dit voor de toekomst bepaalt. Bij dit besluit kan worden bepaald dat de goedkeuring ook achteraf verleend mag worden in bijzondere door de algemene ledenvergadering te bepalen gevallen.
4. In afwijking van het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde is het bestuur ook zonder toestemming van de algemene ledenvergadering bevoegd tot het sluiten van de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde overeenkomsten indien en voorzover deze overeenkomsten betreffen investeringen in en financiering van objecten voor produktie van duurzame energie.

Vertegenwoordiging door het bestuur
Artikel 15
1. Ter uitvoering van een besluit van het bestuur of van de algemene ledenvergadering, wordt de coöperatie in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee door het bestuur te benoemen bestuursleden. Indien één of meer bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben kunnen zij in een dergelijk geval niet als vertegenwoordiger(s) worden benoemd.
2. De penningmeester is bevoegd tot het innen en betalen van vorderingen en schulden. Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering bepalen dat voor het opnemen van gelden of het beschikken over een krediet bij een bankinstelling de medewerking van een daartoe aangewezen lid van het bestuur vereist is, indien de opname of de beschikking een bepaald bedrag overschrijdt.

Aftreding van het bestuur

Artikel 16
1. Elk jaar treedt tenminste één van de leden van het bestuur af, volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Een aftredend lid is terstond herbenoembaar.
2. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreding de plaats van zijn voorganger in.

Vergaderingen van het bestuur
Artikel 17
Het dagelijks bestuur bepaalt de wijze en de frequentie van het aantal bestuursvergaderingen.

Statutenwijziging
Artikel 18
1. In de statuten kan geen verandering worden aangebracht dan op voorstel van het bestuur, door een besluit van de algemene ledenvergadering tot welke vergadering opgeroepen is met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Bij de oproeping moet worden vermeld de plaats alwaar het schriftelijk voorstel ter inzage van elk lid ligt tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Het in het vorige lid genoemde voorstel moet op een geschikte plaats ter inzage gelegd worden, tenminste vijf dagen vóór de vergadering tot na afloop van de dag waarop de vergadering gehouden wordt.
4. Het voorgaande is niet van toepassing indien in de algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit met algemene stemmen genomen wordt.

Artikel 19
1. Een besluit tot wijziging kan slechts genomen worden met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is dit aantal niet bereikt, dan wordt binnen een termijn van veertien tot dertig dagen na deze vergadering een nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen, van de dan aanwezige stemgerechtigde leden.
2. Een besluit treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Ontbinding van de coöperatie
Artikel 20
1. De coöperatie wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering, op welk besluit de artikelen 18 en 19 lid 1 van overeenkomstige toepassing zijn. Bij het besluit wordt tevens bepaald de bestemming van een eventueel batig saldo.
2. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de coöperatie, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer andere vereffenaars worden benoemd.
Reglementen
Artikel 21
1. De algemene ledenvergadering kan één of meer reglementen vaststellen, waarbij nadere regels worden gegeven voor al hetgeen de vergadering dienstig acht. Deze regels mogen niet in strijd komen met de wet of de statuten.
2. Het besluit tot vaststelling of wijziging van een reglement moet geschieden op de wijze als in artikel 18 met inachtneming van artikel 11 lid 4, 5, 7, 8, 9 en 10 genoemd.

Commissies
Artikel 22
1. Het bestuur kan commissies instellen waardoor zij zich onder haar verantwoording kan doen laten bijstaan.
2. De algemene ledenvergadering kan commissies instellen waardoor zij zich onder haar verantwoording kan doen laten bijstaan.
3. De algemene ledenvergadering stelt een financiële adviescommissie in. De leden van de financiële adviescommissie worden benoemd door de algemene ledenvergadering voor een periode van één jaar. Een aftredend lid is terstond herbenoembaar. De financiële adviescommissie zal bestaan uit een aantal bestuursleden (waaronder in ieder geval de penningmeester) en een gelijk aantal nietbestuursleden. Het aantal leden wordt -met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde- vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Deze commissie biedt gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en de algemene ledenvergadering inzake de financiële verplichtingen en risico’s van de coöperatie voor het lopende jaar en de komende jaren.

Coöperatieve Vereniging tot Collectief Bezit van Windmolens “De Windvogel” B.A.
statutair gevestigd te Reeuwijk (gemeente Bodegraven-Reeuwijk)
zoals deze tekst luidt na de statutenwijziging van 10 juli 2015.