Windvogel op eigen kracht verder met zelflevering

Dit artikel geeft in het kort een overzicht van de actuele stand van zaken rond zelflevering. Nog even ter herinnering: zelflevering houdt in dat de leden zelf de elektriciteit van hun eigen molen kunnen consumeren. Dat is de meest directe manier om de vruchten te plukken van het lidmaatschap van de coöperatie. Bovendien verwacht De Windvogel dat hierdoor het draagvlak voor windenergie op land aanzienlijk zal toenemen.

Pilot met Eneco
Zoals bekend heeft De Windvogel samen met Eneco een pilot opgezet om het zelflevermodel in de praktijk te beproeven. Vanuit De Windvogel hebben 120 leden hieraan meegedaan. De pilot is per 1 mei 2010 met een evaluatie beëindigd.

Test geslaagd?
De pilot rond zelflevering van energie heeft ruim een jaar gelopen. Initiatiefnemers De Windvogel en Eneco zijn tevreden over de uitkomst van deze pilot. Zelflevering is een innovatief voorbeeld van de kracht van burgerparticipatie op het gebied van duurzame energie. Een belangrijk doel van de pilot was de administratieve en financiële haalbaarheid van het zelfleveringsmodel te toetsen. Hoe verwerkt een energiebedrijf, waarvan de systemen nog zijn ingericht volgens het klassieke model van centrale energielevering, de administratieve stromen die ontstaan wanneer energieconsumenten ook energieproducenten worden? De Windvogel en Eneco stellen vast dat dit onderdeel absoluut naar tevredenheid is verlopen.

Onverminderde lobby
Een pilot als deze vervult bovendien een belangrijke signaalfunctie richting de politiek. Een ander belangrijk doel van de pilot was namelijk ook om duidelijkheid te krijgen over de vraag of deelnemers over de zelfgeproduceerde en –geconsumeerde elektriciteit geen Energiebelasting en BTW moeten betalen. De politieke daadkracht om zelflevering een wettelijk en fiscaal kader te bieden, bleef in 2009 aanvankelijk wat achter. Eind 2009 leken de kansen voor het zelfleveringsmodel te keren. Het thema wist opnieuw de politieke agenda te halen waarbij pilotprojecten met zon- en mogelijk ook windenergie werden toegezegd. Voor Eneco en De Windvogel was dit besluit mede aanleiding om de pilot te verlengen.

De voorbereiding van deze pilotprojecten verloopt echter veel trager dan verwacht en de vraag of verrekening van Energiebelasting en BTW over de eigen opwekking toegestaan wordt, bleef maar boven de markt hangen. De val van het kabinet heeft ook al niet aan meer snelheid en duidelijkheid bijgedragen. Hoe ook de politieke bal zal rollen na de komende Tweede Kamerverkiezingen, Eneco en De Windvogel blijven onverminderd werken aan de lobby om zelflevering op de politieke agenda te houden. Besloten is om dit niet meer te doen in de vorm van deze pilot. Deze heeft immers zijn nut bewezen. Per 1 mei 2010 is de pilot dan ook beëindigd.

Conclusie is dat zelflevering absoluut een model is met potentie voor de toekomst. De Windvogel en Eneco  danken de deelnemers aan de pilot dan ook van harte voor hun deelname. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat in de praktijk waardevolle ervaringen zijn opgedaan met dit model.

Wat betekent dit voor de deelnemers?
Zoals we eerder ook rechtstreeks aan de deelnemers van de pilot hebben gemeld, heeft beëindiging van de pilot uiteraard geen gevolgen voor de energielevering. De levering van de energieproduct(en) door Eneco loopt gewoon door en prijzen en condities blijven onveranderd. Het staat de deelnemers aan de pilot vrij om desgewenst over te stappen naar een andere aanbieder.

Op eigen kracht verder met zelflevering
Ondertussen is het bestuur van De Windvogel druk bezig om te onderzoeken hoe zelflevering in een meer reguliere vorm breed kan worden uitgerold. Een werkgroep met de actieve leden Joost Walda en Bert Bruns heeft daarvoor inmiddels een aantal ‘business modellen’ uitgewerkt. Momenteel worden er verkennende gesprekken gevoerd met dienstverleners op het vlak van programmaverantwoordelijkheid (ook als het niet waait moet er energie uit het stopcontact komen) en administratie en worden er samenwerkingsmodellen verkend.

Het bestuur zal de leden zo spoedig mogelijk informeren over de voortgang van deze voorbereidingen.  In de tussentijd geeft het bestuur u in overweging om geen langlopende energiecontracten af te sluiten zodat u makkelijk naar het zelflevermodel kunt switchen zodra dit mogelijk is.

Tobias Dander

Met eventuele vragen kunt u mailen naar info(apenstaartje)windvogel.nl.

One thought on “Windvogel op eigen kracht verder met zelflevering

  1. Ik vind dit een uiterst sympathiek en ook zeer belangrijk initiatief. Ik vind het jammer dat ik er niet aan mee kon doen, maar met een negatief stroomverbruik was het niet zo zinvol (en ook niet mogelijk) 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *