Windwijzer voor 18 maart

Verkiezingen windmolen stembiljetHoe kan mijn stem zorgen voor meer windenergie voor en door burgers?
Windmolens lijken een speerpunt te zijn van de verkiezingscampagnes voor de Provinciale Staten verkiezingen van 18 maart 2015. De komende jaren moeten er veel windmolens bijkomen. De provincies hebben namelijk getekend voor een gezamenlijke uitbreiding van de windcapaciteit op land met 6000 MW in 2023, dat zijn ongeveer 2000 windmolens.

Hoofdrol voor provincie in windenergie
Windenergie is een van de weinige gevoelige beleidsonderwerpen waarin provincies een hoofdrol spelen. De stemming ten opzichte van windenergie verschilt per provincie. De Volkskrant heeft een enquête gehouden onder de huidige bestuurders in de provincies. Politici in Flevoland zijn bijvoorbeeld erg positief, in Limburg en Brabant is de stemming negatiever. Wordt het geen tijd voor meer positief gestemde statenleden om de plannen uit het Energieakkoord te realiseren?

Partijen voor en tegen windenergie
Politieke voorkeur speelt bij het hoog of laag inschatten van de kansen voor windmolens geen doorslaggevende rol. Voor- en tegenstanders zijn in de provincies verdeeld over de partijen. Sommige partijen willen alleen maar windmolens plaatsen als de burgers die in de buurt wonen geen bezwaar maken. Oud VVD-minister Ed Nijpels, die de uitvoering van het Energieakkoord bewaakt, vindt dat provinciebestuurders zich niet moeten verschuilen achter een gebrek aan draagvlak bij de bevolking. Een kleine minderheid van de provinciebestuurders, vooral van PVV, ouderenpartijen en enkele VVD’ers, verklaart zich fel tegen windenergie (De Volkskrant).

Draagvlak voor windmolens
Vereniging Eigen Huis onderzocht onder 105 lijstaanvoerders hoe belangrijk zij draagvlak onder de bevolking vinden bij het plaatsen van windturbines. Iets meer dan de helft van de politici (57 procent) vindt steun voor de windmolens onder de lokale bevolking een voorwaarde voor de bouw van windmolens. Ook noemen velen de energiecoöperatie als geschikte manier van bewonersparticipatie. De antwoorden van de lijsttrekkers staan per provincie op de website van Vereniging Eigen Huis.
Ook heeft Eigen Huis 7 spelregels voor windenergie in de buurt van woningen opgesteld. Daarin staat onder andere dat bewoners zo vroeg mogelijk bij de plannen betrokken moeten worden en de mogelijkheid moeten krijgen om financieel te participeren. Echter is in deze spelregels nog niet meegenomen dat een burgercoöperatie een goede manier is om deze betrokkenheid middels zeggenschap over de windturbines vorm te geven.

Hoe is de politieke stemming in de regio’s waar de Windvogel actief is?
Hieronder volgt een ronde langs de verkiezingsprogramma’s van de provincies waar De Windvogel het meest actief is.

Drenthe:
De colleges van GS, PS van Drenthe en de nieuwe gemeentebesturen hebben ingestemd met de Gebiedsvisie windenergie Drenthe, waarin de Provincie zicht verbindt om 280 MW aan windvermogen te laten realiseren voor 2020. Die moeten in de Veenkoloniën, Emmen en Coevorden komen te staan. Hoewel de stemming onder de burgers vrij negatief lijkt, zijn er vele partijen niet tegen windenergie in Drenthe: VVD, D66, GL, SGP, CU en SP. Deze partijen noemen allemaal dat de windparken in samenspraak met bewoners tot stand moeten komen en dat bewoners moeten meeprofiteren. GL, SP en SGP zijn uitgesproken voorstander. De PvdA is negatief over de windplannen in Z.O.-Drenthe, maar positief over de rol van windenergiecoöperaties. Het CDA is niet voor of tegen, maar ziet in windenergie kansen voor innovatie en economische ontwikkeling. Ook zijn er een aantal partijen die hoe dan ook tegen windenergie zijn: PVV, Sterk Lokaal en 50Plus.

Zuid Holland:
De Windvogel is in diverse gemeenten in Zuid-Holland actief zoals in Lansingerland, Ridderkerk, Vlist, Katwijk en Dordrecht. In Zuid-Holland lopen de standpunten over windenergie zeer uiteen. GL is uitgesproken voor en PVV en VVD zijn uitgesproken tegen. Zij willen het Groene Hart groen houden. Daartussenin zijn vele nuances te vinden, bijvoorbeeld D66 die vindt dat windmolens goed moeten worden ingepast in het landschap. PVDA en GL vinden dat er participatie van omwonenden moet zijn, en de CU is positief maar kritisch ten opzichte van windenergie. Maar wat vindt u een Groen Hart? En passen daar windmolens in die voor groene stroom zorgen?

Limburg:
In Limburg is de helft van de huidige statenleden volgens de enquête van de Volkskrant vrij negatief over het realiseren van windenergie. Wellicht is het tijd voor nieuwe statenleden die voorstander zijn? Er zijn namelijk vele lokale energie coöperaties die plannen maken voor nieuwe burger-windmolens, in navolging van de gezamenlijke burgerwindmolen van Zuidenwind, De Windvogel en Meerwind. GL is voorstander van windmolens waar burgers van kunnen meeprofiteren en willen lokale cooperaties ondersteunen. D66 ziet voldoende mogelijkheden om windmolens in lijnvorm in te passen langs kanalen en snelwegen, maar zeker ook op bedrijventerreinen en binnenhavens. De SP en het CDA laten zich niet uit over windenergie, de VVD vindt dat windenergie het beste over de grens opgewekt kan worden en de PVV is zoals overal tegen elke vorm van windenergie.

Gelderland:
De provincie Gelderland hecht sterk aan draagvlak en steunt gemeenten actief op dit punt. De Windvogel werkt samen met diverse lokale coöperaties in Gelderland zoals Lingewaard energie, ZET energie en 11 Duurzaam om de coöperatieve aanpak bij windontwikkeling vorm te geven. Welke partijen helpen daarbij? D66 wil vasthouden aan de doelstellingen en initiatiefnemers ondersteunen om voldoende draagvlak te vinden. De PvdA wil windenergie decentraal opwekken en ondersteunt burgerinitiatieven. GL vindt windenergie en burgercoöperaties noodzakelijk om de energietransitie te doen slagen. DE CU vindt dat de opbrengsten van windenergie ten goede moeten komen aan de bewoners. Het CDA wil alleen windmolens met draagvlak. De VVD Gelderland laat zich niet expliciet uit over windenergie in het verkiezingsprogramma. De SP wil meer duurzame energie maar is kritisch ten aanzien van effectiviteit van beleid. De PVV is tegen subsidie voor windmolens en nieuwe windparken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *